Ohita navigaatio

Lastentarhanopettajaliiton valtuustossa on tekemisen meininki

Valtuuston puheenjohtaja Tanja Rantala:

Lastentarhanopettajaliiton valtuuston kokouksen jälkeen lentokonetta odotellessa on aikaa istahtaa alas ja vähän kerrata, mitä tehtiin ja päätettiin. Hyvillä mielin olen kokouksen rennon mukavasta ilmapiiristä, valtuutettujen osallistumisesta, mutta ennen kaikkea tehdyistä päätöksistä, jotka tulevat linjaamaan liittomme toimintaa seuraavat neljä vuotta.

Ennen kuin kerron tekemistämme päätöksistä, selvitän vähän, miten liittomme organisaatio toimii. Ylintä valtaa käyttää 45 jäseninen valtuusto. Valtuusto päättää neljäksi vuodeksi (valtuustokaudeksi) kerrallaan strategisista painopisteistä eli suurista linjauksista, joiden mukaan kaikki toimintamme tapahtuu. Se on kuin ohjenuora, johon aina palataan ja jonka avulla valmistetaan kaksivuotinen toimintasuunnitelma ja talousarvio. Painopisteistiin palataan myös toimintakertomuksen laatimisessa; mihin on päästy, mihin asiaan tulee jatkossa edelleen keskittyä ja kiinnittää huomiota. Valtuusto kokoontuu kaksi kertaa vuodessa kevät- ja syyskokouksiin.

Valtuusto valitsee hallituksen, jossa on 14 jäsentä. Hallituksen työskentelyyn osallistuvat myös valtuuston puheenjohtajat, joiden tehtävänä on katsoa, että hallituksen työskentely etenee valtuuston linjausten mukaisesti. Hallitus kokoontuu kerran kuussa pois lukien heinäkuun.

Hallitus asettaa itselleen työryhmiä, joissa eri asioita valmistellaan hallituksen kautta valtuustolle. Työryhmät kokoontuvat omasta sektoristaan riippuen kuukausittain tai noin kerran kahdessa kuukaudessa. Hallitus on perustanut työnsä tueksi työryhmät järjestö-, työmarkkina- ja koulutuspoliittiseen toimintaan sekä johtajuuden tukemiseen ja viestintään että suunnittelemaan lastentarhanopettajapäiviä ja liiton 100-vuotisjuhlavuotta. Työryhmät tekevät toimintasuunnitelman pohjalta toimenpideohjelman. Hallitus hyväksyy toimenpideohjelman vuosittain oman ja työryhmiensä työn viitoittajaksi ja sen avulla myös seuraa, onko toimintasuunnitelman tavoitteet saavutettu.

Nyt takaisin tämän valtuustokauden ensimmäiseen syyskokoukseen, jossa käsittelimme ja hyväksyimme mm. strategiset painopisteet tälle valtuustokaudelle, toimintasuunnitelman vuosiksi 2019-2020 sekä talousarvion ensi vuodelle. Lisäksi kävimme lähetekeskustelun liiton sääntöjen muuttamisesta. Varhaiskasvatuslain myötä meidän on aika aloittaa sääntöjen muutostyö, jotta esim. liiton nimi vastaa laissa olevaa tehtävänimikettämme.

Strategisten painopisteiden ja toimintasuunnitelman mukaan tulemme mm. toimimaan sen eteen, että asemamme varhaiskasvatuksen pedagogisina asiantuntijoina on yhteiskunnassamme vahvistunut ja varhaiskasvatuksen opettajien ja – erityisopettajien aloitusmääriä kasvatetaan entisestään ja että ne pysyvät tarvetta vastaavalla tasolla.

Johtajien työssä tulee painottua pedagogisen työn johtaminen ja johtajan tehtävän kokonaisuus tulee olla hallittava. Tulevaisuuteen on katsottava ja uuden varhaiskasvatuslain edellyttämien kelpoisuusehtojen täyttävien päiväkodin johtajien riittävyys tulee varmistaa.

Työmarkkinapoliittisesti tavoitteemme ehdottomasti on, että jäsenistön palkkauksesta ja palvelussuhteen ehdoista tulee sopia opetusalan virka-ja työehtosopimuksissa sekä kunnallisella että yksityisellä sektorilla. Tätä asiaa hoitaa neuvottelujärjestömme Juko, jonka johdolla tavoitteemme on kirkkaana mielessä neuvotteluja käydessään. Tärkeää on myös huolehtia siitä, että jäsenistömme työnteon edellytykset ovat parantuneet (mm. henkilöstön tehtävät ja vastuut ovat selkeät, työolosuhteet ovat hyvät jne.)

Liiton viestinnän tavoitteena on oikea-aikainen, vaikuttava ja monikanavainen viestintä. Viestintä myös tukee meitä varhaiskasvatuksen asiantuntijoina.

Koko ajan tehdään myös töitä sen eteen, että jäsenmäärämme kehitys olisi myönteistä ja että paikallisilla yhdistyksillä on riittävästi tietoa toimia liiton tavoitteiden mukaisesti.

Tuleva vuosi 2019 on Lastentarhanopettajaliiton 100-vuotisjuhlan aikaa. Juhlinta alkaa 11.1. hallituksen juhlakokouksella, sillä liitto on perustettu 11.1.1919.

Juhlavuosi huipentuu Lahdessa järjestettäviin Valtakunnallisiin lastentarhanopettajapäiviin 21.-22.9., jonne odotetaan tuhatta jäsentämme kouluttautumaan, verkostoitumaan ja juhlistamaan 100-vuotiasta liittoamme.

Niin kuin valtuustomme totesi, varhaiskasvatuksessa on tapahtunut paljon positiivisia asioita, varhaiskasvatuslain voimaan astuminen 1.9. niistä suurimpana. Kuitenkin meillä on vielä paljon asioita, joihin tulee vaikuttaa ja joita tulee parantaa! Laakereille ei voi jäädä lepäämään. Kokouksestamme minä ainakin sain paljon virtaa tarttua työhön, siispä intomielellä kohti tulevaa juhlavuotta!

Tanja Rantala

LTOL:n valtuuston puheenjohtaja

varhaiskasvatuksen opettaja

Rovaniemi