Ohita navigaatio

Työllämme on iso yhteiskunnallinen vaikutus

Jos päiväkodit menisivät kiinni, yhteiskunta pysähtyisi. Päiväkoti myös auttaa ennaltaehkäisemään nuorisoväkivaltaa. Varhaiskasvatuksen opettajilla on monta hyvää syytä pitää itseään yhteiskunnallisina vaikuttajina.

Työ, jolla on merkitystä. Työ, jonka kautta voi parantaa maailmaa. Sellaisen ammatin Ruusu Nirkko halusi itselleen nuorena, kun pohti mille alalle lähtisi. Hän päätyi opiskelemaan varhaiskasvatuksen opettajaksi Helsingin yliopistoon. Opiskeluaikana hän oli mukana ainejärjestön toiminnassa. – Laadimme kannanoton kansanedustajille, ja kirjoitin joitakin mielipidekirjoituksia. Olen aina ollut kiinnostunut työmme yhteiskunnallisista vaikutuksista. Opinnoissakin korostettiin, miten tärkeää työmme on.

Lapsen hyvä elämä ja tulevaisuus

Ruusu Nirkko jatkaa opiskelujaan nyt maisteriksi ja tutkii pro gradu -työssään, kuinka varhaiskasvatuksessa voitaisiin toteuttaa ilmastokasvatusta draaman keinoin.

Varhaiskasvatuksen opettajien ammattieettisissä ohjeissa kehotetaan opettajia toimimaan tavalla, joka turvaa ja edistää lapsen oikeutta arvokkaaseen lapsuuteen, hyvään elämään ja tulevaisuuteen. – Koen, että myös meidän on ammattikuntana tärkeää vaikuttaa ilmastonmuutoksen hillitsemiseen. Sehän liittyy olennaisesti lapsen hyvään elämään ja tulevaisuuteen. En tarkoita, että kaikkien pitäisi ryhtyä aktivisteiksi, mutta asiaa on hyvä ajatella, sillä ilmastonmuutos tulee vaikuttamaan lasten elämään tulevaisuudessa.

Ruusu Nirkko pitää ”yhteiskunnallinen vaikuttaja” -sanaparia mahtipontisen kuuloisena. – Harva meistä ajattelee joka päivä olevansa ”yhteiskunnallinen vaikuttaja”, vaikka tottahan se on. Ymmärrämme, että työllämme on merkitystä varsinkin lasten elämään. Lasten kanssa tehtävä työ onkin mielestäni tärkein osa varhaiskasvatuksen opettajien yhteiskunnallista vaikuttamista. Se, miten kasvatamme vaikuttaa siihen, millaisia aikuisia yhteiskunnassamme elää tulevaisuudessa.

Mitä arvoja välitämme

Ruusu Nirkon mielestä varhaiskasvatuksen opettajan yhteiskunnallinen vaikuttajuus liittyy ennen kaikkea siihen, miten lapsia kasvatetaan: millaisia arvoja välitämme, mitä taitoja opetamme.

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet määrittelee arvoperustan, joiden mukaan toimia. – Sen mukaan kasvatamme lapsia elämän, kestävän elämäntavan sekä ihmisoikeuksien kunnioittamiseen ja ihmisarvon loukkaamattomuuteen. Tällaisten arvojen välittämisellä on yhteiskunnallista vaikutusta. Työ, jota lasten kanssa tehdään, vaikuttaa yhteiskuntaan jo nyt, tällä hetkellä, ei vasta sitten kun lapset ovat aikuisia. Se mitä päiväkodeissa tapahtuu, on itse asiassa iso osa yhteiskuntaa.

Varsinkin korona-aikaan on puhuttu paljon siitä, miten tärkeä päiväkoti on vanhempien työssäkäynnin kannalta.

–  Yhteiskunta ei pyörisi, jos päiväkodit menisivät kiinni. Mielestäni vielä tärkeämpi yhteiskunnallinen vaikutus on varhaiskasvatuksen sisällöllä eli lasten kanssa tehtävällä jokapäiväisellä työllä: arvojen välittämisellä, yhteistyötaitojen opettamisella.

