Ohita navigaatio

Mitä me teemme

PÄÄTÖKSENTEKOA JA TOIMINTAA OHJAAVAT ASIAKIRJAT

Liiton säännöissä määritellään, että Varhaiskasvatuksen Opettajien Liiton toiminnan tarkoituksena on yhdistää jäsenyhdistystensä jäsenet valvomaan taloudellisia, sosiaalisia, ammatillisia, koulutuksellisia ja oikeudellisia etujaan. Säännöissä määritellään myös, että liitto toimii varhaiskasvatuksen asiantuntijana ja on puoluepoliittisesti sitoutumaton.

VOL_Säännöt_valtuuston päätös 27.10.2023

Kevään 2022 vaaleissa jäseniä ja yhdistyksiä edustamaan valittu liiton ylin päättävä luottamuselin, eli Varhaiskasvatuksen Opettajien Liiton 45-jäseninen valtuusto hyväksyi syyskokouksessaan 3.-4. marraskuuta strategiset painopisteet vuosille 2023-26 ja toimintasuunnitelman vuosille 2023-24.

Molemmat asiakirjat ohjaavat ko. vuosina liiton hallituksen toimintaa. Liiton työryhmät laativat valtuuston päätösten pohjalta yksityiskohtaisen toimenpideohjelman toimintasuunnitelman tavoitteiden toteuttamiseksi.

VOL_Strategiset painopisteet 2023-2026_valtuuston päätös 4.11.2022

VOL_Toimintasuunnitelma 2023-2024_valtuuston päätös 4.11.2022

LIITON LYHYT HISTORIA

Varhaiskasvatuksen Opettajien Liitto VOL ry (ent. Lastentarhanopettajaliitto LTOL ry) on perustettu vuonna 1919 yhdistämään jäsenyhdistyksensä jäsenet valvomaan taloudellisia, sosiaalisia, ammatillisia, koulutuksellisia ja oikeudellisia etujaan. Liitto on puoluepoliittisesti sitoutumaton.

PERUSTEHTÄVÄ

Varhaiskasvatuksen Opettajien Liitto (VOL) on varhaiskasvatuksen asiantuntijajärjestö. Teemme työtä varhaiskasvatuksen opettajien sekä varhaiskasvatuksen arvostuksen ja lapsen oikeuksien puolesta.

TULEVAISUUDENKUVA

Varhaiskasvatuksella ja varhaiskasvatuksen opettajilla on vahva asema yhteiskunnassa. Varhaiskasvatuksen Opettajien Liitto ja varhaiskasvatuksen opettajat ovat varhaiskasvatuksen pedagogiikan asiantuntijoita.

ARVOT

Vahva ammatti-identiteetti

Varhaiskasvatuksen Opettajien Liitto on vahva varhaiskasvatuksen asiantuntija ja varhaiskasvatuksen opettaja on paras pedagoginen osaaja.

Varhaiskasvatuksen Opettajien Liitto tukee ja vahvistaa toiminnallaan jäsentensä ammatti-identiteettiä huolehtien, että työnteon edellytykset ovat kunnossa.

Tasa-arvo

Varhaiskasvatuksen Opettajien Liitto kohtelee jäseniään tasa-arvoisesti kaikessa toiminnassaan.

Jokainen varhaiskasvatuksen opettaja sitoutuu kunnioittamaan ja edistämään tasa-arvoa työssään ja julkisessa esiintymisessään. 

Rohkeus

Varhaiskasvatuksen Opettajien Liitto ja sen jäsenet toimivat vahvoina yhteiskunnallisina vaikuttajina.

Jäsenillä on rohkeus ottaa varhaiskasvatuksen asiantuntijan rooli.

Innovatiivisuus

Varhaiskasvatuksen Opettajien Liitto toimii vuorovaikutuksessa jäsentensä kanssa, etsien ratkaisuja varhaiskasvatuksen haasteisiin ja kannustaen uuden luomiseen.

Varhaiskasvatuksen Opettajien Liitto ottaa huomioon tulevaisuuden tarpeet muokkaamalla varhaiskasvatuksen sisältöjä ja työmenetelmiä.

HALLINTO JA PÄÄTÖKSENTEKO

Varhaiskasvatuksen Opettajien Liiton  valtuusto käyttää ylintä päätösvaltaa. Hallitus toimeenpanee valtuuston päätöksiä ja työryhmät valmistelevat asiat hallitukselle. Toimikaudet ovat kestoltaan neljä vuotta.

