Ohita navigaatio

På svenska

Här hittar du också den svenskspråkiga valkretsens förtroendemän och föreningarnas ordförande jämte kontaktuppgifter.

ORGANISATIONSBROSCHYR (Klicka på bilden):

Varför ansluta sig till SLF

Småbarnspedagogikens Lärarförbund SLF är en stark påverkare och expertorganisation inom småbarnspedagogiken. Förbundet deltar i arbetet med att höja anseendet för barndom och småbarnspedagogik i samhället.

Förbundet bevakar sina medlemmars intressen på många sätt. De mest betydande medlemsförmånerna är intressebevakning kring frågor som lön, villkor för arbetsförhållande och yrkesfrågor, utbildning som anordnas av förbundet och föreningarna samt inkomstrelaterad arbetslöshetsersättning som garanteras av arbetslöshetskassan.

Till medlemsförmånerna hör också den småbarnspedagogiska bransch- och organisationstidningen VOL och OAJ:s medlemstidning Opettaja. Dessutom får medlemmarna bank-, försäkrings-, semester- och köpförmåner.

Förmåner som är värda pengar är medlemsförsäkringarna vilka är en fortlöpande reseförsäkring, en olycksfallsförsäkring för fritid och en yrkesmässig ansvars- och rättsskyddsförsäkring, om vilka du får mera information HÄR.

Medlemskriterier

Du blir medlem i Småbarnspedagogikens Lärarförbund och samtidigt i Undervisningssektorns fackorganisation OAJ om du har avlagt examen för lärare inom småbarnspedagogik, barnträdgårdslärare, pedagogie kandidatexamen eller pedagogie magisterexamen eller motsvarande och om du jobbar inom småbarnspedagogik eller undervisning med pedagogiska uppgifter, undervisnings-, sakkunning- eller ledarskapsuppgifter.

Du kan ansluta dig som medlem om du är socialpedagog eller socionom (YH) som arbetar som lärare inom småbarnspedagogik, barnträdgårdslärare, ledare för familjedagvården eller som daghemsföreståndare kan bli medlem.

Giltiga medlemmar i Småbarnspedagogikens Lärarförbund är också de som genomgår en behörighetsgivande utbildning, särskilt de som befinner sig i slutskedet av studierna och som arbetar tidsbundet med uppgifter som förutsätter ovanstående behörighet.

Pedagogisk medlem i Småbarnspedagogikens Lärarförbund kan den anhålla om att bli, som inte kan godkännas som ordinarie medlem i förbundets medlemsförening.

Medlemsavgifter

Medlemsavgiftens storlek

Medlemsavgift uppbärs av den helhetsinkomst som är förskottsinnehållningspliktig. Medlemsavgiften bildas av SLF:s (0,16%), OAJ:s (0,95%) samt de regionala och/eller lokala föreningarnas andel. Eftersom de lokala och regionala föreningarnas andel varierar litet grann kan inte en exakt helhetsmedlemsavgift anges. Helhetsmedlemsavgiften för en heltidsarbetande medlem i Småbarnspedagogikens Lärarförbund är i medeltal 1,2–1,3 % av lönen.

Du är berättigad till OAJ:s sänkta medlemsavgift om du exempelvis är familjeledig, tjänst- eller alterneringsledig eller arbetslös. Därutöver uppbär en del av lokalföreningarna till exempel 2 euro/mån eller 20 euro/år av dem som är berättigade till sänkt medlemsavgift.

Förbundets medlemsavgift för pensionärsmedlemmar är 25 euro/år.

Uppbärande av medlemsavgift

Medlemsavgiften räknas ut utgående från helhetsinkomst till vilken räknas grundlön samt alla tillägg som utbetalas i enlighet med arbetsförhållandet (bl.a. erfarenhetstillägg, arbetstidsersättningar, semesterpenning, semesterersättning och beskattningsvärden på naturaförmåner). Medlemsavgiften är avdragsgill i beskattningen.

Medlemsavgiften kan betalas av arbetsgivaren med fullmakt och då betalas den månatligen direkt från lönen. (Blanketten för anhållan om medlemskap innehåller en fullmakt för medlemsavgiften).

En medlem kan också betala sin medlemsavgift själv (om du exempelvis är familjeledig, tjänst- eller alterneringsledig eller arbetslös). Den som betalar sin medlemsavgift själv får sig tillsänd bankgiroblanketter för hela årets medlemsavgifter av OAJ. Betalningarna sker kvartalsvis.

