Ohita navigaatio

Selvitys: Varhaiskasvatusikäisten tasavertaista oikeutta kehityksen ja oppimisen tukeen vahvistettava

Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama työryhmä on selvittänyt, miten varhaiskasvatuksessa toteutuu lapsille tarjottava tuki ja inklusiivinen varhaiskasvatus. Työryhmä kokosi tietoa tuen ja inkluusion nykytilasta varhaiskasvatuksessa ja laati myös ehdotuksen varhaiskasvatukseen soveltuvasta kehityksen ja oppimisen tuen mallista. Työryhmä on myös koostanut joukon varhaiskasvatuksen kehittämistoimia. Raportti julkaistiin torstaina 11.3.

Selvityksen mukaan kehityksen ja oppimisen tuki toteutuu varhaiskasvatuksessa hyvin vaihtelevasti, mikä asettaa lapset ja perheet eriarvoiseen asemaan. Tuen vaihtelevuus ja toteutumattomuus korostuvat yksityisessä varhaiskasvatuksessa ja perhepäivähoidossa, todetaan minitseriön tiedotteessa.

Lapsen oikeus tukeen sekä pedagogiseen varhaiskasvatukseen nousee haasteeksi erityisesti silloin, kun lapsen tarvitsema tuki on vaativaa. Selvityksen mukaan inkluusion käsite on lisäksi varhaiskasvatuksen ammattilaisille epäselvä. Sekä kyselyyn vastanneet varhaiskasvatuksen ammattilaiset että keskusteluihin osallistuneet varhaiskasvatuksen järjestäjät ja lasten vanhemmat korostivat tukeen liittyvien resurssien, osaamisen sekä yhdenmukaisten valtakunnallisten käytänteiden merkitystä.

Selvityksen johtopäätöksenä työryhmä ehdottaa, että varhaiskasvatuslakiin kirjattaisiin yhtenäinen kehityksen ja oppimisen tuen malli. Mallin lähtökohtana on, että lapsella tulee olla oikeus varhaiseen, hyvin resursoituun ja vaikuttavaan kehityksen ja oppimisen tukeen. Lapsen etu tulee olla nykyistä vahvemmin tuen järjestämisen ja toteuttamisen pohjana. Yhtenäinen tuen malli yhdenmukaistaisi työryhmän mukaan tuen käytänteitä Suomessa ja takaisi lapsille nykyistä yhdenvertaisemmat mahdollisuudet saada tukea.

Lainsäädännön kehittämisen lisäksi myös ammattilaisten tukeen ja inkluusioon liittyvää osaamista tulee vahvistaa ja kelpoisen henkilöstön saatavuutta parantaa, jotta tuki voi toteutua vaikuttavana.

Lisäksi kehityksen ja oppimisen tuen resursointia on kehitettävä sekä valtakunnallisella että paikallisella tasolla.  Perhepäivähoidon ja yksityisen varhaiskasvatuksen roolia kehityksen ja oppimisen tuen toteutumisen ympäristöinä tulee tarkastella osana varhaiskasvatuksen kehittämistä. Vaativan tuen toteutumisen edellytykset, kuten riittävät ja joustavat resurssit sekä monialaisen yhteistyön verkostot, tulee turvata kaikille lapsille nykyistä paremmin. Erityistä huomiota on syytä kiinnittää myös lasten vanhempien osallisuuteen.

Lisätietoja: opetusneuvos Kirsi Alila, puh. 02953 30365

Kehityksen ja oppimisen tuki sekä inklusiivisuus varhaiskasvatuksessa