JÄSENMÄÄRÄ JA JÄSENYHDISTYKSET

Liitossa on runsaat 14 400 jäsentä (3/2024), jotka toimivat varhaiskasvatuksen, varhaiserityiskasvatuksen ja esiopetuksen opetustehtävissä sekä esihenkilö- ja asiantuntijatehtävissä kunnissa tai yksityisellä sektorilla.

Liiton jäsenyys syntyy pääosin paikallisten yhdistysten kautta. Jäsenmäärästä runsaat 40 % on jäseninä 14 varhaiskasvatuksen opettajayhdistyksessä. Vajaat 60 % on jäseninä noin 220 OAJ:n paikallisyhdistyksessä, joiden jäsenet työskentelevät sekä varhaiskasvatuksen että perusopetuksen tehtävissä.  Varhaiskasvatuksen opettajayhdistykset ja paikallisyhdistykset ovat pääsääntöisesti myös OAJ:n alueyhdistysten jäsenyhdistyksiä.

KESKEISIMMÄT JÄSENEDUT

 • Luottamusmiespalvelut sekä lainopillinen neuvonta palvelussuhde- ja palkkausasioissa
 • Jäsenetuvakuutukset:
  • vapaa-ajan tapaturmavakuutus
  • matkustaja- ja matkatavaravakuutus
  • vastuu- ja oikeusturvavakuutus
 • Lehdet: VOL ja Opettaja
 • Koulutus- ja virkistystilaisuudet
 • Loma- ja virkistysedut
 • Edullinen vuosilippu valtion taidemuseoihin
 • Taskukalenteri (ilmoita kalenteritilaus jäsentiedoissasi)

JÄSENTEN EDUNVALVONTA

VOL kuuluu OAJ:n yhdistyksenä sekä Akavaan että Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOon. JUKO vastaa julkisella sektorilla työskentelevien VOL:n jäsenten työ- ja virkaehtosopimusten laatimisesta ja paikallisen luottamusmiesjärjestelmänsä kautta niiden noudattamisesta.

JÄSENKRITEERIT

 • Jäsenkelpoisia ovat henkilöt, jotka työskentelevät varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen opetus-, asiantuntija- ja esihenkilötehtävissä
  • jäsenyys edellyttää pääsääntöisesti kelpoisuutta em. tehtäviin, jolloin jäsenillä on kasvatustieteen kandidaatin tai maisterin (varhaiskasvatus) tutkinto, tai varhaiskasvatuksen opettajakelpoisuuden tuottava ammattikorkeakoulututkinto (sosionomi AMK)
 • Jäsenkelpoisia ovat myös kelpoisuuden tuottavassa koulutuksessa olevat opiskelijat, jotka työskentelevät määräaikaisessa, ao. kelpoisuutta edellyttävässä tehtävässä
 • Pedagogiseksi jäseneksi voivat hakea sellaiset henkilöt, joita ei voida hyväksyä liiton jäsenyhdistysten varsinaisiksi jäseniksi
 • Jäsenet voivat eläkkeelle siirtyessään liittyä VOL:n eläkeläisjäseneksi.

VOL:N TOIMINNASTA, PÄÄTÖKSENTEOSTA JA ORGANISAATIOSTA LÖYTYY TIETOA SEURAAVISTA ESITTEISTÄ;

VOL-esite_suomi

SLF-broschyr_svenska

VOL-brochure_english

VOL:N ANSIOMERKKIEN MYÖNTÄMINEN JA HAKEMINEN

Liitolla on käytössä kolme ansiomerkkiä; hopeinen, hopeinen kultaisella pikkulinnulla ja kultainen ansiomerkki.
Ansiomerkkien hakemisen ja myöntämisen perusteina ovat jäsenten ansioitunut toiminta paikallisella, alueellisella ja/tai valtakunnallisella tasolla.

Hopeisen ansiomerkin myöntäjinä toimivat varhaiskasvatuksen opettajayhdistykset ja muilta osin ansiomerkien myöntäjänä toimii liiton hallitus, jolle hakemukset ansiomerkeistä osoitetaan alta löytyvien ansiomerkkisääntöjen mukaisesti. Kaikkiin ansiomerkkeihin liittyy myös kunniakirja. Varhaiskasvatuksen opettajayhdistysten myöntämät ansiomerkit sekä niihin liittyvät kunniakirjat tilataan liiton toimistolta.

Varhaiskasvatuksen Opettajien Liiton ansiomerkkisäännöt_21.1.2020

Stadgar för Småbarnspedagogikens Lärarförbunds förtjänstteken_21.1.2020