Ohita navigaatio

Barnen har rätt till en kvalitativ konstfostran

Konsten ger ett värdefullt kapital för ett gott liv och fungerar som en vän. Den ökar förståelsen mellan människor och uppskattningen av mångfald. Eftersom konsten har så stor betydelse, bör en lärare inom småbarnspedagogik studera konstämnenas didaktik på universitetsnivå.

Inom konstfostran är tre element alltid närvarande. Konstfostran är fostran för konst, i konst och med hjälp av konst.

Professor emerita i småbarnspedagogik Inkeri Ruokonen jobbar vid Åbo universitets campus i Raumo. Enligt henne bildar kultur och konst en grogrund för gemenskap. En människa blir en medlem av sin kulturella gemenskap genom att uppleva och uttrycka olika konstformer.

Delade estetiska upplevelser skapar glädje och en känsla av att höra samman. Konsten skapar broar mellan människor och kulturer.

Konstutbildningen ger ett kapitel för ett gott liv. En sång man lärt sig som barn kommer man ihåg också på avdelningen för demens eftersom musiken är det som sist försvinner från hjärnans lager. Sagor man hört, bilder man sett och sånger man lärt sig som barn stannar kvar i sinnet livet ut och går från generation till generation.

”Då du ger en sång till ett barn kan ingen ta den ifrån henne. Det här har jag upplevt personligen.”

Inkeri Ruokonen har två redan vuxna adoptivdöttrar från Kina. Då ett barn kommer till sina adoptivföräldrar överger barnet sina bekanta vuxna och sin barndomsmiljö. Ruokonen kommer ihåg hur den ena av döttrarna tröstade sig själv genom att på kvällen i hotellet sjunga kinesiska sånger hon lärt sig i barnhemmet.

”Vår kommunikation inleddes genom sången. Barnet sjöng på kinesiska, jag på finska, tills jag själv lärde mig kinesiska sånger. Flickan lärde sig snabbt finska sånger, också om hon inte förstod orden. På detta sätt blev musiken en bro mellan våra kulturer och mellan oss personligen.”

Som ett system som bär betydelser kan konsten erbjuda en möjlighet att behandla saker och känslor genom hela livet. Konsten fungerar som en empatisk vän.

Konsten leder till en förtrollad värld

Inom småbarnspedagogiken försöker man utjämna skillnader hos barnen som beror på hemförhållandena. Konstfostran har sin egen roll i detta.

Leken är central inom småbarnspedagogiken. Konsten innehåller ett element av lek. Konsten ger barnet ett fält av uttryck där barnet kan förverkliga sig självt och stiga in i en förtrollad värld. Därför är konstutbildningen så viktig.

”Konsten ger också oss vuxna en möjlighet att stiga in i en förtrollad värld. Du kan uppleva fantastiska känslor då du iakttar en målning eller ser en teaterföreställning. Det är oerhört intensivt. Därför är det viktigt att vi öppnar upp ett barns relation till konsten i ett tidigt skede.”

Genom konstfostran för barn kan man skapa en horisont av hopp och erfarenheter av mening som stannar kvar hela livet som en resurs. Konsten ger ett gott liv och skapar en ekosocial bildning.

Att diskutera barnets upplevelser eller skapande av konst hjälper barnet att se att det i en viss situation kan finnas många olika och lika värdefulla synvinklar och tolkningar utan att någon av dem är mera rätt än någon annan. Genom sina upplevelser av konst lär sig barnen uppskatta mångfald.

Utbildningsnivån syns i konstfostran

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) utvärderade kvaliteten inom småbarnspedagogiken år 2019. Det framgick att det inte sjungs och läses tillräckligt i grupperna för barn som är yngre än tre år gamla. En av orsakerna var att barnen inte kan prata ännu.

Enligt Ruokonen är förklaringen obegriplig. Det finns mycket forskning om att man kan främja språkutvecklingen genom till exempel musikfostran. Sånger och ramsor passar för alla barn, men speciellt för dem som har behov av stöd.

