Ohita navigaatio

LUMA-strategian toimenpidesuunnitelma julkaistiin - varhaiskasvatuksen opettajien merkitys nostettiin esiin

Luonnontieteiden, matematiikan, tekniikan ja teknologioiden alojen osaamista vahvistavaa LUMA-strategiaa on täydennetty 31 konkreettisella toimenpiteellä. Sidosryhmiltä saatujen ehdotusten pohjalta laadituille toimenpiteille on kirjattu myös vastuutahot ja toteuttamisen aikataulu. LUMA(TE)-strategian ja -toimenpidesuunnitelman tavoitteena on varmistaa yhteiskunnan LUMATE-osaaminen, joka edistää hyvinvointia ja kestävää kasvua.

Haasteena toimenpideohjelman toteutuksessa todettiin kelpoisten varhaiskasvatuksen opettajien pieni osuus varhaiskasvatuksen henkilöstöstä, vaikka matemaattista ajattelua tulisi painottaa nykyistä vahvemmin varhaiskasvatuksessa.

Varhaisilla taidoilla on yhteys matematiikan oppimiselle ja varhainen matemaattinen ymmärrys luo positiivisia merkityksiä myös muulle oppimiselle ja tuleville opinnoille. Matemaattisten aineiden pedagogista sisältöjen hallintaa tulisikin vahvistaa varhaiskasvatuksen opettajien koulutuksessa. LUMA-kasvatus edellyttää didaktista osaamista. Muiden henkilöstöryhmien tutkintokoulutuksessa, kuin varhaiskasvatuksen opettajilla, se ei ole koulutuksen keskiössä.

Mielikuvat opetustyön heikentyneistä työoloista eivät kannusta nuoria opetusalalle.

Tämä on selkeä viesti, toteaa puheenjohtaja Anitta Pakanen. Seuraavan hallituksen on ryhdyttävä määrätietoisiin toimenpiteisiin varhaiskasvatuksen opettajakoulutysmäärien ja kasvatustieteen maistereiden koulutusmäärien kasvattamiseen ja vakiinnuttamiseen. Vuosittainen koulutusmäärä tulee olla vähintään 1400 varhaiskasvatuksen opettajan koulutuspaikkaa ainakin vuoteen 2030 saakka.

Samalla on kiinnittävä huomio opettajien pitovoimaan. Päiväkoteihin tulee saada sellaiset työolosuhteet, että opettajat voivat tehdä opettajan työtä: nimenomaan työ- ja kehittämisrauhaa. Tämä tarvitaan myös yhteiskunnallisen keskustelun tasolla, Pakanen täsmentää.

Meillä on tutkimusnäyttöä, että opettajien saadessa tehdä opettajan työtä vetovoima vahvistuu. Opettajien pitovoimaa vahvistavat toteutuva suunnitteluun, valmisteluun ja arviointiin (sak-työaika) tarkoitettu työaika, päiväkodin johtajilta saatu tuki, joka edellyttää, että päiväkodin johtajilla tulisi olla riittävästi aikaa henkilöstön pedagogiseen johtamiseen. Työyhteisöt ovat erityisen merkityksellisiä tekijöitä nuoren opettajan työssä pysymisen kannalta ja esimerkiksi usein ja säännöllisesti pidetyt opettajakokoukset edistävät opettajien kiinnittymistä.

Eikä pidä unohtaa kunnollista palkkausta, Pakanen summaa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti keväällä 2022 LUMA-strategian toimenpidesuunnitelman laatimiselle ohjausryhmän ja työvaliokunnan.

Toimeenpideohjelmassa todetaan suomalaisnuorten osaaminen matematiikassa ja luonnontieteissä on ollut vuodesta 2006
lähtien laskussa ja samalla oppimiseen liittyvät asenteet ovat heikentyneet. Osaamisen lasku on ollut Suomessa PISA-tutkimukseen osallistuneiden maiden jyrkimpiä. Tärkeätä olisi, että matematiikan oppimisvaikeuksiin voitaisiin puuttua mahdollisimman varhain.

Tavoitteina toimenpideohjelmassa todetaan, että varhaiskasvatus ja opetus eri asteilla on laadukasta. LUMA-kasvatuksen ja opetuksen
kehittäminen edellyttää opetusmenetelmiin panostamista, esimerkkeinä oppilaskohtaisemmat mallit sekä ilmiö- ja teemaperusteiset mallit, ja opettajien hyvää pedagogisten taitojen hallintaa sekä heidän omaa LUMA-osaamistaan. Opettajankoulutuksen tulee perustua tutkimukseen. On panostettava laadukkaaseen opettajien uranaikaisen osaamisen kehittämiseen ja poistettava esteitä osallistua täydennyskoulutukseen.

 LUMA-strategia ja -toimenpidesuunnitelma