Ohita navigaatio

Läraren inom småbarnspedagogik är barnets första konstfostrare

En lärare inom småbarnspedagogik är i allmänhet den första och enda konstfostraren för ett barn under skolåldern. Lärarens uppgift kan sålunda ses som förmedlare av något värdefullt till följande generation, i detta fall konsten (drama, bildkonst, barnlitteratur, färdighetsämnen, musik och dans). En central målsättning för konstfostran kunde vara att barnen blir delaktiga och får växa som människor i den växelverkan av kultur och mänsklighet som den erbjuder. Att dansa, spela och dramatisera tillsammans samt de gemensamma lässtunderna, bilderna och hantverken är delaktighet när den är som bäst och en konstfostran som gör en så delaktig kunde vara ett värdeideal för fostran av barn ur ett kulturellt bildningsperspektiv. En individshela existens skapas genom att leva i och uppleva en intersubjektiv gemenskap. Under exempelvis en allsångs- eller dansstund på ett daghem är det inte bara jag, utan vi alla tillsammans i gemenskapen som dansar och sjunger. I denna gemensamma växelverkan relaterar barnet till sig själv i relation till andra, bygger upp sin jag-känsla och sin världsbild med hjälp av konsten. Genom konstupplevelser och -erfarenheter kan nya kulturer upplevas som en rikedom och som intressanta att bli bekant med. Traditionen i den egna kulturen förstärker barnets identitet och genom att bekanta sig med konstarter ur andra kulturer växer barnet i sin förståelse till högre dimensioner som har att göra med en ökad mångfasetterad förståelse och en betydelsefull kulturkunskap. Konstpedagogikeninom småbarnspedagogiken är synnerligen krävande eftersom den förutsätter att läraren förutom att behärska de konstpedagogiska
områdena också är aktivt iakttagande och närvarande samt har en förmåga att känna igen barnets utvecklingsbehov och stöda varje barn i dess proximalzon med hjälp av de medel konsten och leken kan erbjuda. Dessutom behövs förmågan att skapautrymme inom vilket barnet på eget
initiativ och mångsidigt och tryggt kan vara aktivt.

Såhär under 30-årsjubileet för Barnets rättigheter är det bra att minnas att konstfostran är varje barns rätt (artikel 31) i vilken finns nedtecknat barnets rätt till lek och fritid, och till att delta i konst- och kulturaktiviteter. En lärandemiljö där alla barn har möjlighet till konstupplevelser och -uttryck erbjuder omständigheter för kreativitet och konstnärlig verksamhet på barnets initiativ. Genom en konstnärlig verksamhet främjar man barnets fantasi,
självförtroende, känsla av att behärska något liksom också utvecklingen av fysiska, sociala, kognitiva och emotionella styrkor och färdigheter, med andra ord ett gott liv och en god livshantering. Läraren inom småbarnspedagogik är just den vuxna som skapar likvärdiga utgångspunkter för barnen och erbjuder dem en möjlighet att bekanta sig med konsten.

Text: Inkeri Ruokonen

Bild: Maija Hurme

Artikeln och bilden har publicerats tidigare i konstfostran i småbarnspedagogiken -lek, hänförelse, lärande och ett gott liv