Ohita navigaatio

Maksuttomia Lapin yliopiston varhaiskasvatuksen täydennyskoulutuksia

Iloa pienten pedagogiikkaan 10 op koulutusohjelma:

Varhaiskasvatukselle, erityisesti pienten lasten ryhmissä työskenteleville suunnattu 10 opintopisteen pedagogisen toiminnan ja osaamisen kehittämisohjelma, jossa osallistujat lisäävät paitsi omaa osaamistaan myös kehittävät ohjatusti varhaiskasvatusyksiköidensä pedagogisia käytäntöjä ja toimintamalleja. Koulutusohjelman tavoitteena on kehittää varhaiskasvatuksen laatua perehdyttämällä varhaiskasvatuksen henkilöstöä taapero- ja leikkipedagogiikkaan, taidekasvatukseen sekä pienten lasten oppimisen arviointiin käytännönläheisesti, mutta tutkimustietoon nojaten. Koulutusosiot on rakennettu jatkumoksi, mutta ne voi suorittaa myös erillisinä.

Arviointi yhteistyönä varhaiskasvatuksessa 3 op

Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää varhaiskasvatuksen ammattilaiset pienen lapsen oppimisen ja kehityksen havainnointiin ja arviointiin yhteistyössä varhaiskasvatuksen opettajan, varhaiskasvatuksen lastenhoitajan sekä varhaiskasvatuksen erityisopettajan kesken. Miten varhaiskasvatuksen henkilöstö pystyy hyödyntämään parhaiten pientä erityisopettajaresurssia ja miten lapsen pedagoginen havainnointi toteutetaan, jotta myös erityisopettaja pääsee arvioimaan? Millaisia malleja voi rakentaa yhteistyön sujuvoittamiseksi? Miten arvioidaan lapsen yksilöllisiä, kehityksellisiä tarpeita, miten taas havainnoidaan ja arvioidaan ryhmää?

Aikataulu:

Ke 14.9.2022 klo 9-15, lähipäivä 1, Rovaniemi

To 15.9.2022 klo 9-15, lähipäivä 2, Rovaniemi

To 29.9.2022 klo 9-15, lähipäivä 3, Rovaniemi

Leikkipedagogiikka ja vuorovaikutuksen tukeminen 5 op

Osiossa perehdytään alle 3-vuotiaiden pedagogiikkaan erityisesti tavoitteellisen ja pedagogisesti suunnitellun leikin ohjaamisen näkökulmasta sekä annetaan teoreettista tietoa kehittävästä leikkipedagogiikasta sekä leikin merkityksestä emotionaaliselle ja sosiaaliselle kehitykselle. Mikä on aikuisen rooli leikkitilanteissa ja miten leikilliset kohtaamiset rakentuvat parhaiten? Millaisia ovat leikin vuorovaikutustilanteet ja miten aikuinen voi ohjata leikillisten tilanteiden kohtaamisten ja tunnevuorovaikutustilanteiden rakentumista? Mitä leikki on kulttuurisena työtapana tai VASU:n toteuttajana?

Aikataulu:

Koulutusosio toteutetaan Rovaniemellä loppuvuonna 2022/alkuvuonna 2023. Päivämäärät tarkentuvat elokuussa.

Ilmaisun monet muodot pienten lasten varhaiskasvatuspedagogiikassa 2 op

Koulutuksen tavoitteena on välittää tietoa siitä, miksi ilmaisu- ja taidekasvatus on olennaisen tärkeää ja merkityksellistä lapsen kehitykselle. Tavoitteena on myös rohkaista kasvattajaa toteuttamaan lasten kanssa monipuolisesti ilmaisu- ja taidekasvatuksen eri muotoja.

Aikataulu:

Koulutusosio toteutetaan Rovaniemellä keväällä 2023. Päivämäärät tarkentuvat myöhemmin.

Arviointi haltuun varhaiskasvatuksessa! 8 op koulutusohjelma:

Koulutusohjelman tavoitteena on varmistaa varhaiskasvatuksen opetushenkilöstön ajankohtainen arviointiosaaminen ja vahvistaa heidän valmiuksiaan arviointiperiaatteiden soveltamiseen omassa työssään. Koulutusohjelmassa perehdytään tutkimukseen perustuvaan uuteen teoreettiseen tietoon, viimeisimpään opetussuunnitelmatietoon sekä arvioinnin toteuttamiseen käytännössä ja teoriatasolla. Koulutusosioissa kannustetaan osallistujia itsearviointiin sekä lasten ja huoltajien osallistamiseen arviointiprosessiin. Koulutusohjelma koostuu kahdesta toisiaan tukevasta osiosta, jotka muodostavat yhteensä 8 op:n laajuisen kokonaisuuden. On suositeltavaa, että opettaja suorittaa molemmat koulutuksen osiot.

