Ohita navigaatio

Uutisoinnit päiväkotien olosuhteista huolestuttavat Lastentarhanopettajaliittoa

Viimeaikaset keskustelut julkisuudessa ovat tuoneet esille epäkohdat päiväkotien toiminnassa, joita esiintyy ennalta tiedettyä laajemmin sekä kunnallisella että yksityisellä sektorilla. Uutisoinnit ovat vakavia.

Puutteelliset rakennusluvat joidenkin päiväkotien kohdalla, uutiset ryhmäkokojen kasvattamisesta yli varhaiskasvatuslaissa säädeltyjen suhdelukujen, lasten ja henkilöstön siirtelyt ryhmistä toiseen, sijaisten puuttuminen ja varhaiskasvatussuunnitelmien mukaisten toimintojen peruutumiset saavat Lastentarhanopettajaliiton puheenjohtaja Anitta Pakasen kysymään koulutuksellisen tasa-arvon ja laadukkaan varhaiskasvatuksen perään. – Meillä on varhaiskasvatuslaki, joka asettaa vaativat tavoitteet lapsen kehityksen ja oppimisen edistämiseksi. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi tulee jokaisessa päiväkodissa, varhaiskasvatuksen järjestätahosta riippumatta olla puitteet ja rakenteet, jotka mahdollistavat varhaiskasvatuslain tavoitteiden mukaisen toiminnan. Tämä on lakisääteistä, Pakanen toteaa. Kysymys on myös lasten välisestä tasa-arvosta. Jokaisella lapsella tulee olla oikeus korkeatasoiseen toimintaan, riippumatta asuinpaikasta ja päiväkodista.

Suomalaisessa varhaiskasvatuksessa on korkeasti koulutetut opettajat, valtavasta opettajapulasta huolimatta. Varhaiskasvatuksen opettajille tulee turvata ohjaavien asiakirjojen mukaiset puitteet toteuttaa korkeatasoista pedagogista varhaiskasvatusta. Koko henkilöstön työolosuhteiden parantamiseen ja työhyvinvointiin on panostettava!  Tämä edellyttää järjestäjätahojen sekä ylimpien johtoportaiden että yksittäisen päiväkodin johtajan korkeaa pedagogista osaamista ja sitoutumista noudattaa lakisääteistä ja normipohjaista ohjausjärjestelmää.

Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen käynnistämää kansallista varhaiskasvatuksen arviointia on seurattava tarkasti ja tulokset otettava huomioon toiminnan järjestämisessä. Tämä on edellytys korkeatasoiselle toiminnan kehittämiselle, jolla turvaamme varhaiskasvatuksen vaikuttavuuden yhdenvertaista toteutumista. – Kuten tiedämme, kaikki viimeaikaiset tutkimukset tukevat sitä tosiasiaa, että varhaiskasvatus on koulutusjärjestelmämme vaikuttavin osa.  Olisi ajattelematonta heittää hukkaan tämä tärkein vaihe elinikäisen opinpolun näkökulmasta, toteaa Pakanen.

Varhaiskasvatuksen valvonta kaikilla tasoilla on saatava toimimaan. Myös opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen peräänkuuluttaa varhaiskasvatuksen valvontaa tämän päiväisessä tiedotteessaan: https://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/opetusministeri-sanni-grahn-laasonen-esittaa-lisaresursseja-paivakotien-valvontaan