Ohita navigaatio

Opetushallitus ohjeistaa normaaliolojen mukaiseen varhaiskasvatukseen siirtymisestä

Opetushallitus ohjeistaa siirtymisestä normaaliolojen mukaiseen varhaiskasvatukseen 14.5. alkaen. Ohjeistukset koskevat niin erityisessä riskiryhmässä olevia, kontaktien määrän minimointia, kuin muita korona-aikaa koskevia toimenpiteitä ja kesäajan varhaiskasvatuksen järjestämistä.

Opetushallituksen mukaan varhaiskasvatuksen järjestämisessä noudatetaan kansallisia ohjeita tartuntojen välttämiseksi. Tarpeettomia lähikontakteja vältetään ja toiminnassa noudatetaan tartuntoja ehkäisevää hygieniaa. Hygienian tehostamisesta huolimatta on tärkeää huolehtia, että lapsi saa tarvitsemansa aikuisen läheisyyden, turvan ja vuorovaikutuksen mahdollisimman samalla tavalla kuin ennenkin.

Varhaiskasvatuksessa noudatetaan varhaiskasvatussuunnitelman perusteita ja paikallisia sekä lapsikohtaisia varhaiskasvatussuunnitelmia. Varhaiskasvatuksen järjestäjällä on velvollisuus huolehtia lasten ja työntekijöiden turvallisuudesta esimerkiksi tehostamalla siivousta ja toimimalla tavallista pienemmissä ja pysyvissä ryhmissä. Varhaiskasvatuksen henkilöstön tulisi toimia saman lapsiryhmän kanssa.

Erityisessä riskiryhmässä olevat lapset ja henkilöstö

Varhaiskasvatuksen järjestäjät ja tuottajat vastaavat varhaiskasvatusympäristön terveellisyydestä ja turvallisuudesta.  Mikäli varhaiskasvatukseen osallistuu erityiseen riskiryhmään kuuluvia lapsia, tulee heidän osallistumiseensa kiinnittää erityistä huomiota ja kehittää sopivia osallistumisen tapoja yhdessä huoltajien sekä paikallisten tartuntatautiviranomaisten kanssa.

Varhaiskasvatuksessa työskentelevien osalta toimenpiteet perustuvat työnantajan tekemään riskinarvioon. Työterveyshuolto tukee työnantajaa riskinarviossa.

Kontaktien määrän minimointi edelleen tärkeää

Opetushallitus ohjeistaa seuraavia toimenpiteitä kontaktien minimoimiseksi:

 • Muiden kuin lasten sekä koulun ja varhaiskasvatuksen henkilökunnan oleskelua koulun tai varhaiskasvatuksen alueella vältetään. Kunkin yksikön pitää määritellä omaan tilanteeseensa sopivat käytännöt ja ohjeistaa perheitä toimimaan niiden mukaisesti.
 • Varhaiskasvatuksessa henkilöstön tulisi toimia saman lapsiryhmän kanssa.
 • Henkilöstö ei pääsääntöisesti siirry yksiköstä toiseen tartuntojen leviämisen ehkäisemiseksi.
 •  Jos mahdollista, pidetään lasten määrä lapsiryhmässä normaalia pienempänä koko päivän ajan huomioiden henkilöstön ja lasten välinen suhdeluku.
 • Lapsiryhmän toiminta on hyvä jakaa pienryhmiin päivän aikana. Pienryhmissä leikitään, toimitaan ja syödään yhdessä ja, jos mahdollista, omissa tiloissa.
 • Henkilökunnan kokoontumisia tulee välttää.
 • Toiminnassa minimoidaan kontaktien määrää järjestämällä toimintaa mahdollisimman paljon ulkotiloissa ja ulkoilemalla päivän aikana. Ulkoilua tulisi mahdollisuuksien mukaan porrastaa ja välttää ryhmien yhdistämistä ulkoilutilanteissa.

Hygienian tehostamisesta huolimatta on tärkeää huolehtia, että lapsi saa tarvitsemansa aikuisen läheisyyden, turvan ja vuorovaikutuksen mahdollisimman samalla tavalla kuin ennenkin.

Ruokailussa huomioidaan hygienia ja henkilöstö jakaa annokset lapsille. Lapset eivät saa itse ottaa ruokaa tai käsitellä toisten astioita ja ruokailuvälineitä. Ruokailussa järjestetään mahdollisuuksien mukaan riittävät etäisyydet. Ryhmien yhteisessä ruokailutilassa on tärkeää porrastaa ruokailua ryhmittäin.

