Ohita navigaatio

Pedagogista toimintaa kesällä

Päiväkodissa ei voi vetää lonkkaa loma-aikoina. Kesäajan toiminta on suunniteltava yhtä huolellisesti kuin muun toimintavuoden aikana, sillä lapsilla on oikeus laadukkaaseen varhaiskasvatukseen ympäri vuoden.

Kesäisin varhaiskasvatukseen osallistuu normaalia vähemmän lapsia ja henkilöstö pitää vuosilomia, joten ryhmiä ja päivähoitoyksiköitä yhdistellään. Varhaiskasvatus jatkuu kuitenkin läpi kesän.

Ympärivuorokautinen Päiväkoti Puotinharju Itä-Helsingissä on avoinna koko kesän. Kesä- ja joululomien aikana Itä-Helsingin muut vuorohoitoyksiköt toimivat Puotinharjun tiloissa. Yhteistyö on muovautunut vuosien kokemuksella.

Päiväkoti Puotinharjussa on reilu sata lasta. Ryhmissä on kaksi lastentarhanopettajaa. Kesällä puolet henkilöstöstä lomailee samaan aikaan ja puolet on töissä. Kesällä juhannuksesta elokuun alkuun paikalla on sata lasta eri päiväkodeista.

Päiväkodin johtaja, lastentarhanopettaja Annika Kantola on paikalla koko kesätoiminta-ajan. Hän kertoo, että lomien suunnittelussa varmistetaan, että kaikilla lapsilla on tuttuja aikuisia vierellään myös kesäaikana. Suunnittelussa huomioidaan henkilökohtaisiin varahaiskasvatussuunnitelmiin kirjatut yksilölliset tarpeet.

Samat teemat kaikilla

Toimintakauden aikana Puotinharjussa pidetään iltatiimipalaveri kolmen viikon välein oman tiimin lastentarhanopettajien johdolla. Tiimi arvioi sekä toteutunutta toimintaa että jokaisen tiimin jäsenen työtä.

Kesällä oman päiväkodin ja vierailevien päiväkotien opettajat suunnittelevat toimintaa yhdessä. Paikalla olevat lastentarhanopettajat pitävät tarvittaessa pienen yhteisen suunnittelupalaverin päivittäin. Loppuviikosta he arvoivat kulunutta viikkoa ja suunnittelevat seuraavan viikon toimintaa.  – Varhaiskasvatuslaki ja Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet velvoittavat kesällä samalla tavalla kuin muulloinkin toimintavuoden aikana. Kesätoiminta-aikana suunnittelu ei ole niin ryhmäkohtaista kuin muulloin. Suunnittelu rakentuu teemoille, jotka ovat samat kaikille Puotinharjun päiväkodissa kesäaikaan varhaiskasvatusta saaville lapsille.

Päiväkodinjohtajana Kantola pitää huolen siitä, että lastentarhanopettajat voivat Puotinharjussa käyttää suunnitteluaikaan vähintään 3 tuntia 15 minuuttia viikossa. Opettajat ovat seitsemän tuntia päivässä lapsiryhmässä. He päättävät harkintansa mukaan itse, missä kohtaa voivat parhaiten käyttää suunnitteluaikansa.  – Suunnitteluaika kuuluu lastentarhanopettajan työhön työehtosopimuksen mukaan myös kesällä. Tässä ei pidä tehdä poikkeuksia. Varhaiskasvatuslaki velvoittaa suunnittelemaan pedagogista toimintaa ympäri vuoden.

Kesällä toimintaa järjestetään paljon ulkona. Lapsille tarjotaan samaan aikaan monenlaista kiinnostavaa tekemistä. Esimerkiksi yhdessä pisteessä saatetaan puhaltaa opettajan ohjaamana saippuakuplia, toisessa piirtää liidulla asfalttiin ja kolmannessa maalata. Kesällä tehdään paljon retkiä lähialueille. Koska kyse on ympärivuorokauden avoinna olevasta päiväkodista, samat toiminnat toistuvat eri aikoina päivän mittaan. Lasten oppiminen ja hyvinvointi ovat keskiössä.

Kesäkauden lopussa kerätään palautteet

Vanhemmille kerrotaan viikon lopulla seuraavan viikon teemasta. Päivittäin heitä informoidaan siitä, mitä päivän aikana on tehty. He pääsevät katsomaan myös Puotinharjun Facebook-sivuilta, mitä päiväkodissa tapahtuu.

– Vuorohoitoon ei ole subjektiivista oikeutta vaan hoitoaika määräytyy vanhempien työaikojen tai opiskelujen perusteella. Yritämme parhaamme mukaan tarjota kaikille lapsille samaa toimintaa hoitoajoista riippumatta.