Medlemsavgiften börjar uppbäras från början av den kalendermånad som följer efter datumet då medlemsansökningsblanketten har undertecknats.

Uppgifter om förändringar som påverkar medlemsavgiften bör meddelas till medlemsregistret

Om du blir tjänstledig eller arbetsledig, arbetslös, alterneringsledig, studie- eller vårdledig utan lön eller om du är tjänstledig eller arbetsledig utan lön av andra orsaker bör du så fort som möjligt meddela om förändringen i villkoren för medlemsavgift till OAJ:s medlemsregister.

 Hur blir jag medlem?

 Ordinarie medlem

 Medlem i  Småbarnspedagogikens Lärarförbund och OAJ och samtidigt i Lärarnas arbetslöshetskassa blir du beroende på boningsort antingen genom att bli medlem i en barnträdgårdslärarförening eller i en av OAJ:s lokalföreningar.

Du blir medlem genom att fylla i den elektroniska ansökningsblanketten.

 Genom att godkänna villkoren i blanketten blir du också medlem i Lärarnas arbetslöshetskassa och ger fullmakt till din arbetsgivare att uppbära medlemsavgiften från din lön.

Du kan inte vara medlem i flera arbetslöshetskassor samtidigt. Ett uppfyllt arbetsvillkor överförs om överflyttningen till Lärarnas arbetslöshetskassa sker inom en månad från det datum då medlemskapet i den tidigare arbetslöshetskassan sagts upp.

Den lokala föreningen godkänner medlemskapet. Då beslutet om medlemskap inkommit till OAJ:s medlemsregister får du ett introduktionspaket från OAJ som innehåller allmän information om ditt fackförbund, anvisningar om tillvägagångssätt då medlemsuppgifterna förändras, en fickkalender och ditt OAJ-medlemskort. Medlemskortet berättigar dig till flera förmåner. Om de viktigaste får du information på OAJ:s medlemssidor.

Att bli pedagogisk medlem

Pedagogisk personmedlem kan den bli som inte kan godkännas som ordinarie medlem i en av förbundets medlemsföreningar. Detta gäller exempelvis personer med barnträdgårdlärarutbildning som jobbar med annat än undervisning och som inte uppfyller förbundets kriterier för medlemskap.

Som medlemsförmån får de pedagogiska medlemmarna tidningen Lastentarha och rätten att delta i förbundets fortbildning (t.ex. SL-dagarna) till medlemspris. De pedagogiska medlemmarna har inte rösträtt och är inte valbara till förtroendeuppdrag.

En skriftlig, fritt formulerad ansökan om att bli pedagogisk medlem i förbundet inlämnas till förbundets styrelse som avgör om medlemskap. Av medlemsansökan bör framgå den sökandes person- och kontaktuppgifter samt framgå varför den sökande inte kan ansöka om ordinarie medlemskap i en förening. Medlemsansökan bör tillsändas SLF:s kansli. Mera information ger vid behov SLF:s organisationschef. De behövliga adress- och kontaktuppgifterna finns på vår webbplats.

Att bli pensionärsmedlem och åtgärder som krävs före pensioneringen

Då du avgår med pension tar ditt ordinarie medlemskap i SLF och OAJ slut och rätten till medlemsförmåner likaså. De kollektiva försäkringar som OAJ tecknat och som ingår i den ordinarie medlemsavgiften (reseförsäkring, en olycksfallsförsäkring för fritid och en yrkesmässig ansvars- och rättsskyddsförsäkring) slutar vara i kraft den sista arbetsdagen före pensioneringen.

Ombesörj i tid att du har en motsvarande olycksfalls- och reseförsäkring då du går i pension. Innan du går i pension kan du teckna en reseförsäkring utan hälsotillståndsutredning.

Meddela om pensionering till OAJ:s medlemsregister genom att fylla i ett formulär.

Alla medlemmar i OAJ övergår till att bli medlemmar i Undervisningssektorns Seniororganisation OSJ. OAJ betalar seniormedlemsavgiften för anslutningsåret. Efter detta ansvarar medlemmen själv för medlemsavgiften, i annat fall avbryts medlemskapet i seniororganisationen. Som medlem i Seniorlärarana bibehåller du en del av medlemsförmånerna. Mera information finns på OSJ:s webbplats.