Ulkotilojen ja luonnon tutkiminen sekä metsäretket sopivat hyvin varhaiskasvatukselle asetettujen yhteisten tavoitteiden mukaisten oppimisen alueiden toteuttamiseen esimerkiksi toteuttamalla kielten rikkaan maailman .-tavoitteita monipuolisesti. Luontoympäristöt tarjoavat mahdollisuuksia tutkin ja toimin ympäristössäni -kokonaisuuden tavoitteiden toteuttamiselle. Lähistön rakennetussa ympäristössä voidaan harjoitella esimerkiksi turvallisen liikkumisen sääntöjä (kasvan, liikun ja kehityn) ja lähiympäristön rakennukset voivat tarjota mahdollisuuksia kulttuuriperintöön tutustumiseen minä ja meidän yhteisömme -tavoitteiden mukaisesti. Ulkotilat tarjoavat mahdollisuuksia liikuntaan sekä yhteistyötaitoihin liittyvien tavoitteiden mukaiseen toimintaan (kasvan, liikun ja kehityn). Leikkiminen ja liikkuminen tarjoavat myös monipuolisia mahdollisuuksia suulliseen ja keholliseen ilmaisuun. Luonnonmateriaaleista voi rakentaa vaikkapa luontokollaaseja päiväkodin pihalle tai metsään (ilmaisun monet muodot).

Paikallisesti on tärkeää, että kaikissa varhaiskasvatuksen yksiköissä henkilöstö tietää työnjaon ja vastuut erityistilanteessa. Viestinnässä voidaan hyödyntää sähköisiä yhteydenottotapoja. Samalla minimoidaan kontakteja henkilöstön kesken. Hyvä ja avoin viestintä lisää molemminpuolista luottamusta.

Koronatartuntaa ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä

On myös tärkeää huomioida muita ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä varhaiskasvatuksessa, joita ovat:

 • Lievästikään sairaan lapsen ei pidä tulla varhaiskasvatukseen.
 • Jos lapsi sairastuu varhaiskasvatuksessa olon aikana, oireinen lapsi siirretään välittömästi erilliseen tilaan odottamaan vanhempaa aikuisen valvonnassa. Aikuinen välttää lähikontaktia sairastuneeseen säilyttäen riittävän etäisyyden. Oireisten tulee olla yhteydessä omaan terveysasemaansa ja hakeutua sieltä saatujen ohjeiden mukaisesti koronavirustestiin.
 • Käsihygieniasta huolehditaan edelleen tehostetusti. Hyvä käsihygienia varmistetaan jokaisen lapsen kohdalla erityisesti erilaisissa siirtymissä ja ruokailun yhteydessä.
 • Lapsia ohjataan yskimään hihaan ja käyttämään nenäliinaa vain yhden kerran.
 • Jokaisessa käytettävässä tilassa tulee huomioida tehostettu siivous ja puhtaanapito.
 • Henkilökunta käyttää varhaiskasvatuksessa työvaatteina pääsääntöisesti omia vaatteitaan. On hyvä sopia, olisiko mahdollista pitää työvaatteet ja kotivaatteet erillään esimerkiksi niin, että jokainen henkilökunnan jäsen vaihtaa työpaikalle tultuaan kotivaatteet työvaatteiksi ja pois lähtiessään työvaatteet kotivaatteiksi.
 • Huoltajille voidaan suositella, että myös lapsilla voi olla varhaiskasvatuksessa oloaikana erilliset vaatteet.
 • Lelujen pesuun ja hygieniaan tulee kiinnittää erityistä huomiota ja osa leluista tulisi siirtää toistaiseksi pois käytöstä. Lasten ei ole suositeltavaa tuoda unileluja tai muita omia leluja varhaiskasvatukseen.

Kesä- ja loma-aikojen suunnittelusta sekä varhaiskasvatukseen tutustumisesta

Koronaepidemia tulee huomioida kesäajan suunnittelussa. Kesä- ja loma-aikojen suunnittelussa on tärkeää huomioida pienemmät lapsiryhmät ja se, ettei varhaiskasvatuksen toimipaikkoja yhdistellä liian suureksi kokonaisuudeksi. Henkilöstö ei pääsääntöisesti siirry yksiköstä toiseen tartuntojen leviämisen ehkäisemiseksi.

Kevään ja kesän aikana on tapana, että varhaiskasvatusyksiköissä järjestetään tutustumisia uusille lapsille ja perheille. Näitä tutustumisia voidaan järjestää mahdollisuuksien mukaan etäyhteyksiä hyödyntämällä. Lapset voivat käydä leikkimässä päiväkodin pihalla toiminta-ajan päätyttyä.

Opetushallituksen ohjeistus normaalioloihin siirtymisestä

OKM: Paluu normaalioloihin ja koronajärjestelyjen purkaminen