Ohita navigaatio

Valssin askelin ­varhaiskasvatuksen laadun arviointiin

Karvin lanseeraama Valssi eli varhaiskasvatuksen digitaalinen laadunarviointi­järjestelmä on valmiina käyttöön otettavaksi. Mutta mitä Valssi pitää sisällään ja kuinka sen kanssa toimitaan?

Karvin arviointineuvos Janniina Vlasov ja arviointiasiantuntijat Sivi Harkoma sekä Tuomas Sarkkinen ovat olleet tiiviisti Valssin pyörteissä.“Tutkimustietoon pohjautuvaa kehittämistyötä on tehty pitkään, ja nyt olemme saaneet valmiiksi varhaiskasvatuksen laadunarviointijärjestelmän eli Valssin”, Janniina Vlasov toteaa.Yhdessä he listaavat ajatuksiaan siitä, mitä kaikkea uusi arviointijärjestelmä pitää sisällään.

Mikä Valssi on?

“Valssi on digitaalinen laadunarviointijärjestelmä, jonka avulla arviointia voidaan toteuttaa paikallisella tasolla ja jonka kautta Karvi tulevaisuudessa toteuttaa varhaiskasvatuksen ulkoiset arviointinsa. Valssiin liitetään itsearviointityökaluja, jotka pohjautuvat varhaiskasvatuksen laatuindikaattoreihin. Arviointityökaluilla voidaan tuottaa monipuolista tietoa varhaiskasvatuksen järjestämisen edellytyksistä ja toiminnan puitteista.Vlasovin, Harkoman ja Sarkkisen mukaan arviointityökaluilla voidaan kerätä lain edellyttämää tietoa laadun prosessitekijöistä ja lapsen kohtaamasta laadusta, kuten vuorovaikutuksesta, pedagogiikasta ja toiminnan sisällöistä.

“Yhtenäisiä arviointityökaluja ja Valssilla tuotettua tietoa voidaan hyödyntää varhaiskasvatuksen pitkäjänteisen kehittämisen tukena.”

Mikä opettajan rooli on Valssissa ja ­arviointiprosessissa?

“Valssin käyttöönoton tueksi Karvi on kehittänyt arviointiprosessin, jossa varhaiskasvatusta arvioidaan monitasoisesti organisaationa, päiväkotina, ryhmänä ja yksilönä. Varhaiskasvatuksen opettajilla on keskeinen rooli arvioinnissa. Opettajien on tärkeää vastata arviointilomakkeisiin, jotta heidän asiantuntijuutensa arvioitavan aiheen tilasta tulee näkyväksi.”

Ryhmätasoisessa arvioinnissa Valssia voidaan hyödyntää opettajan johdolla ryhmän pedagogiikan kehittämisen välineenä, joka selkeyttää ja konkretisoi varhaiskasvatukselle asetettuja tavoitteita. Keskustelut avaavat henkilöstölle mahdollisuuden reflektoida omia käytäntöjään ja toimintatapojaan sekä rakentaa yhteistä ymmärrystä ryhmän toimintakulttuurista. Arviointia jatketaan koko päiväkodin arviointikeskustelussa, johon opettajat tuovat ammatillista näkökulmaansa koko työyhteisön toimintakulttuurin ja pedagogiikan kehittämisestä.

“Henkilöstön osallisuutta vahvistavat ja vuorovaikutteiset työskentelytavat tuovat arvioinnin lähemmäs käytännön varhaiskasvatustyötä, eikä arviointi jää irralliseksi ja epämääräiseksi yksittäisen työntekijän näkökulmasta.”

Miksi arviointia tehdään?

“Varhaiskasvatusta arvioidaan, jotta toiminnan vahvuuksia ja kehittämiskohteita voidaan tehdä näkyväksi. Valssi on tähän hyvä tukiväline. Arvioinnissa on tärkeää, että omaa ja lapsiryhmän toimintaa tarkastellaan kehittävällä ja uteliaalla otteella. Yhteiset keskustelut ryhmä- ja päiväkotitasolla auttavat henkilöstöä tunnistamaan olemassa olevia hyviä käytäntöjä sekä kehittämään uusia, toimivampia tapoja.”

Arviointi mahdollistaa toiminnan pitkäjänteisen kehittämisen, koska arvioinnissa päätettäviä kehittämistoimenpiteitä seurataan ja arviointeja voidaan toistaa tietyin väliajoin. Arviointi olisi hyvä nähdä jatkuvana prosessina, joka rikastuu ja muuttuu ajan kuluessa.

Mitä Valssi tarkoittaa opettajan työssä?

“Käytännössä Valssin käyttöönotto tarkoittaa arviointiin ja sen eri vaiheiden toteuttamiseen sitoutumista. Opettajan olisi hyvä tutustua arviointiin liittyviin ohjeisiin etukäteen ja sopia esimerkiksi arviointilomakkeeseen vastaamisesta sekä pohdintakeskustelujen toteuttamisesta muun lapsiryhmän henkilöstön kanssa. Opettajan on myös tärkeää pohtia, miten lasten ja heidän huoltajiensa toiveet ja näkemykset ryhmän toiminnasta tavoitetaan. Lasten ja lapsiryhmän tarpeet on tärkeää tuoda näkyväksi arvioinnin eri vaiheissa.”

Miten Valssia kannattaa hyödyntää ­toiminnan arvioinnissa?

“Valssin tavoitteena on tukea varhaiskasvatuksen järjestäjiä ja koko henkilöstöä lain edellyttämän arvioinnin toteuttamisessa. Valssin tueksi kehitetty arviointiprosessi puolestaan pyrkii tekemään arvioinnista merkityksellistä.”

Valssin kehittämisen aikana on huolehdittu siitä, että arviointityökalut ovat ymmärrettäviä ja tekevät näkyväksi vasun tavoitteita. Arviointi­työkalujen sisältöjä myös päivitetään tarvitta­essa.

“Päiväkodeissa arviointityökaluja voidaan ottaa käyttöön kevyemmin ja niitä voidaan mainiosti hyödyntää esimerkiksi lapsiryhmien henkilöstön tiimikeskusteluissa. Valssista saatavilla arviointityökaluilla on siis monta tarkoitusta. Yhtäältä niillä voidaan tuottaa yhtenäistä tietoa koko maassa ja toisaalta ne toimivat jo itsessään toiminnan kehittämisen tukena opettajien työssä ja päiväkodin arjessa.”

Tuomas Sarkkisen, Janniina Vlasovin ja Sivi Harkoman mukaan Valssilla tuotettua tietoa voidaan hyödyntää varhaiskasvatuksen pitkäjänteisessä kehittämisessä.

Teksti Anne Tarsalainen Kuva Tapani Romppainen