Ohita navigaatio

Konstfostran har ett värde i sig

Då man funderar på värdegrunden hos och betydelsen av konstfostran för barn går det att finna olika synvinklar, som alla på sitt eget sätt för fram vilken
bred och uppbyggande betydelse konstfostran har för barnets tillväxt och utvecklingsprocess. Det är bra för varje lärare inom småbarnspedagogik att ställa sig frågan ”Hur och varför lär jag barnen musik, bildkonst, färdigheter, drama, dans eller andra konstformer?” Konstfostrans nödvändighet kan motiveras med det instrumentella värdet och nyttovärdet hos konsten samt å andra sidan med synvinklar kopplade till inre och naturliga värden.

När det gäller nyttovärdet har konstfostran en kulturell och bildande uppgift. Konsten har genom tiderna hört till mänsklighetens kultur, bilder och musik har fungerat som kulturminne, som kommunikation, som uttryck för det mänskliga och skapande samt framför allt som en källa till njutning. De olika konstformerna kan ses som ett gemensamt språk genom vilket man med hjälp av den kulturella rikedom det bringar kan förmedla budskap över gränser mellan folkslag och över kulturella, sociala, utbildningsmässiga och ekonomiska gränslinjer. Genom konsten kan människor förmedla kulturell förståelse och respekt för varandra. Konstens språk är viktigt för barnet och de symboler som utvecklar en multilitteracitet går att lära sig precis som bokstäver och siffror. Konstens symboler förenar kropp, själ och ande. Konsten ger människan en kanal för att uttrycka sig själv och för en kulturell
gemenskap.

Konsten, såsom musiken, har fungerat som minne för de ursprungliga kulturerna och har förflyttats som ett kulturellt kapital från generation till generation. Den finländska musik- och konstfostran har långt baserat sig på den västerländska konstens värde- och begreppsvärld, och samtidigt värnat om vårt eget kulturarv. Till den nutida finländska kulturstaten hör numera barn från olika grupper: förutom våra gamla etniska grupper
(samer, finnar, finlandssvenskar, romer, ryssar, judar och tatarer) finns också i grupperna inom småbarnspedagogik och förskoleundervisning en allt större grupp flyktingbarn och barn från interkulturella familjer eller adopterade barn från jordens alla hörn. Det gäller att inom konstfostran hela tiden
vara sensitiv för särdragen i barnets kultur och dess konstformer eftersom konstformernas särdrag och former bestäms av kulturella faktorer. Därför är samarbetet med invandrarkonstnärer, lärare och föräldrar viktigt.

Text: Inkeri Ruokonen

Illustration: Maija Hurme

Artikeln och illustration har publicerats  i konstfostran i småbarnspedagogiken -lek, hänförelse, lärande och ett gott liv