Ohita navigaatio

9 myyttiä sak-työajasta

Varhaiskasvatuslain velvoitteet ovat lisänneet pedagogisen suunnittelun, arvioinnin ja kehittämisen tarvetta. Siihen liittyy kuitenkin vielä väärinkäsityksiä. Pääluottamusmies Ari-Jukka Luhtavaara kumoaa sak-työaikaan liittyviä myyttejä.

Sak-työaikaa vietetään kahvitellen.

– Sak-työaika ei ole mitään ajanviettoa, vaan toiminnan suunnitteleminen, arviointi ja kehittäminen ovat osa varhaiskasvatuksen opettajan työtä, sanoo Helsingin varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen jukolainen pääluottamusmies Ari-Jukka Luhtavaara.

Lakisääteiset tavoitteet ja suunnitelmat ovat muuttuneet. Kehitys on johtanut siihen, että sak-työaikaa tarvitaan aiempaa enemmän. OAJ:n selvityksen mukaan varhaiskasvatuksen opettajat käyttivät lapsiryhmän ulkopuolisiin tehtäviin eli sak-tehtäviin ja yhteistyöhön noin 16 prosenttia viikkotyöajastaan.

Jos ryhmässä on kaksi opettajaa, riittää, että toinen heistä käyttää sak-työaikansa.

Sanotaan, että varhaiskasvatuksen hoitaja jää ihan yksin lapsiryhmän kanssa, jos opettajat ovat kymmenen tuntia poissa joka viikko.

– Tämä väite perustuu ajatukseen, että ryhmä tarvitsee suunniteluun, arviointiin ja kehittämiseen viisi tuntia viikossa, eikä ymmärretä, että jokainen varhaiskasvatuksen opettaja tarvitsee pedagogisen työnsä suunnitteluun, arviointiin ja kehittämiseen aikaa.

Opettajan työ sisältää myös esimerkiksi suunnittelutyötä muiden opettajien kanssa sekä lasten varhaiskasvatuskeskustelujen kirjaamista. Kaikki tämä on sak-työaikaa. Sen sijaan, jos palaverissa on mukana esimerkiksi varhaiskasvatuksen lastenhoitajia, palaveri ei ole opettajan sak-työaikaa.

Opettajan paikka on lapsiryhmässä.

– Kukaan ei ajattele, että peruskoulun tai lukion opettaja olisi koko ajan luokassa. Millä ajalla hän sitten suunnittelisi opetusta ja arvioisi oppilaiden edistystä? Myös varhaiskasvatuksen opettaja tarvitsee rauhaa ja aikaa sen arvioimiseen, missä mennään ja mitä mielenkiinnon kohteita lapsilla on.

Käytyään vasukeskustelut lasten vanhempien kanssa, opettajan on vedettävä ne yhteen. Pohdittava, mitä vahvuuksia tai vahvistamisen tarpeita niistä nousi. Esimerkiksi arvioitava, onko ryhmässä paljon kielellistä tukea tarvitsevia tai liikunnallisesti vahvoilla olevia lapsia.

– Ei riitä, että opettaja touhuaa lasten kanssa ryhmässä ja yrittää samalla muistella, mitä hänen pitää ottaa huomioon. Arvioinnin, suunnittelun ja kehittämisen on oltava systemaattista.

Sak-työaikaan sisältyy myös työpaikan ulkopuolisia töitä, kuten kirjastossa käymistä tai retkikohteisiin tutustumista. Opettaja vastaa retkikohteiden valinnasta ja suunnittelee, mitä vierailukohteessa tehdään. Tätä ei voi tehdä kuin työajalla.

Toimintaa voi suunnitella yhdessä lasten kanssa, onhan kyse lapsilähtöisestä pedagogiikasta.

– Sak-työaika on tarkoitettu tehtäväksi lapsiryhmän ulkopuolella. Ne, jotka ajattelevat, ettei toimintaa voi suunnitella ilman lapsia, ovat väärässä. Samoin he, jotka ajattelevat, että opettaja voi suunnitella, arvioida ja kehittää samalla, kun valvoo lasten päiväunia. Sak-työ vaatii keskittymistä ja asianmukaiset työvälineet.

Parhaimmillaan päiväkodissa on asianmukaiset työtilat ja -välineet, minkä lisäksi osan sak-työajasta voi tehdä kotona.

– Joskus väitetään, että lasten tarkkaileminen on sak-työaikaa. Ei ole.

Sak-työaika on varhaiskasvatuksen opettajan subjektiviinen oikeus.

– Sak-työajan käyttö ei ole varhaiskasvatuksen opettajien oikeus vaan velvollisuus. Opettaja ei voi tehdä työtään hyvin, jos hän ei suunnittele, arvioi ja kehitä sitä.