Aikuisten keskinäistä yhteistyötä helpottaa se, että henkilöstö on toisilleen tuttua aiemmilta kesiltä ja joulukaudelta. Loma-ajan alussa on toki usein mukana myös uusia työntekijöitä. Hyvät käytänteet, rutiinit ja rakenteet sekä hyvä työvuorosuunnittelu ja toimintatavat edistävät yhteistyötä. Toimintaa kehitetään edellisten vuosien palautteiden perusteella. Palautetta pyydetään niin lapsilta, vanhemmilta kuin henkilöstöltäkin.

Puotinharjussa pyritään siihen, että elokuussa aloittavat uudet lapset tulisivat vanhempineen tutustumaan päiväkotiin vasta elokuun alussa, kun kesäkauden päiväkodit ovat lähteneet ja talo toimii omien rutiiniensa mukaisesti. Ne lapset, jotka aloittavat päiväkodissa heti elokuun ensimmäisinä päivinä, käyvät toki harjoittelemassa kesälomakauden aikana.

– Opettaja ottaa perheen vastaan ja tekee lapselle vasun. Myös lastenhoitajat ovat vuoropäiväkodissa erityisen tärkeässä asemassa, sanoo Annika Kantola.

Teksti: Tiina Komi

Kuva: Nina Kaverinen

Juttu on ilmestynyt Lastentarhassa 3/17.

 

Sopimuksia ja varhaiskasvatuslakia on noudatettava myös kesällä

Virka- ja työehtosopimuksissa ei mainita käsitettä kesätyöaika. Varhaiskasvatuksen opettajien, erityisopettajien ja päiväkodinjohtajien työaikaa koskevat erityismääräykset ovat voimassa kesälläkin. Varhaiskasvatussuunnitelmaa toteutetaan päiväkodin toiminnassa vuoden ympäri, ja tukea tarvitsevien lasten varhaiskasvatussuunnitelmissa sovittuja asioita noudatetaan keskeytymättä.

Varhaiskasvatuslaki asettaa toiminalle pedagogiset tavoitteet. Päiväkodissa pitää olla tarjolla kesälläkin monipuolista ja kehittävää toimintaa, koska varhaiskasvatuksen toteuttaminen ei ole sidoksissa koulujen lukukausiin.

Korkeatasoisen varhaiskasvatuksen tae on, että varhaiskasvatuksen opetus- ja kasvatushenkilöstölle varataan riittävästi aikaa suunnittelu- ja arviointitehtäviin. Kuluneen toimintavuoden pedagogisen toiminnan arviointiin pitää varata riittävästi aikaa, jotta varhaiskasvatusta voidaan kehittää ja lasten kehityksen ja oppimisen edellytyksiä parantaa. Tätä arviointia hyödynnetään tulevan toimintakauden suunnittelussa.

Jotta työ saataisiin toteutettua laadukkaasti, päiväkodinjohtajien tai varajohtajien tulee huolehtia siitä, että varhaiskasvatuksen opetus- ja kasvatushenkilöstöllä on riittävästi aikaa niin yhteiseen kuin henkilökohtaiseenkin suunnitteluun ja arviointiin.

Kesällä pitää varata aikaa myös yhteistyötehtäviin, sillä syksyllä aloittavat lapset käyvät vanhempiensa kanssa etukäteen tutustumassa uuteen päiväkotiin. Tällöin luodaan pohja tulevalle yhteistyölle ja keskinäiselle luottamukselle.

Kesällä toiminta on sisällöllisesti usein erilaista kuin muina aikoina järjestetty toiminta. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, ettei toimintaa tarvitse suunnitella. Suunnittelun tarve saattaa jopa lisääntyä, kun päivystysaikaan eri päiväkodeista kerätään yhteen toisilleen vierasta henkilökuntaa ja lapsia.

Pedagoginen toiminta on suunniteltava voimassa olevien varhaiskasvatussuunnitelmien mukaan sekä huolehdittava siitä, että oppimis- ja leikkiympäristöt tukevat lapsen yksilöllistä kehitystä. Laadukas varhaiskasvatus voi muuttua pelkäksi kesäsäilytykseksi, jos toiminnan suunnitteluun ja arviointiin ei panosteta riittävästi. Virka- ja työehtosopimuksia sekä varhaiskasvatuslain velvoitteita on noudatettava kesälläkin.

Lähde: www.oaj.fiVarhaiskasvatuksen opettajia koskevat työaikamääräykset