Ohita navigaatio

Föraldra barometren: Är bra småbarnspedagogik en lottovinst?

Föräldrar har uttryckt oro över resurserna inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen. De är särskilt oroade över om det finns tillräckligt med personal och över personalens kompetens och krafter. Det framgår av enkäten Föräldrabarometern som Förbundet Hem och Skola och Suomen Vanhempainliitto gjorde för att ta reda på föräldrarnas åsikter om småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen, samarbetet med hemmen, föräldraskapet och fostran. Sammanlagt 8 685 föräldrar svarade på enkäten. 

Föräldrarna gav sitt barns småbarnspedagogik eller förskoleundervisning skolvitsordet 8,7. Det betyder att de svarande var allmänt taget mycket nöjda. Föräldrar till barn som behöver stöd var mer missnöjda än andra. Många föräldrar som var nöjda med sitt barns småbarnspedagogik eller förskoleundervisning antog att deras familjs situation var ett undantag, och högklassiga tjänster betraktas som en lyckträff som till och med kan jämföras med att vinna på lotto.

Den respons som personalen inom småbarnspedagogiken/förskoleundervisningen gav om barnet hade en stark koppling till barnets ålder. Totalt 44 procent av föräldrarna till 1-åringar uppger att de får positiv respons på sitt barn dagligen, jämfört med 19 procent av föräldrarna till 6–7-åringar. Ensamstående föräldrar och föräldrar till barn med särskilda behov upplevde mer sällan än andra att de blev hörda i ärenden som gäller deras barn.

Sammanlagt 11 procent av de svarande uppgav att de hade upplevt osakligt bemötande från personal inom småbarnspedagogiken/förskoleundervisningen.

Föräldrarna berättade att de gärna ville ha kamratstöd i sitt föräldraskap och särskilt i småbarnsvardagen, men att det förutom föräldrakvällar erbjudits få möjligheter till detta inom småbarnspedagogiken/förskolan. En fjärdedel av de svarande uppgav att de inte kände några andra föräldrar i sitt barns grupp. De allra flesta svarande meddelade dock att de gärna deltar till exempel i informella evenemang som ordnas på platsen där deras barn får småbarnspedagogik/förskoleundervisning (87 %).

Totalt 77 procent av föräldrarna deltar alltid eller ofta i föräldrakvällar som ordnas inom småbarnspedagogiken eller förskoleundervisningen. Sammanlagt 10 procent av de svarande uppgav att de inte deltar eftersom det inte ordnas några föräldramöten alls.

Föräldrarna upplevde i allmänhet att de klarade sig bra i sin fostraruppgift, men det fanns också behov av stöd och även utmattning. Sammanlagt 78 procent av föräldrarna berättade att det tar mycket krafter att fostra och stödja ett barn. Mer än hälften hade upplevt utmattning i sitt föräldraskap under det senaste året. De allra flesta föräldrar ser dock ljust på framtiden och 97 procent tror på att deras barn kommer att klara sig bra i livet.

Föraldra barometren hittar du HÄR