Ohita navigaatio

Ammatilliset asiat

Varhaiskasvatuslaki

Varhaiskasvatuslaki astui voimaan 1.9.2018. Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka. Laissa määritellään varhaiskasvatuksen henkilöstön tehtävänimikkeiksi varhaiskasvatuksen opettaja, varhaiskasvatuksen erityisopettaja, varhaiskasvatuksen sosionomi ja varhaiskasvatuksen lastenhoitaja. Varhaiskasvatuslaki korostaa pedagogiikan merkitystä ja samalla varhaiskasvatuksen opettajien ja erityisopettajien pedagogista vastuuta. Kokonaisvastuu lapsiryhmien toiminnan suunnittelusta, toiminnan suunnitelmallisuuden ja tavoitteellisuuden toteutumisesta sekä toiminnan arvioinnista ja kehittämisestä on varhaiskasvatuksen opettajilla.

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (OPH) ohjaavat varhaiskasvatustoimintaa.

Varhaiskasvatuksen opettajan ammattietiikka

Erityisosaamista edustavat ammattikunnat ovat perinteisesti sitoutuneet erilaisiin eettisiin periaatteisiin, arvoihin ja toimintakäytänteisiin, jotka ilmaisevat ammatin edellyttämää asennetta, vastuuta ja suhtautumistapaa työhön. Ammattietiikassa tuodaan esiin ammattialan yhteiset perusarvot ja hyvän toiminnan kuvaukset.

Varhaiskasvatuksen opettajan ammattieettiset ohjeet pohjautuvat soveltuvin osin vuonna 2002 määriteltyyn opettajan ammattietiikkaan (OAJ). Ammattieettisten ohjeiden tarkoituksena on toimia ohjenuorana varhaiskasvatuksen erilaisissa tehtävissä työskenteleville ammattilaisille. Ammatillisen toiminnan vastuullisuus perustuu alan erityistietoon ja ammattitaitoon sekä työn arvo- ja normipohjaan. Kumpaakaan ei voi korvata toisella.

Huonoa ammattitaitoa ei voi kompensoida hyvillä eettisillä periaatteilla eikä päinvastoin. Tämän vuoksi on tärkeää kehittää ja ylläpitää omaa ammattitaitoa. Varhaiskasvatuksen opettajan perustehtävä ja vastuu määritellään kasvatus-, opetus- ja hoitotyötä koskevassa lainsäädännössä ja sitä täydentävässä muussa sääntelyssä. Valtakunnalliset varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ohjaavat varhaiskasvatuksen sisällöllistä toteuttamista.

Vaikka ammatillista toimintaa ohjataan laeilla, asetuksilla ja muulla sääntelyllä, ammattietiikka ei perustu ensisijaisesti pakkoon tai ulkopuoliseen kontrolliin. Varhaiskasvatuksen opettajan ammattieettisten ohjeiden keskeisenä lähtökohtana ovat Yhdistyneiden kansakuntien Ihmisoikeuksien julistus, Lapsen oikeuksien sopimus ja Suomen perustuslain perusoikeusluku.

Varhaiskasvatuksen opettajan työn keskeisin alue on opettajan suhde lapsiin. Ammatin erityislaatuun kuuluu, että työn tulokset näkyvät sekä välittömästi että tulevaisuudessa. Opettaja voi muodostua lapselle merkittäväksi aikuiseksi, jonka lapsi muistaa vielä vuosikymmenten jälkeen. Siksi varhaiskasvatuksen opettaja on aina myös esimerkki lapselle.

Varhaiskasvatuksen opettajan ammattieettiset ohjeet

 

Kysy ammatillista asioista

Anitta Pakanen

Puheenjohtaja +358 40 540 8633 anitta.pakanen@vol.fi

Auli Setälä

Erityisasiantuntija, OAJ 020 748 9506 auli.setala@oaj.fi

Minttu Ilveskivi-Hentilä

Erityisasiantuntija, OAJ 020 748 9508 minttu.ilveskivi-hentila@oaj.fi