Ohita navigaatio

9 milj euro för utveckling av barns digitala färdigheter

Undervisningsminister Li Andersson har beviljat drygt 9 miljoner euro för utveckling av barns och ungas digitala färdigheter. Med understöden stärker man mediekompetensen, det informations- och kommunikationstekniska (ikt) kunnandet och programmeringskunnandet bland barn och unga samt ett jämlikt genomförande av den därtill anknytande undervisningen i hela landet.

Understöden anknyter till utvecklingsprogrammet Nylitteracitet, som år 2020 lanserades som en del av regeringsprogrammets program Utbildning för alla.

Statsunderstödet beviljades till 60 anordnare av småbarnspedagogik till ett belopp på sammanlagt 4,1 miljoner euro. I fråga om förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen beviljades 52 anordnare närmare 5 miljoner euro i understöd.

Inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen syftar specialunderstödet till att förenhetliga undervisningspraxisen i fråga om digitala färdigheter enligt de olika områdena för mångsidig kompetens som anges i grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen. Samtidigt stärks elevernas möjligheter att lära sig digitala färdigheter. De kunskapsbeskrivningar som utarbetats inom ramen för utvecklingsprogrammet Nylitteracitet ska fungera som stödmaterial vid planeringen och genomförandet av undervisningen.

Inom småbarnspedagogiken är statsunderstödet avsett för utveckling av god pedagogisk verksamhet i anslutning till mediekompetens, ikt-färdigheter och programmeringskunskaper i enlighet med de beskrivningar som utarbetats inom ramen för utvecklingsprogrammet Nylitteracitet.

– Småbarnspedagogiken och skolorna bör få en starkare roll när det gäller att förebygga digitala ojämlikheter. En förståelse för det digitaliserade samhället och en stark digital kompetens påverkar barnens och de ungas välbefinnande. Det är viktigt att dessa färdigheter stöds på ett jämlikt sätt på varje barns inlärningsväg, säger undervisningsminister Li Andersson.

Understödet kan användas till lönekostnader för personal inom småbarnspedagogiken och undervisningen samt till mindre och nödvändiga rese- och utbildningskostnader och anskaffningar av utrustning och material.

Beviljade understöd:

Förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen

Småbarnspedagogiken