Medlemmar i Småbarnspedagogikens Lärarförbund kan då de blir pensionerade bli seniormedlemmar i SLF. Medlemsförmåner är tidningen Lastentarha, en årlig pensionärsutflykt och möjlighet att delta i SL-dagarna till pensionärs/studentpris. Den som vill bli seniormedlem i SLF skall meddela därom antingen direkt till SLF:s kansli eller genom att fylla i ovannämnda formulär.

Att bli studerandemedlem

De som studerar till lärare inom småbarnspedagogik kan bli medlemmar i OAJ genom Finlands Lärarstuderandes Förbund SOOL rf. Medlem blir man genom att skriva in sig i någon av SOOL:s medlemsföreningar. De flesta medlemsföreningar är ämnesföreningar för lärarstuderande. Studerande vid YH som går en behörighetsgivande utbildning till lärare inom småbarnspedagogik kan bli personmedlemmar i SOOL.

En medlem i SOOL har bortsett från arbetslöshetsskydd samma förmåner som en ordinarie medlem i OAJ. Det går dock att bli medlem i Lärarnas arbetslöshetskassa vid tillfälliga anställningsförhållanden. Då skall medlemskap ansökas skilt. Dessa tillfälliga anställningar ackumulerar arbetsvillkor och medlemsvillkor redan under studietiden. Arbetsvillkoren börjar ackumuleras då man anslutit sig till kassan och erlagt sin medlemsavgift. Närmare information om att bli medlem i kassan ger SOOL:s webbplats, kansliet och studentorganisationen vid den egna studieenheten. Mera information och medlemsansökan på www.sool.fi.

Att avsluta ett medlemskap

Om du vill avsluta ditt medlemskap i en förening bör du skriftligen meddela härom till föreningens styrelse eller ordförande eller muntligen vid ett av föreningens officiella sammanträden. Till OAJ:s medlemsregister kan du meddela om utträde med OAJ:s kontaktformulär. Medlemsregistret vidarebefordrar informationen till din förening. Medlemsrättigheter och -skyldigheter, såsom erläggandet av medlemsavgift, tar slut först vid slutet av den kalendermånad som följer på meddelandet om utträde.

Om din medlemsavgift förblir obetald i tre månader kan föreningen anse dig utskriven.

KONTAKTUPPGIFTER

Personalens e-postadresser: fornamn.efternamn@vol.fi

Anitta Pakanen
Ordförande
Tel. 040 540 8633

Harri Myllynen
Organisationchef
Tel. 050 550 6254

Jaana Lahdenperä-Laine
Sakkunning inom småbarnspedagogik och kommunikation
Tel. 050 320 2922

SLF:s svenskspråkiga valkretsen

Styrelsemedlem
Johanna Karlsson (sajoka(at)hotmail.com)

Suppleant
Marina Loo (marina.loo(at)korsholm.fi)

Fullmäktigeledamöter
Marina Loo (marina.loo(at)korsholm.fi)
Desirée Böhling (desiree.bohling(at)multi.fi
Elisabet Horsma-Strang (bettan.strang(at)gmail.com)

Fullmäktigesuppleanter
Emmi Thompson (emmithompson(at)hotmail.com)
Johanna Forsberg (inajohanna77(at)icloud.com)
Siw Leander-Nygård (siffan65(at)hotmail.com)
Sara Rosendahl (sara.rosendahl(at)edu.vaasa.fi)

SLF:s svenskspråkiga föreningar

Småbarnspedagogikens lärarförening Nordia
Ordförande Desireé Böhling (desiree.bohling(at)multi.fi)

Småbarnspedagogikens lärarförening Botnia
Ordförande Marina Loo (marina.loo(at)korsholm.fi)

Huvudstadsregionens lärare inom småbarnspedagogik
Ordförande Johanna Karlsson (sajoka(at)hotmail.com)

Sydvästra Finlands Barnträdgårdslärare
Ordförande Monica Wikström (moni.wikstrom(at)gmail.com)

 

SMÅBARNSPEDAGOGIKENS LÄRARFÖRBUNDET 

Kort historik

Småbarnspedagogikens Lärarförbund SLF rf grundades år 1919 för att förena medlemmarna i medlemsföreningarna och för att övervaka deras ekonomiska, sociala, professionella, utbildningsmässiga och juridiska rättigheter. Förbundet är partipolitiskt obundet.

