Ohita navigaatio

Varhaiskasvatuksen koulutusten kehittämisfoorumi on julkaissut kehittämissuosituksensa

Varhaiskasvatuksen koulutusten kehittämisfoorumi on julkaissut ehdotuksen varhaiskasvatuksen koulutusten kehittämisohjelmaksi vuosille 2021–2030. Kehittämisohjelma koostuu erilaisista suosituksista varhaiskasvatuksen koulutusten kehittämiseksi, henkilöstörakenteen saavuttamiseksi sekä päiväkodeissa työskentelevän henkilöstön osaamisen kehittämiseksi.

Varhaiskasvatuksen muuttuneet tavoitteet ja ohjaus ovat heijastuneet varhaiskasvatuksen kelpoisuusvaatimuksiin ja henkilöstörakenteeseen. Nämä ovat uudistuksia, jotka pyrkivät vastaamaan varhaiskasvatuksen laadun kehittämiseen ja olivat keskeisiä lähtökohtia myös foorumin työskentelyssä ja sen kehittämissuosituksissa.

Suuri pula varhaiskasvatuksen opettajista ja erityisopettajista

Varhaiskasvatuksen kehittämisen kannalta on ensisijaista, että henkilöstö on kelpoista ja täyttää osaamisvaatimukset, jotta varhaiskasvatuksen tavoitteet saavutetaan, Varhaiskasvatuksen Opettajien Liiton puheenjohtaja Anitta Pakanen toteaa. Pula varhaiskasvatuksen opettajista on ollut tiedossa jo vuosia.

Kehittämisfoorumin ennakointijaosto selvitti päiväkotihenkilöstön tulevia henkilöstötarpeita, joihin tulee vaikuttamaan lasten varhaiskasvatukseen osallistuminen, henkilöstön eläköityminen, tuleva henkilöstörakenne ja alueellinen muuttoliike.

Jaoston keskeinen havainto on, että sekä nykyinen että tuleva pula tulee koskemaan erityisesti varhaiskasvatuksen opettajia ja erityisopettajia. Varhaiskasvatuksen laadun kannalta tämä pula vaatii erityistä huomiota. Opettajapulan vuoksi myös lastenhoitajista on paikoittain pulaa, koska he usein työskentelevät varhaiskasvatuksen opettajien ei-kelpoisina sijaisina.

Foorumin yhtenä kehittämissuosituksena onkin pitkäjänteisen suunnitelman laatiminen varhaiskasvatuksen eri perustutkintokoulutusten koulutusmääriksi sekä ennakoitavissa olevan rahoituksen turvaaminen koulutuksille. Tämä koskee myös ruotsinkielistä ja saamenkielistä varhaiskasvatuksen koulutusta.

Varhaiskasvatuksen työvoimatarpeeseen vastataan riittävien aloituspaikkojen lisäksi, tarjoamalla joustavia koulutuspolkuja. Yhtenä foorumin työskentelyn tavoitteena oli tunnistaa tällä hetkellä olemassa olevia joustavia koulutuspolkuja tutkintokoulutukseen hakeutumisessa, tutkinnoista toiseen siirtymissä ja opintojen sujuvuudessa.

– Keskeistä on, että varhaiskasvatuksen muuttuviin vaatimuksiin vastataan sellaisella ammatillisella osaamisella, joka perustuu tutkittuun tietoon, Pakanen toteaa. Aivan olennaista on kuitenkin se, että joustavien koulutuspolkujen toteutuksissa pidetään huolta opettajakoulutuksen tasosta, jotta se vastaa laadultaan yliopistojen perustutkintojen tasoa. Opettajien osaamisesta ei voi tinkiä missään olosuhteissa, koska se on suoraan yhteydessä varhaiskasvatuksen laatuun ja siitä kuinka yhdenmukaisesti laatu toteutuu päiväkodeissa, Pakanen jatkaa.