Pedagoginen arviointi ja laatu varhaiskasvatuksessa 4 op

Osio perehdyttää osallistujat varhaiskasvatuksen pedagogisen arvioinnin teemoihin.

Aikataulu:

Ma 3.10.2022 klo 12-16, verkossa

Pe 3.11.2022 klo 8-12, verkossa

Ke 14.12.2022 klo 12-16, verkossa

Pedagoginen dokumentointi arvioinnin ja laadun työvälineinä 4 op

Osio perehdyttää osallistujat pedagogiseen dokumentointiin arvioinnintyövälineenä.

Aikataulu: koulutusosion webinaarit toteutetaan keväällä 2023. Päivämäärät tarkentuvat myöhemmin.

Tunnetaidot hyvinvoinnin rakentajana 7-13 op koulutusohjelma:

Koulutusohjelman kautta varhaiskasvatuksen henkilökunta oppii tunne- ja vuorovaikutustaidoista, jotka lapsilla ja nuorilla on sekä kuinka kehittää positiivista vuorovaikutusta ja sen tekijöistä erilaisissa oppimis- ja kohtaamistilanteissa. Tämä on keskeinen tekijä koko oppimisyhteisön hyvinvoinnille ja positiiviselle kehittymiselle. Kun kasvava yksilö oppii säätelemään tunteitaan, samalla estetään riskejä syrjäytyä. Koulutuksen aikana myös kasvattajan tunneymmärrys ja -taidot ovat keskeisessä roolissa, miten hän käsittelee lasten ja nuorten kanssa yhdessä kohdattuja asioita tai lasten ongelmatilanteita. Tämä auttaa myös jaksamaan paremmin, kun on ymmärrystä puolin ja toisin, joten koulutusohjelma näyttäytyy positiivisena hyvinvointina opettajille.

Koulutusohjelmassa suoritetaan aluksi 5 op:n pakollinen etäkoulutusosio. Tämän jälkeen osallistuja valitsee 1-4 valinnaista 2 op:n laajuista etäkoulutusta, riippuen siitä mihin teemoihin haluaa syventyä. Koulutusohjelmassa suoritetaan täten 7-13 opintopistettä.

Tunne-elämän kehittyminen ja tunnetaidot 5 op (kaikille pakollinen osio)

Koulutus antaa konkreettisia keinoja tunnetaitojen integroimiseksi omaan opetus- ja kasvatustyöhön varhaiskasvatustyössä sekä esi- ja perusopetuksessa. Koulutus lisää osallistujan ymmärrystä tunnetaidoista ja tutkitusti vaikuttavista tukemisen tavoista.

Aikataulu:

To 22.9.2022, klo 9-15 verkossa: Tue tunnetaitoja – vahvista itsetuntoa!

Pe 4.11.2022, klo 9-15 verkossa: Tunne-elämän kehitys, turva ja uhka

Pe 9.12.2022, klo 9-15 verkossa: Tunnetaidot työssäjaksamisen tukena

Positiivinen vuorovaikutus ja myönteinen oppimisilmapiiri 2 op (valinnainen osio)

Haastava oppilas ja ratkaisukeskeinen työote 2 op (valinnainen osio)

Psyykkinen oireilu ja sen tunnistaminen 2 op (valinnainen osio)

Haastavat tilanteet ja moniammatillinen tuki 2 op (valinnainen osio)

Lisätiedot ja ilmoittautumisohjeet:

Koulutusosioiden ja koulutusohjelmien tarkemmat kuvaukset sekä ilmoittautumisohjeet löydät Koulutus- ja kehittämispalveluiden koulutuskalenterista (https://www.ulapland.fi/kokekoulutukset). Tässä esitteessä löytyvät QR-koodit toimivat suorina linkkeinä koulutuskalenteriin. Ilmoittautuminen täydennyskoulutuksiimme tapahtuu siis helpoiten lukemalla itseäsi kiinnostavan koulutuksen tai koulutusohjelman QR-koodi.

Koulutukset ja koulutusohjelmat ovat Opetushallituksen rahoittamia, osallistujille maksuttomia täydennyskoulutuksia.

Mikäli sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä:
suunnittelija Linda Kuisma, linda.kuisma[at]ulapland.fi, 040 6838 009