Ohita navigaatio

On aika satsata varhaiskasvatuksen johtamiseen!

Johtajan tehtävä on johtaa pedagogista työyhteisöä pyrkien kaikin keinoin edistämään koko työyhteisön sitoutumista yhteiseen päämäärään, laadukkaaseen varhaiskasvatukseen.
Vihdoinkin suomalaista varhaiskasvatusta ohjaa uusi tieteelliseen tutkimustietoon perustuva laki.

Tuoreen varhaiskasvatuslain sekä Valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden viitoittamana varhaiskasvatus on kiinnittynyt yhä vahvemmin osaksi suomalaista koulutusjärjestelmää. Varhaiskasvatus on jokaisen lapsen oikeus sekä tunnustetusti merkittävin osa elinikäisen oppimisen polkua ja hyvää lapsuutta.
Uudistuneiden normien myötä varhaiskasvatuksen johtajan tehtäväkenttä on tullut yhä vaativammaksi. Muuttuneessa tilanteessa päiväkodin johtajalta edellytetään yhä syvempää varhaiskasvatuksen tuntemusta ja pedagogisen johtamisen taitoja.

OAJ:n ja LTOL:n yhteistyössä teettämän selvityksen mukaan harva päiväkodin johtaja kokee työaikansa riittävän työtehtävistä suoriutumiseen. Selvityksestä käy ilmi, että johdettavien yksiköiden koot ovat kasvaneet ja erillistehtävien määrä lisääntynyt. Lisäksi hallituksen ja kuntien asettamat säästötoimenpiteet, subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden rajaaminen ja ryhmäkokojen kasvattaminen ovat tuoneet päiväkodin johtajille lisää hallinnollisia tehtäviä ja haasteita. Kaikki nämä seikat ovat osaltaan lisänneet johtajien työn vaativuutta. Johtajat kokevat riittämättömyyttä ja osaamisen puutetta. Yli puolet johtajista kokee, ettei heille jää riittävästi aikaa ydintehtävään, pedagogisen työn johtamiseen.

Varhaiskasvatuslain ja varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaan päiväkodin johtajalta vaaditaan osaamista johtaa yksikkönsä varhaiskasvatuksen järjestämistä ja kehittämistä sekä edistää laadukkaan ja yhdenvertaisen varhaiskasvatuksen toteutumista yksikössään. Johtajan tehtävä on johtaa pedagogista työyhteisöä pyrkien kaikin keinoin edistämään koko työyhteisön sitoutumista yhteiseen päämäärään, laadukkaaseen varhaiskasvatukseen.

Varhaiskasvatuslaki velvoittaa johtajaa huomioimaan kaikessa toiminnassa lapsen edun ensisijaisuuden. Siinä korostetaan varhaiskasvatuksen tehtävää lapsen oppimisen, kasvun, kehityksen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukemisessa. Myönteiset oppimiskokemukset ja elinikäinen oppiminen ovat lain keskeisiä sisältöjä. Lapsella tulee myös olla mahdollisuus osallistua ja saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin. Lain mukaan varhaiskasvatuksen tehtävä on kehittää lapsen vuorovaikutustaitoja, vertaisryhmässä toimimista sekä turvata lapselle mahdollisimman pysyvät vuorovaikutussuhteet. Lapsella on myös oikeus saada ympärilleen korkeasti koulutetut varhaiskasvatuksen opettajat, joilla on taito huomioida lasten yksilölliset tarpeet sekä kuunnella ja kannustaa lasta löytämään oppimisen ilo.

Tutkimustiedon mukaan varhaiskasvatuksen laadun tae on korkeatasoinen johtaminen. Viimeistään nyt on aika ymmärtää, että on todellakin väliä, kuka ja miten päiväkotia ja pedagogista työyhteisöä johdetaan.

Laki velvoittaa panostamaan johtajuuteen. Kuntien on huolehdittava, että varhaiskasvatuksen johtajilla on riittävästi aikaa johtaa kokonaisuuttaan laadukkaasti. Johtajalla täytyy olla aikaa keskittyä ydintehtäväänsä, pedagogisen työn johtamiseen. Varhaiskasvatuksen johtotehtävissä toimivien henkilöiden työtehtävät on määriteltävä selkeästi. Johtamiskokonaisuuksien on oltava hallittavissa olevia ja apulaisjohtajajärjestelmää on kehitettävä. Johtajalla tulee olla riittävästi aikaa pedagogiseen dialogiin henkilöstönsä kanssa.

Lisäksi kuntien tulee huolehtia varhaiskasvatuksen johtajille riittävästi lisä- ja täydennyskoulutusta. On varmistettava, että kelpoisuusehdot täyttäviä päiväkodin johtajia on nyt ja tulevaisuudessakin riittävästi. Tutkimustiedon mukaan riittävän osaamisen varmistamiseksi tarvitaan ylempi korkeakoulututkinto, kasvatustieteiden maisterin tutkinto. Mikäli haluamme taata laadukkaan johtamisen, on työnantajan varauduttava jo nyt johtajavalinnoissaan siihen, että valinnoissa huomioidaan varhaiskasvatuslain sisältämät kelpoisuusvaatimukset.

Yliopistojen tulee varmistaa toimillaan laadukas varhaiskasvatuksen johtaminen. Opintokokonaisuudet tulee suunnitella siten, että varhaiskasvatuksen maisteriopinnot sisältävät riittävän määrän varhaiskasvatuksen pedagogiseen johtamiseen liittyviä opintoja. Lisäksi johtajille tulisi räätälöidä koulutusväylä, jossa johtamisopinnot sisältävä kasvatustieteiden maisterin tutkinto voidaan suorittaa työn ohella.
Ainoastaan näin voimme varmistaa, että pystymme vastaamaan työn muuttuneisiin osaamisvaatimuksiin, jokaisen lapsen oikeus laadukkaaseen varhaiskasvatukseen toteutuu ja henkilöstö saa osakseen hyvää johtamista.

Mikäli kunnat haluavat pitää tulevaisuudessa kiinni ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneista päiväkodin johtajistaan, on niiden syytä huolehtia, että varhaiskasvatuksen esimiesten palkkaus vastaa työn vaativuutta ja kaikki työtehtävät ovat palkanmaksun perusteena. On suorastaan häpeällistä, että lapsen opinpolun merkityksellisintä osaa johtavalle esimiehelle maksetaan koulutusjärjestelmän huonointa palkkaa.
Onnittelen sinua, että olet valinnut varhaiskasvatuksen! Voimia ja menestystä maailman tärkeimpään työhön!

Susanna Haapsamo
Päiväkodin johtaja
Sampolan päiväkoti ja Avoin päiväkoti Lastu

Blogi-kirjoittaja johtaa päiväkoteja, jotka toimivat Oulun kaupungin ja Oulun yliopiston varhaiskasvatuksen tieteellisen tutkimuksen ja opettajankoulutuksen kehittämisyksikköinä.

LTOL:n hallituksen jäsen
OAJ:n valtuuston jäsen
Opetusalan johdon neuvottelukunta
Opettajankoulutustyöryhmä