Ruokonen deltog i NCU:s utvärdering om pedagogik för femåringar och konst- och färdighetsfostrans nuläge inom småbarnspedagogiken som publicerades år 2021. Hon fäste sig vid att endast en liten del av personalen inom småbarnspedagogik som deltog i utvärderingen var lärare inom småbarnspedagogik med lärarutbildning, vilket syntes i svaren.

Konstfostran kopplas alltid inom småbarnspedagogiken till pedagogisk fostran, för vilken en lärare inom småbarnspedagogik är utbildad. Det är en garanti för kvalitet.

”Också små barn förtjänar en utbildad lärare som har pedagogisk kompetens och som behärskar olika konstformers tekniker och som vet hur olika uttryck skall undervisas.”

Vid universiteten studeras bland annat didaktiken kring lärområdet ”mina många uttrycksformer”. Lärområdena är inskrivna i Grunderna för planen för småbarnspedagogik och i Grunderna för förskoleundervisningens läroplan.

”Enligt NCU:s rekommendationer bör konstutbildningen ökas i både utbildningen och fortbildningen för lärare inom småbarnspedagogik.”

Beredskap för pedagogiskt ledarskap

I en människas liv sker det mesta av utveckling före skolstarten. Därför måste småbarnspedagogiken ha de bästa av lärare. Inkeri Ruokonen förespråkar att behörighetsgraden för lärare inom småbarnspedagogik höjs till magisternivå.

Enligt Ruokonen är kraven på att återföra benämningen lärare till socionomstuderande absurd. Vid yrkeshögskolorna utbildas inte lärare inom småbarnspedagogik med pedagogisk utbildning.

Yrkeshögskolorna är oroliga över att inte få ett tillräckligt antal socionomstuderande eftersom de kommande socionomerna inte får behörighet som lärare inom småbarnspedagogiken. Ruokonen förstår inte denna oro.

”Yrkeshögskolorna borde utveckla sin utbildning så att den lockar socionomstuderande. De som vill bli lärare studerar vid universitet. Socionomer inom småbarnspedagogik har sin egen uppgift i daghemmen.”

”Förslaget om att lärarbristen inom småbarnspedagogiken skulle underlättas genom att sänka behörighetsvillkoren är upprörande. Kvaliteten på småbarnspedagogiken – och därigenom också konstfostran – kan höjas bara genom att öka universitetsutbildningen bland lärare inom småbarnspedagogik.”

En universitetsexamen för lärare inom småbarnspedagogik är den enda examen i Finland som erbjuder pedagogik inom småbarnspedagogiken. I den ingår det pedagogiska huvudämnet, pedagogiska studier för lärare och mångahanda småbarnspedagogiska didaktiska studier. Studierna ger kunskap och beredskap också för pedagogiskt ledarskap inom småbarnspedagogik och för ett kritiskt och kreativt tänkande.

En harmonisk helhet

Såväl i småbarnspedagogiken som i skolan noteras att världen är en helhet där saker och ting påverkar varandra. Den är som ett pussel där bitar som passar in i varandra skapar en harmonisk helhet.

Inom småbarnspedagogiken talas om en harmonisk helhet. Det sker enligt Ruokonen i lärarens pedagogiska sätt att tänka, vilket hon eller han lär sig under studietiden. Om läraren inte studerar olika ämnens didaktik, kan läraren inte skapa helheter. Didaktiken är ett delområde inom pedagogiken som behandlar undervisning och lärande.

”Lärare inom småbarnspedagogiken undervisar inte i något specifikt ämne utan får sin beredskap att undervisa konst- och färdighetsämnen för 0–7-åriga barn genom en koppling till en helhetsskapande småbarnspedagogik, som bildas av pedagogik, undervisning och vårdande”, säger professor Inkeri Ruokonen.

Text Tiina Komi Foto Nina Kaverinen

Artikeln är publicerats i Lastentarha 4/2022. Lastentarha är Småbarnspedagogikens Lärarförbunds medlemstidning och den kan beställas till företag eller daghem och bibliotek. Beställningar vol.fi->Lastentarha