Ohita navigaatio

Ökade ledarskapsfärdigheter inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen

Helsingfors universitet har på uppdrag av undervisnings- och kulturministeriet utarbetat en utvecklingsplan för ledarskapet inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen som sträcker sig till 2035. Inom ramen för utvecklingsprojektet utarbetades också ett förslag till en utbildningshelhet, som kan utnyttjas av de universitet som ordnar lärarutbildning för att utveckla ledarskapsutbildningen inom området för småbarnspedagogik och undervisning.

En central metod för att utveckla ledarskapet är att satsa på en nationellt enhetlig utbildning för rektorer och daghemsföreståndare. I rapporten föreslås ändringar i lagstiftningen så att behörigheten för både rektorer och daghemsföreståndare från och med 2030 ska bygga på en grundstudiehelhet i ledarskap inom småbarnspedagogik och undervisning som omfattar 25 studiepoäng och ordnas på universitetsnivå.

Därtill föreslås det att lärarutbildningen ska innehålla en introduktionskurs i ledarskap som omfattar fem studiepoäng. Detta skulle öka alla lärares kompetens och färdigheter att delta i det gemensamma ledarskapet, ledningsgruppsarbetet och teamledningen.

De förslagna lagstiftningsändringarna i rapporten förpliktar universiteten att ordna grundstudier i ledarskap inom småbarnspedagogik och undervisning för blivande rektorer och daghemsföreståndare. I rapporten presenteras också en finansieringsmodell med hjälp av vilken universiteten kan erbjuda och i samarbete utveckla den föreslagna utbildningshelheten för ledarskap.

Ett centralt syfte med utvecklingsplanen för ledarskapet inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen var strävan att trygga och främja barnets och elevens lärande, utveckling och välbefinnande.

I utvecklingsplanen undersöktes ledarskapet utifrån dess grundläggande uppgift och värdegrund samt utifrån perspektiv om social rättvisa, inkludering och mångfald. Olika planerade eller oplanerade förändringar i utbildningssystemet (t.ex. lagstiftnings- och läroplansreformer, pandemier) och hanteringen av dem kommer att medföra utmaningar för ledarskapet i framtiden. Ledarna måste ha beredskap för sådana förändringar och andra krävande uppgifter.

Utvecklingsplanen baserade sig på inhemsk och internationell forskningslitteratur och på en analys av nuvarande ledarskapsutbildningar vid de universitet som ordnar lärarutbildning och av utvecklingsprojekt inom ledarskapsutbildningen. Vid arbetet med att utarbeta utbildningshelheten för ledarskap utnyttjades också uppgifter som samlats in genom intervjuer med och enkäter till ledare inom småbarnspedagogik, förskoleundervisning och grundläggande utbildning samt genom enkäter till universitetens forsknings- och undervisningspersonal.

Avsikten är att resultaten av rapporten ska användas vid beredningen av nästa regeringsprogram.

Mer information:

  • Kirsi Alila, undervisningsråd, tfn 02953 30365
  • Erja Vitikka, undervisningsråd, tfn 02953 30058
  • Lauri Heikonen, forskardoktor, Helsingfors universitet, tfn 050 4480 500

Mot ett ledarskap som utvecklas: Slutrapport om ledarskapsprojektet för småbarnspedagogik samt förskoleundervisning och grundläggande utbildning (VEPO 2035)