Ohita navigaatio

Pedagogisen varhaiskasvatuksen kehittäminen edellyttää pitkäjänteisyyttä

Pienet lapset elävät varhaiskasvatusiässä monella tavalla kriittisiä vuosia. Varhaisvuosien aikana rakentuu pohja oppimiselle, ryhmässä olemisen taidoille, uteliaisuudelle, toisten arvostamiselle ja kunnioittamiselle. Varhaislapsuus on erityisen intensiivistä kehityksen ja oppimisen aikaa, koska keskeiset kehitykselliset muutokset tapahtuvat ennen kouluikää. Laadukkaalla varhaiskasvatuksella voidaan vaikuttaa lasten kokonaisvaltaiseen kehitykseen, jolla on kauaskantoisia ja pitkäkestoisia vaikutuksia. Varhaiskasvatuksen kehittämiseen on Suomessa suhtauduttu viime vuosien aikana kunnianhimoisesti ja syystä. Tätä työtä tulee jatkaa.

Lapsen oikeudesta varhaiskasvatukseen säädetään varhaiskasvatuslaissa. Tämä ei kuitenkaan vielä takaa oikeutta sellaiseen varhaiskasvatukseen, jossa lapsen oppimis- ja kehityspotentiaali pääsee täyteen kukoistukseen. Se edellyttää nimittäin oikeutta varhaiskasvatuksen opettajaan eli pedagogisesti johdettuun varhaiskasvatukseen.

Varhaiskasvatuksen laadun kehittämiseksi on varhaiskasvatuslaissa ryhdytty nostamaan opettajakoulutettujen varhaiskasvatuksen opettajien määrää lapsiryhmissä ja nostettu päiväkodin johtajan kelpoisuudeksi kasvatustieteen maisterin tutkinto vuodesta 2030 alkaen. Päätökset olivat merkittäviä ja ne otettiin erittäin myönteisesti varhaiskasvatuskentällä vastaan.

Varhaiskasvatuksen opettajakoulutettujen määrän nostamisen toteutuminen vaatii kuitenkin määrätietoisempia tekoja ja koulutusmäärien nostamista yliopistoissa vähintään 1400 vuodessa. Yliopistoilla on kyvykkyyttä lisätä aloituspaikkoja, mutta määrän nostamiseen ei vaatimuksista huolimatta ole toistaiseksi suunnattu rahoitusta. Keskustelusta ei tule tietenkään unohtaa varhaiskasvatuksen opettajien palkkausta ja työolosuhteita.

Varhaiskasvatuksen laatu edellyttää myös päiväkodin johtajilta kasvatustieteen maisterin tutkintoa. Päiväkodin johtajan tehtäviin sisältyy lähijohtajana entistä enemmän sekä pedagogiikan että työntekijöiden pedagogisen osaamisen johtamista ja suunnittelua. On selvää, että nämä vaatimukset tulevat kasvamaan entisestään tulevina vuosina.

Päiväkodin johtajan korkea osaaminen ja laadukas johtaminen turvataan kaikilta päiväkodin johtajilta vaadittavalla kasvatustieteen maisteritutkinnolla.

Lapsen oikeus pedagogiseen varhaiskasvatukseen varmistetaan edellyttämällä jokaiselta varhaiskasvatustoiminnasta vastuussa olevalta henkilöstöltä kasvatustieteellistä tutkintoa. Lisäksi varhaiskasvatuksen kehittämistä tulee jatkaa suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti. Tämä vahvistaa entisestään varhaiskasvatuksen asemaa sivistyksellisenä oikeutena ja osana koulutusjärjestelmän kokonaisuutta. Jokaisella lapsella, päiväkodista tai lapsiryhmästä riippumatta tulee olla tähän oikeus.

Anitta Pakanen

puheejohtaja

Varhaiskasvatuksen Opettajien Liitto