Ohita navigaatio

Det föreslås att personalen inom småbarnspedagogiken ska förpliktigas att anmäla missförhållanden eller en risk för missförhållanden som de observerat

Det föreslås att personalen inom småbarnspedagogiken från och med augusti 2021 ska förpliktigas att anmäla missförhållanden eller en risk för uppenbara missförhållanden som de observerat i samband med genomförandet av småbarnspedagogiken. Samtidigt preciseras lagen om småbarnspedagogik i fråga om bestämmelserna om dimensionering av personalen. Undervisnings- och kulturministeriet har sänt ett utkast till regeringsproposition om detta på remiss, som pågår till 18.11.2020, i meddelandet från ministeriet konstateras.

Om en person som hör till personalen inom småbarnspedagogiken lägger märke till eller får kännedom om ett missförhållande eller en uppenbar risk för ett missförhållande som riktar sig mot genomförandet av småbarnspedagogiken, ska han eller hon i fortsättningen utan dröjsmål meddela den person som ansvarar för verksamheten vid verksamhetsstället för småbarnspedagogik om detta, för att missförhållanden eller risker för missförhållanden ska kunna åtgärdas effektivt och snabbt.   Den person som gjort anmälan får inte bli föremål för negativa motåtgärder till följd av anmälan.

Målet är att stärka de medel som personalen inom småbarnspedagogiken har för att ingripa i missförhållanden eller risker för missförhållanden inom småbarnspedagogiken, så att dessa snabbt ska komma till kännedom och kunna åtgärdas i tid där de förekommer. Den föreslagna anmälningsskyldigheten ska gälla både offentlig och privat småbarnspedagogisk verksamhet.

Anmälningsskyldigheten är inte en ny skyldighet inom anordnandet av småbarnspedagogisk verksamhet, utan en föregripande tillsynsmetod. Anordnare av småbarnspedagogik och serviceproducenter är också i nuläget skyldiga att se till att missförhållanden avhjälps.

Genomförandet av personaldimensioneringen är en garanti för kvaliteten på småbarnspedagogiken. I samband med att lagen om småbarnspedagogik godkändes 2018 förutsatte riksdagen att  statsrådet i fortsättningen bevakar och bedömer hur bestämmelsen om avvikelser från dimensioneringen av personal vid daghemmet fungerar”.  I propositionen om ändring av lagen om småbarnspedagogik preciseras att det inte är tillåtet att avvika från det relationstal som avses i 35 § av orsaker som beror på frånvaro inom personalen.

Lagen avses träda i kraft den 1 augusti 2021.