Ohita navigaatio

Aluehallintaviraston varhaiskasvatuksen valvonnan tuloksia vuodelta 2023 – sekä valvonnan painopisteet vuodelle 2024

Vuoden 2023 valvonnan mukaan kuntien valvontakäytännöissä sekä valvontaosaamisessa on vaihtelua ja kaikissa kunnissa ei järjestetä esiopetusta täydentävää varhaiskasvatusta. 

Varhaiskasvatuksen valvontaohjelmassa vuonna 2023 painopiste oli lakimuutosten toimeenpanon ohjauksessa sekä esiopetusta täydentävän varhaiskasvatuksen valvonnassa. Näiden lisäksi painopistealueina olivat lupamenettely, valvontaosaaminen, omavalvontasuunnitelma sekä lapsen oikeus tukeen.  

Esiopetusta täydentävän varhaiskasvatuksen järjestämisessä vaihtelua

Aluehallintovirastojen tiedotteen mukaan selvityksessä ilmeni, että kaikissa kunnissa ei järjestetä esiopetusta täydentävää varhaiskasvatusta. Useissa kunnissa järjestetään esiopetusta täydentävän varhaiskasvatuksen lisäksi myös aamu- ja iltapäivätoimintaa tai muuta vastaavaa toimintaa. Aluehallintovirastot korostavat, että jokaisella esiopetukseen osallistuvalla lapsella on oikeus varhaiskasvatuslain mukaiseen täydentävään varhaiskasvatukseen.

Lapsella on oikeus yksilölliseen tukeen

Aluehallintovirastoihin saapuneiden yhteydenottojen perusteella voidaan todeta, että informaatio-ohjaus ja täydennyskoulutukset tuen järjestämisestä sekä hallintopäätösprosessista koetaan tarpeellisiksi. Aluehallintovirastot toteavat, että varhaiskasvatuksen yhtenä tavoitteena on tunnistaa lapsen yksilöllisen tuen tarve ja järjestää tarkoituksenmukaista tukea varhaiskasvatuksessa tarpeen ilmettyä. Tehostetusta ja erityisestä tuesta sekä tukipalveluista tulee tehdä hallintopäätös viipymättä.

Kuntien valvontaosaamista on tarpeen vahvistaa

Aluehallintovirastojen käsityksen mukaan kuntien valvontakäytännöissä sekä valvontaosaamisessa on vaihtelua. Aluehallintovirastot toteavat, että yksityisen varhaiskasvatuksen valvonta kuuluu aluehallintovirastojen ja Valviran lisäksi myös kunnalle. Kunnan vastuulla on varmistaa, että yksityiset varhaiskasvatuspalvelut täyttävät kunnalliselta toiminnalta vaadittavan tason. Lisäksi aluehallintovirastot korostavat, että kunnan tulee ilmoittaa valvonnassa havaitsemistaan puutteista tai epäkohdista sekä tekemistään toimenpiteistä aluehallintovirastolle tai Valviralle.

Varhaiskasvatuksen valvontaohjelmassa vuonna 2023 painopiste oli lakimuutosten toimeenpanon ohjauksessa sekä esiopetusta täydentävän varhaiskasvatuksen valvonnassa. Näiden lisäksi painopistealueina olivat lupamenettely, valvontaosaaminen, omavalvontasuunnitelma sekä lapsen oikeus tukeen.

  • Kuviossa 1. on eritelty ratkaistujen valvonta-asioiden aiheet.

Henkilöstön kelpoisuudet yhdeksi valvonnan painopisteeksi vuonna 2024

Varhaiskasvatuksen valtakunnallinen valvontaohjelma 2023–2025 on päivitetty vuodelle 2024. Valvontaohjelman työ jatkuu lupamenettelyn, valvontaosaamisen ja omavalvontasuunnitelmien painotetulla valvonnalla. Lisäksi aluehallintovirastot ja Valvira päättivät nostaa vuosien 2024 ja 2025 yhdeksi valvontakohteeksi kelpoisuusvaatimusten toteutumisen, sillä kelpoisuusvaatimukset täyttävän henkilöstön riittävyys on ollut esillä viime aikoina, mikä on näkynyt myös aluehallintovirastoihin tulleissa epäkohtailmoituksissa, aluehallintaviraston tiedotteessa todetaan.

Henkilöstön rekrytointiprosesseissa on huolehdittava, että varhaiskasvatuksessa on riittävä määrä eri kelpoisuusvaatimukset täyttävää henkilöstöä. Asiaa voidaan valvoa pyytämällä tarkasteltaviksi rekrytointi-ilmoitus ja muut rekrytointiasiakirjat. Kelpoisuusvaatimusten valvonnassa otetaan huomioon myös henkilöstöä koskeva siirtymäsäännös.

Lue lisää

Varhaiskasvatuksen valvonta Valviran verkkosivuilla