Ohita navigaatio

Toivekkaana vuoteen 2030

Varhaiskasvatuksen opettajan työn imua lisää se, että samassa ryhmässä
ja päiväkodissa on riittävästi korkeasti koulutettuja varhaiskasvatuksen opettajia
ja johtajalla on kasvatustieteen maisterin tutkinto.

Varhaiskasvatuksen askelmerkit asetettiin viisi vuotta sitten, kun uusi varhaiskasvatuslaki tuli voimaan. Sillä haluttiin muun muassa vahvistaa varhaiskasvatuksen laatua selkeyttämällä tehtävänimikkeitä ja nostamalla henkilöstön koulutustasoa vuoteen 2030 mennessä. Viime vuonna lakiin tehtiin myös lapsen tukea vahvistava muutos.

Vuodesta 2030 lähtien päiväkodin johtajalla on oltava vähintään kasvatustieteen maisterin tutkinto. Päiväkodin henkilöstöstä kahdella kolmesta on oltava varhaiskasvatuksen opettajan tai varhaiskasvatuksen sosionomin tutkinto. Heistä vähintään puolella on oltava varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuus. OAJ:n erityisasiantuntijan Auli Setälän mielestä vuoden 2018 varhaiskasvatuslaki ja vuonna 2022 päivitetyt varhaiskasvatussuunnitelman perusteet luovat hyvät askelmerkit vuoteen 2030.

Opettajien koulutuspaikkoja on lisätty vähitellen ja nyt hallitusohjelmaan on kirjattu 1 400 varhaiskasvatuksen opettajan aloituspaikkaa vuodessa.

”Tämä koulutusmäärä on riittävä, kun otetaan huomioon sekä osallistumisasteen kasvu että alalta eläkkeelle jäävien määrä edellyttäen, että uusia aloituspaikkoja on vähintään 1 400 vuodessa ainakin vuoteen 2030 asti. Yliopistoille on kohdistettava riittävä rahoitus varhaiskasvatuksen opettajien kouluttamiseen.”

Moni jatkaa suoraan maisteriksi, osa siirtyy kandin tutkinnon suoritettuaan varhaiskasvatuksen opettajaksi. Heistä moni on halukas suorittamaan maisterin tutkinnon myöhemmin. Päiväkodin varajohtajan asemaa parantamalla voidaan vahvistaa opettajan urapolkua johtajaksi ja muihin tehtäviin. Tämä edellyttää, että maisterintutkinto on kaikkien halukkaiden ulottuvilla. Tällä hetkellä jatko-opiskelupaikkoja on riittävästi, mutta koulutusmäärää on nostettava, jos taso ei riitä. ”On huomioitava tarpeen alueellinen painotus.”

Johtaja varmistaa laadun

Varhaiskasvatuksen henkilöstöllä on monenkirjava koulutustausta. Senkin vuoksi on tärkeää, että päiväkodin johtajalla on kasvatustieteellinen, pedagogisen osaamisen varmistava tutkinto. Hän vastaa siitä, että päiväkodin toiminta on suunnitelmallista ja tavoitteellisesti sekä pedagogisesti painottunutta.

Varhaiskasvatus on osa koulutusjärjestelmää. Toiminnan on oltava pedagogisesti laadukasta ja vastattava varhaiskasvatukselle asetettuihin tavoitteisiin. Johtaja vastaa myös siitä, että tehtävät kohdentuvat koulutuksen mukaisesti. Hänen on osattava arvioida henkilöstön täydennyskoulutuksen tarpeet.

 

“Toiminnan on oltava pedagogisesti laadukasta ja vastattava tavoitteisiin.”

Maisterinopinnot suorittaneella johtajalla on valmiudet ohjata syviä pedagogisia keskusteluja ja varmistaa, että varhaiskasvatuksessa tehtävät ratkaisut perustuvat ajankohtaiseen tutkimustietoon. Kansallinen koulutuksen arviointikeskus KARVI julkisti äskettäin arvioinnin päiväkodin johtajan työstä. Setälä kertoo, että samassa tilaisuudessa julkistettiin arviointituloksia vasusuunnitelmien käyttöönotosta. Viime aikoina on tullut paljon uutta varhaiskasvatusta koskevaa tutkimustietoa. Sen hyödyntäminen käytännön varhaiskasvatustyössä edellyttää johtajalta taitoa perehtyä tutkimusten tuloksiin ja peilata niitä oman yksikön toimintaan ja laatuun sekä vasun perusteiden tavoitteisiin.

”Maisterin tutkinto auttaa kokonaisuuksien ymmärtämisessä.”

”Varhaiskasvatusalan pitovoimaa lisää se, että päiväkodeissa on hyvin koulutetut johtajat ja niihin saadaan lisää koulutettuja opettajia ja erityisopettajia. Tällöin opettajilla on mahdollisuus tehdä työnsä hyvin osaavan porukan kanssa. Tämä lisää työn imua ja hyvinvointia työssä”, sanoo Auli Setälä.

Teksti Tiina Komi Kuva Jarkko Mikkonen