Viime aikoina on uutisoitu paljon nuorten pahoinvoinnista, kiusaamisesta ja väkivallasta. Ruusu Nirkko näkee niiden ennaltaehkäisemisessä päiväkodin roolin merkittävänä. – Kun varhaiskasvatuksessa panostetaan yhteistyötaitoihin ja tunnetaitoihin, se on iso yhteiskunnallinen teko, jolla voidaan ennaltaehkäistä esimerkiksi nuorisoväkivaltaa.

Päätöksiin lapsen ääntä

Varhaiskasvatuksen opettajan ammattietiikkaa ohjaa lapsen edun ensisijaisuus. Se näkyy Ruusu Nirkon mukaan muun muassa päiväkodin toimintakulttuurin rakentamisessa. – Lasten etu on tärkeämpi kuin esimerkiksi se, mikä meistä työntekijöistä olisi kivaa.

Ammattieettisen ohjeistuksen mukaan opettaja korostaa lapsen ja lapsuuden itseisarvoista merkitystä ja suojaa lasta välineellistämiseltä ja hyväksikäytöltä. – Lapset ovat arvokkaita lapsina, eivät vain siksi, että heistä kasvaa joskus aikuisia. Leikki, lasten ajatukset ja tunteet ovat tärkeitä. Tehtävänämme on tukea lasten hyvinvointia niin, että heillä on hyvä olla. Heillä pitää olla hyvä elämä myös lapsina.

Miten varhaiskasvatuksen opettaja voisi tuoda yhteiskunnalliseen päätöksentekoon lapsen ääntä ja varhaiskasvatuksen asiantuntijuutta? – Varhaiskasvatuksen opettajat voivat tuoda esiin omaa asiantuntijuuttaan ja korostaa lasten etua missä tahansa: ystäväpiirissä, harrastuksissa tai järjestöissä. Keskustelut voivat välillisesti vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon, mutta myös suorempaan voi yrittää vaikuttaa vaikkapa mielipidekirjoituksilla.

Ruusu Nirkko kehottaa ottamaan rohkeasti yhteyttä myös päättäjiin ja kertomaan varhaiskasvatuksen arjesta tai merkityksestä. – Kaikki poliitikot eivät voi tietää asioita, joita varhaiskasvatuksen opettajat tietävät. Näin voi yrittää edistää päätöksiä, jotka tukevat laadukasta varhaiskasvatusta ja lasten edun huomioon ottamista.

Työn iso yhteisvaikutus

Varhaiskasvatuksen opettajan tulisi ottaa työssään huomioon myös yhteiskunnalliset muutokset, sanotaan ammattieettisessä ohjeistuksessa. Ruusu Nirkon mukaan yhteiskunnallisia muutoksia voi käsitellä lasten kanssa ikätasoisesti. Esimerkiksi koronapandemia ja ilmastonmuutos ovat esillä niin paljon aikuisten puheissa, ettei niiltä voi oikein välttyä. – On tärkeää, että lapset saavat ilmaista, mitä he ajattelevat. Heille on hyvä antaa tilaa kertoa, miltä ajankohtaiset asiat heistä tuntuvat. He kuitenkin näkevät ja kuulevat, mitä tapahtuu.

Varhaiskasvatuksen opettaja edistää kaikkien lasten ja perheiden kuulumista ympäröivään yhteisöön ja yhteiskuntaan. Ruusu Nirkko pitää vanhempien tukemista yhteiskunnallisena vaikuttamisena, sillä se edistää lasten hyvinvointia, paitsi päiväkodissa, myös kotona. – Tuemme perheitä, ja ohjaamme vanhemmat tarvittaessa muiden palveluiden piiriin. Pelkästään se on iso juttu, että varhaiskasvatuksen opettajina vaikutamme oman ryhmämme lapsiin, mutta kun meitä opettajia on tuhansia, yhteisvaikutus on tosi iso!

Kursivoidut kohdat ovat lainauksia Varhaiskasvatuksen opettajien ammattieettisistä ohjeista (2020).

Tuija Siljamäki, kuva Nina Kaverinen

Artikkeli on julkaistu Lastentarhassa 2/21. Tämä Lastentarhan artikkeli on osa artikkelisarjaa, joka taustoittaa Varhaiskasvatuksen opettajan ammattieettisiä ohjeita lehden jokaisessa numerossa tänä vuonna.

 Lastentarha on VOL:n jäsenetu ja tilattavissa yrityksiin ja yhteisöihin kuten päiväkoteihin: tilaukset> Lastentarha