Grunduppgift

Småbarnspedagogikens Lärarförbund SLF är en expertorganisation inom småbarnspedagogik. Vi arbetar för att lärarna inom småbarnspedagogik och småbarnspedagogiken skall värdesättas och för barnets rättigheter.

Framtidsvision

Småbarnspedagogiken och lärarna inom småbarnspedagogiks ställning i samhället är stark. Småbarnspedagogikens Lärarförbund och lärarna inom småbarnspedagogik är pedagogiska experter inom småbarnspedagogiken.

Värderingar

En stark yrkesidentitet

Småbarnspedagogikens Lärarförbundet är sakkunnig inom småbarnspedagogiken och en lärare inom småbarnspedagogik är den bästa pedagogiska experten. Småbarnspedagogikens Lärarförbundet stöder och stärker med sin verksamhet sina medlemmars yrkesidentitet och ser till att arbetsförutsättningarna är i skick.

Jämlikhet

Småbarnspedagogikens Lärarförbundet behandlar sina medlemmar jämlikt i hela sin verksamhet. Varje lärare inom småbarnspedagogik förbinder sig att respektera och främja jämlikhet i sitt arbete och i sina offentliga framträdanden.

Mod

Småbarnspedagogikens Lärarförbundet och dess medlemmar fungerar som starka samhälleliga påverkare. Medlemmarna har mod att anta rollen som experter på småbarnspedagogik.

Innovation

Småbarnspedagogikens Lärarförbundet fungerar i växelverkan med sina medlemmar och söker lösningar på småbarnspedagogiska utmaningar och uppmuntrar till nyskapande. Lärarna inom småbarnspedagogik tar hänsyn till framtida krav genom att forma innehållet och arbetsmodellerna inom småbarnspedagogiken.

Administration och beslutsfattande

Inom Småbarnspedagogikens Lärarförbundet är fullmäktige den högsta beslutsfattande instansen. Styrelsen verkställer fullmäktiges beslut och arbetsgrupper bereder ärenden för styrelsen. Mandattiderna är fyra år.

Medlemsantal och medlemsföreningar

Förbundet har ca 14 500 medlemmar som är verksamma inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen samt inom förmanna- och expertuppgifter inom kommuner eller privata sektorn.

Medlemskap i förbundet sker huvudsakligen via de lokala medlemsföreningarna. Av medlemmarna är ca 60 % medlemmar i någon av de 30 lärarföreningarna. Ca 40 % är medlemmar i OAJ:s 220 lokalföreningar, vars medlemmar arbetar inom både småbarnspedagogik och grundutbildning. Lärarföreningarna och lokalföreningarna är medlemmar i regionföreningarna.

Centrala medlemsförmåner

 • Förtroendemannatjänster och juridisk rådgivning gällande avtalsfrågor och lönefrågor
 • Medlemsförsäkringar:
 • Olycksfallsförsäkring för fritiden
 • Resenär- och resgodsförsäkring
 • Ansvars- och rättsskyddsförsäkring
 • Tidningar: VOL och Opettaja
 • Fortbildnings- och rekreationsmöjligheter
 • Förmånlig årsbiljett till statens konstmuseer
 • Fickkalender

Intressebevakning

SLF hör som en av OAJ:s medlemsföreningar till både Akava och Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU. FOSU ansvarar för uppgörandet av arbets- och tjänstekollektivavtal för de offentligt anställda SLF-medlemmarna samt övervakar via sitt förtroendemannasystem att avtalen följs.

Medlemskriterier

 • Som medlem kan antas person som arbetar med undervisnings-, expert- eller förmansuppgifter inom småbarnspedagogiken och förskolan.
 • Medlemskapet förutsätter i regel behörighet för nämnda arbetsuppgifter, d.v.s. pedagogie kandidat- eller pedagogie magister (småbarnspedagogik)-examen eller yrkeshögskoleexamen (socionom YH) som ger behörighet som lärare inom småbarnspedagogik.
 • Som medlem kan också antas personer som genomgår behörighetsgivande utbildning, som arbetar tidsbundet med uppgifter som kräver ovanstående behörighet.
 • Till pedagogisk medlem kan söka personer som inte kan antas som ordinarie medlemmar i medlemsföreningarna.
 • Medlemmarna kan vid pensioneringen ansluta sig som pensionärsmedlemmar i SLF.