Ohita navigaatio

Nationella dagen för småbarnspedagogik arrangeras med temat ”Glädje att få vara med! Jämlikhet för barnen inom småbarnspedagogiken"

Den nationella dagen för småbarnspedagogik har långa traditioner som synliggörare av det arbete som lärarna och speciallärarna inom småbarnspedagogiken utför. Nationella dagen för småbarnspedagogik arrangeras torsdagen den 14 mars 2024 med temat ”Glädje att få vara med! Jämlikhet för barnen inom småbarnspedagogiken.”

Med hjälp av temat för detta år vill vi lyfta fram daghemmens betydelse som främjare av jämlikhet. Ämnet är synnerligen aktuellt och viktigt med tanke på de obligatoriska planerna för jämställdhet och likabehandling. Utvärderingen som NCU utförde (2023) gällande de lokala planerna för småbarnspedagogik visade att en inkluderande småbarnspedagogik, alltså en gemensam småbarnspedagogik för alla, verkar fortfarande som begrepp vara oklart.

Daghemmen är platser där barn med olika bakgrund samlas. Läraren inom småbarnspedagogik ansvarar för att för varje barn skapa möjligheter att växa, utvecklas och lära sig utifrån sitt eget utgångsläge. Läraren planerar, utvärderar och utvecklar verksamheten utgående från barnens behov och intresse och gör det möjligt för alla barn att delta i den gemensamma verksamheten. En lärare inom småbarnspedagogik strävar också tillsammans med daghemsföreståndaren efter att förhindra diskriminering och mobbning också inom arbetsgemenskapen. Läraren agerar enligt principen om delat ledarskap som pedagogisk ledare genom att utveckla en verksamhetskultur som främjar jämlikhet och mångfald. Varje barn bör ha likvärdiga rättigheter att lära sig, delta och vara med både i barngruppen och inom småbarnspedagogiken. En likvärdig, inkluderande småbarnspedagogik tillhör alla barn.

Broschyren Yrkesetiska regler för lärare inom småbarnspedagogik som Småbarnspedagogikens lärarförbund utgivit handleder lärarna inom småbarnspedagogik i de värderingar och det ansvar som styr arbetet med en likvärdig småbarnspedagogik som utgångspunkt.

Material för dagen för småbarnspedagogik

Liksom i fjol har också årets affisch illustrerats av Linda Bondestam. I centrum för affischen är en mångsidig och jämlik småbarnspedagogik. Affischen synliggör alla barns delaktighet i den småbarnspedagogiska vardagen. Affischen kan tas i bruk i den egna barngruppen där man kan undersöka den och diskutera bilderna. Affischen kan också användas inom arbetsgemenskapen som en del av uppgörandet av planen för jämställdhet och likabehandling genom att föra en värdediskussion utgående från illustrationerna. Alla SLF-medlemmar får affschen som en bilaga i VOL 1/24. Den finns också på vår webbplats som svensk- och finskspråkig.

Kvällen före dagen för småbarnspedagogik, den 13 mars kl 17:30, bjuder SLF sina medlemmar på ett webbinarium med professorn i pedagogik vid Östra Finlands universitet, Päivi Pihlaja, om att främja jämlikhet inom daghemmen. Följ din medlems e-post.

På SLF:s webbplats publiceras på dagen för småbarnspedagogik en webbpublikation som författats av olika experter, där temat behandlas ur olika synvinklar. Jämställdhet inom småbarnspedagogiken -verksamhetens projektchef Nea Alasaari skriver om en jämlikhet som berör alla barn, professorn i pedagogik vid Östra Finlands universitet Päivi Pihlaja för i sin artikel fram inkluderingen, professorn i pedagogik vid Östra Finlands universitet Nina Sajaniemi skriver om strukturer i daghemsvardagen som stöder jämlikhet.

Det går bra att fira dagen för småbarnspedagogik tillsammans med barnen genom att uppmuntra dem att till daghemmet ta med sig saker som berättar om ”barnet självt”. Det här kan röra sig om föremål, böcker eller gosedjur. Dem kan man diskutera med barnen och föra fram hur olika saker vi tycker om och hur unika barnen i den egna barngruppen är.

Information om planerna för jämställdhet och likabehandling och hur de uppgörs har samlats i Utbildningsstyrelsens guide och på webbplatsen för Jämställdhet inom småbarnspedagogiken (Tasa-arvoinen varhaiskasvatus).