Ohita navigaatio

Päiväkodinjohtajuuteen tarvitaan kasvatustieteen maisterin tutkintoa

Vuonna 2018 astui voimaan uusi varhaiskasvatuslaki. Edellinen laki ”lasten päivähoidosta” oli säädetty vuonna 1973. Tarve lain uudistamiselle oli suuri.

Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta ja siinä painotetaan erityisesti pedagogiikan merkitystä. Uuden lain mukaan varhaiskasvatusyksiköllä tulee olla toiminnasta vastaava johtaja, joka vastaa johtamiensa päiväkotien laadusta ja tuloksellisuudesta. Päiväkodin johtajan tehtävässä painottuu entistä enemmän pedagogiikan ja työntekijöiden osaamisen johtaminen ja suunnittelu.

Yksi tärkeä osa pedagogista johtajuutta on pedagoginen osaaminen, johon näkemys johdettavasta toiminnasta pohjautuu. Päiväkodin johtaja vastaa organisaationsa toimintakulttuurin kehittymisestä. Sen merkitys korostuu varsinkin silloin, kun päiväkodissa on työntekijöitä ilman ammatin vaatimaa koulutusta. Vahva pedagoginen osaaminen antaa “selkärangan”, jonka pohjalta johtaja voi perustella päätöksensä. Se antaa myös ikään kuin “pedagogiset silmälasit”, jotka ohjaavat johtajan havaintoja toteutetusta toiminnasta ja sen kehittämistarpeista.

Johtajan ensisijainen tehtävä on päiväkodin toiminnan johtaminen. Pedagogisen johtajuuden toteuttaminen yhdessä koko työyhteisön kanssa vuorovaikutuksessa kehittävällä työotteella on edellytys laadukkaan varhaiskasvatuksen toteuttamiseksi! Tähän tarvitaan kasvatustieteen maisterin tutkintoa, jonka varhaiskasvatuslaki määritteli vuodesta 2030 eteenpäin päiväkodin johtajan kelpoisuudeksi.

Hannele Marttila on VOL:n hallituksen jäsen joka toimii päiväkodinjohtajana Outokummussa.