– Sak-työaika ei tarkoita sitä, että varhaiskasvatuksen opettaja käyttää automaattisesti suunnitteluun, arviointiin ja kehittämiseen joka viikko viisi tuntia. Voi olla, että hän tarvitsee alkusyksystä paljon enemmän kuin viisi tuntia sak-työaikaa ja joulun tienoilla vähemmän.  Tärkeintä on se, että sak-työaikaa on aina riittävästi.

Esimies vastaa siitä, että sak-työaikaa varhaiskasvatuksen opettajalle varataan riittävästi. OAJ:n suositusten mukaan se kannattaa merkitään työvuorolistoihin etukäteen. Näin varmistetaan, että se myös käytetään.

– Päiväkodin johtaja voi ohjeistaa sak-työajan käyttöä. On oleellista, että päiväkodissa on yhteisiä punaisia lankoja, ettei käy niin, että jokainen opettaja suunnittelee oman ryhmänsä osalta mitä parhaaksi katsoo.

Opettajaa ei voi siirtää kesken sak-työajan resurssiksi lapsiryhmään.

– Suunnittelutyöhön on voitava keskittyä rauhassa, mutta sak-työaika ei ole pyhä. Hätätilanteessa, esimerkiksi, kun työkaveri sairastuu, opettajan voi hakea ryhmään. Tilanteen on oltava akuutti. Ei ole tarkoituksenmukaista keskeyttää työtä esimerkiksi siksi, että jonkun täytyy päästä kahville. Aina, kun sak-työaikaa jää jostain syystä käyttämättä, on mietittävä, milloin sen voi paikata.

Myös varhaiskasvatuksen lastenhoitajille kuuluisi sak-työaika.

Kokonaisvastuu lapsiryhmän toiminnan suunnittelusta, toiminnan suunnitelmallisuuden ja tavoitteiden toteutumisesta sekä toiminnan arvioinnista ja kehittämisestä on varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaan varhaiskasvatuksen opettajalla.

– Varhaiskasvatuksen lastenhoitajien työhön kuuluu osallistuminen toiminnan suunnitteluun ja arviointiin yhdessä muun tiimin kanssa, mutta osallistuminen ei ole niin vaativaa kuin vastaaminen. Heillä ei ole samaa pedagogista vastuuta kuin opettajilla on, eivätkä he tarvitse erillistä sak-työaikaa.

Sak-työajan voi pilkkoa vaikka vartin pätkiin.

– Suunnittelu, arviointi ja kehitystyö vaatii keskittymistä ja aikaa. Siihen kannattaa varata vähintään tunti kerrallaan. Vasukeskustelujen jälkeen opettaja saattaa tarvita kokonaisen päivän keskusteluissa nousseiden tarpeiden kirjaamiseen ja pohtimiseen, jos sen järjestäminen suinkin on mahdollista.

Sak-työaikaa valvomaan ei tarvita luottamusmiestä.

Työnantajan tehtävä on laatia ohjeet siitä, miten sak-työaikaa noudatetaan. Esimerkiksi Helsingin kaupungilla on tätä varten omat ohjeet, joiden suunnittelussa luottamusmies on ollut mukana. Työnantaja haluaa, että ohjeita noudatetaan.

Jos sak-työaika ei jostain syystä toteudu, eikä esimies ota siitä vastuuta, opettaja voi kääntyä luottamusmiehen puoleen. Luottamusmiesten tehtävä on huolehtia siitä, että ongelma käsitellään ja ratkaistaan työyhteisöissä. Heidän täytyy huolehtia, että työnantajan laatimat työaikaohjeet vastaavat keskustasolla sovittua työaikamääräystä.

Yksittäisissä päiväkodeissa on ollut ongelmia sak-työajan toteuttamisessa. On esimerkiksi yritetty linjata alueellisesti, että opettajan on tehtävä sak-työaikansa päiväkodin tiloissa, vaikka tällaisia alueellisia määräyksiä ei voi antaa. Siitä päättää lähin esimies.

– Työyhteisössä kannattaa keskustella sak-työajasta. Kun kaikilla on sama käsitys siitä, myyttejä ei pääse syntymään, sanoo pääluottamusmies Ari-Jukka Luhtavaara.

Hyödynnä sak-työaikasi! on opas varhaiskasvatuksen opettajien suunnittelu-, arviointi- ja kehittämistyöajan käyttöön sekä selvitys työaikaa koskevien erityismääräysten toteutumisesta. OAJ. 2019. Oppaan löydät TÄÄLTÄ

Suunnittelen, arvioin ja kehitän on Lastentarhan uusi artikkelisarja, joka taustoittaa opettajan sak-työajan käyttöä jokaisessa lehden numerossa tänä vuonna.

Teksti Tiina Komi kuva Nina Kaverinen

Artikkeli on julkaistu Lastentarhassa 1/21, Suunnittelen, arvioin ja kehitän -artikkelisarjassa.

Lastentarha on VOL:n jäsenetu ja tilattavissa yrityksiin ja yhteisöihin kuten päiväkoteihin. Tilauksen voit tehdä TÄÄLTÄ.