Ohita navigaatio

Med stora förhoppningar mot år 2030

Arbetsengagemanget i jobbet som lärare inom småbarnspedagogik ökas då det i gruppen och på daghemmet finns ett tillräckligt stort antal utbildade lärare inom småbarnspedagogik och då daghemsföreståndaren har en pedagogie magisterexamen.

Småbarnspedagogikens väg grundlades för fem år sedan då den nya lagen om småbarnspedagogik trädde i kraft. Med den ville man bland annat stärka småbarnspedagogikens kvalitet genom att göra tjänstebenämningarna klarare och höja personalens utbildningsnivå fram till år 2030. I fjol gjordes också en ändring i lagen som stärker stödet för barnet.

Från och med år 2030 skall en daghemsföreståndare minst vara pedagogie magister till sin utbildning. Av personalen på daghemmet bör minst två av tre vara lärare inom småbarnspedagogik eller socionom inom småbarnspedagogik. Av dem skall minst hälften vara behöriga lärare inom småbarnspedagogik.

Auli Setälä, specialsakkunnig vid OAJ, tycker att lagen om småbarnspedagogik från år 2018 och grunderna för plan för småbarnspedagogiken som uppdaterades år 2022 ger en god
grund för vägen fram till år 2030. Studieplatserna för lärarna har ökat i antal och i regeringsprogrammet nämns 1 400 nybörjarplatser årligen för studier till lärare inom småbarnspedagogik.

”Denna utbildningsmängd är tillräcklig med tanke på att deltagandet i småbarnspedagogiken ökar och på mängden lärare som går i pension, för utsatt att det finns 1 400 nybörjarplatser årligen åtminstone fram till år 2030. Universiteten bör få tillräcklig finansiering för att utbilda lärare inom
småbarnspedagogik.”

Många fortsätter studera till magister, en del blir lärare inom småbarnspedagogik efter avlagd pedagogie kandidatexamen. Av dessa är många villiga att avlägga magisterexamen senare.
Genom att förbättra ställningen för daghemmens biträdande föreståndare går det att förbättra en lärares karriär till föreståndare och övriga uppgifter. Detta förutsätter att en magisterexamen finns inom räckhåll för alla intresserade.

För tillfället finns ett tillräckligt antal platser för vidareutbildning, men platsernas antal måste öka om nivån inte är tillräcklig. ”De regionala behoven måste iakttas.”

Föreståndaren garanterar kvaliteten

Personalen inom småbarnspedagogiken har en brokig utbildningsbakgrund. Även därför är det viktigt att daghemsföreståndaren har en pedagogisk examen som garanterar kompetens. Hon eller han ansvarar för att verksamheten på daghemmet är organiserad och målinriktad samt att tyngdpunkten ligger på det pedagogiska.

Småbarnspedagogiken är en del av utbildningssystemet. Verksamheten bör hålla hög pedagogisk kvalitet och svara mot de småbarnspedagogiska målsättningarna. Föreståndaren ansvarar också för att uppgifterna fördelas enligt utbildningsnivå. Hon eller han bör kunna utvärdera vilka behov av fortbildning personalen har.

Text Tiina Komi Foto Jarkko Mikkonen