Ohita navigaatio

Mellanrapporten om försöket med tvåårig förskoleundervisning har publicerats

Det pågående försöket med tvåårig förskoleundervisning har framskridit enligt planerna. Forskningsgruppen rekommenderar att man i det kommande regeringsprogrammet skriver in att beslut om införande av tvåårig förskoleundervisning fattas tidigast 2025 och att resultaten av det pågående försöket beaktas i beslutet.

I mellanrapporten för den uppföljande undersökningen beskrivs försöksuppställningen för undersökningen, genomförandet av tvåårig förskoleundervisning i kommunerna, den inledande bedömningen av barnens färdigheter samt sambandet mellan barnens bakgrund och resultaten av de inledande bedömningarna.

I mellanrapporten konstateras det att den tvååriga förskoleundervisningen i huvudsak genomfördes i kommunerna på samma sätt som den ettåriga förskoleundervisningen. Enligt ett pressmeddelande från ministeriet ansågs verksamheten i försöksgrupperna dock vara mera planmässig än i kontrollgrupperna.

Sätten att ordna tvåårig förskoleundervisning varierade i kommunerna bland annat i fråga om barngruppens åldersstruktur och personalstrukturen. I försöksgrupperna fanns det fler lärare inom småbarnspedagogik än i kontrollgrupperna, och lärarna i försöksgrupperna var oftare behöriga än lärarna i kontrollgrupperna. Ett omfattande införande av tvåårig förskoleundervisning förutsätter enligt forskningsgruppen ett tillräckligt antal kompetenta lärare för att kunna säkerställa tjänsternas kvalitet inom såväl förskoleundervisningen som småbarnspedagogiken och stödtjänsterna för yngre barn.

– Detta signalerar tydligt att det kommande regeringsprogrammet bör garantera en långsiktig finansiering av universitetens utbildningsplatser för lärare inom småbarnspedagogik, konstaterar ordförande Anitta Pakanen. Samtidigt bör uppmärksamhet fästas vid lärarnas arbetsförhållanden och lönesättning. Utvecklingen av systemet är kritiskt beroende av uttryckligen lärarna inom småbarnspedagogik, sammanfattar Pakanen.

Det har också förekommit utmaningar när det gäller ordnandet av försöket med tvåårig förskoleundervisning: kommunerna fick endast lite tid på sig att förbereda försöket, det avsattes inte tillräckligt med arbetstid i alla kommuner för att införa den lokala läroplanen och rekryteringen av behörig personal lyckades inte alltid.

I de inledande mätningarna observerades skillnader mellan barnens färdigheter och bakgrundsegenskaper. I fråga om alla de färdigheter och förmågor som undersöktes konstaterades betydande skillnader beroende på föräldrarnas utbildning, inkomster och födelseland samt barnens födelsemånad och modersmål. Utifrån de inledande mätningarna kan man dock inte avgöra om tvåårig förskoleundervisning på olika sätt påverkar barn med olika utgångslägen.

Information om effekterna av försöket med tvåårig förskoleundervisning fås efter att försöket har avslutats 2025.

Förskoleförsöket inleddes hösten 2021 i 148 kommuner. I försöket deltar cirka 35 000 barn födda 2016 och 2017 som valts ut till försöks- och kontrollgrupperna.

Slutsatserna i mellanrapporten bygger på två enkätundersökningar som genomfördes under projektets första år och på den inledande bedömningen av barn födda 2016 som gjordes hösten 2021.

Mellanrapport: Försöket med tvåårig förskoleundervisning

Mer information:

  • Mervi Eskelinen, undervisningsråd, UKM, tfn 0295 330160
  • Matti Sarvimäki, forskningsledare, Aalto-universitetet, tfn 040 3045515