Moniammatillisuuden toimivuuden kannalta on tärkeää, että päiväkodin ammattiryhmien erilaiset osaamiset tunnistetaan

Foorumin lopputyöskentelyn aikana perustettiin myös osaamisprofiilijaosto, joka esittää kehittämisohjelmassa työnsä tuloksena päiväkotien ammattiryhmien yhteisen osaamisen ja ammattiryhmittäin eriytyvien osaamisprofiilien kuvaukset. Osaamisen kuvaukset laadittiin varhaiskasvatuksen opettajalle ja erityisopettajalle, päiväkodin johtajalle, varhaiskasvatuksen sosionomille ja lastenhoitajille.

-Tärkeää oli se, että varhaiskasvatuksen opettajan osaamisessa korostui selkeästi pedagoginen asiantuntijuus ja osaaminen. Eri ammattiryhmien osaamisten tunnistaminen on tärkeää, koska se muodostaa perustan moniammatillisen tiimin toimivuudelle, toteaa Varhaiskasvatuksen Opettajien Liiton edustajana foorumin työskentelyssä mukana ollut varhaiskasvatuksen asiantuntija Jaana Lahdenperä-Laine.

Anitta Pakanen yhtyy näkemyksiin siitä, että varhaiskasvatuksen opettajan osaamisessa korostuu pedagogiikka, koska opettajan koulutuksen sisältö suuntautuu kokonaisuudessaan pedagogiikkaan. Opettajan koulutuksen perusta on pienten lasten opettamisessa ja pedagogiikan asiantuntijuudessa.

Varhaiskasvatuksen erityisopettajan osaaminen kohdentuu pedagogiikan lisäksi lapsen kasvun ja oppimisen tuen tarpeen, tukitoimenpiteiden tai niiden toteuttamisen arviointiin.

Päiväkodin johtajalla painottuvat vastuu koko kasvatusyhteisön toiminnasta, päiväkodin pedagogiikan kokonaisuuden johtamisesta sekä johtamiensa yksiköiden toimintakulttuurien tietoisesta rakentamisesta, laadun arvioinnista ja kehittämisestä varhaiskasvatusta koskevien lakien, asetusten ja toimintaa ohjaavien asiakirjojen mukaisesti.

Foorumin kehittämisohjelmassa on todettu tarve jatkaa eri tutkintokoulutusten ja niistä valmistuvien ammattilaisten osaamisen profiileiden selkeyttämistä.

Varhaiskasvatuksen veto- ja pitovoimasta on huolehdittava

Kehittämisohjelman kehittämissuosituksissa todetaan myös, että riittävän ja kelpoisen henkilöstön saamiseksi päiväkoteihin, on kaikkien alalla toimivien huolehdittava varhaiskasvatuksen alan veto- ja pitovoimasta.

Keskeinen vetovoimatekijä on varhaiskasvatuksen merkityksestä viestiminen, mutta myös palkkaus ja työolosuhteet.

-Yhtenä opettajien pitovoimatekijänä on tutkimuksissa ja lukuisissa selvityksissä tunnistettu myös eri tavoin koulutettujen ammattilaisten selkeät tehtävät päiväkodeissa, erityisesti opettajien mahdollisuudet hyödyntää ydinosaamistaan. Tätä osaltaan tukee nyt julkaistun kehittämisohjelman kuvaukset varhaiskasvatuksen opettajan osaamisesta, sanoo Pakanen.

Varhaiskasvatuksen koulutusten kehittämisfoorumin suosituksissa on todettu tarve foorumin toiminnan jatkamiselle, jolle opetusministeriöstä on luvattukin jatkoa. Foorumin suositusten pohjalta laaditaan seuraavaksi konkreettinen toimintasuunnitelma. Tämän laatimiseksi ministeriö asettaa työryhmän vuoden 2021 alusta.

Varhaiskasvatuksen koulutusten kehittämisfoorumi työskenteli vuosien 2019–2020 aikana. Foorumi koostui varhaiskasvatuksen henkilöstöä kouluttavista tahoista ja koulutusten sidosryhmistä. Foorumin puheenjohtajana toimi professori Kirsti Karila.

Opetusministeriö on avannut verkkosivun, johon kerätään tietoa Varhaiskasvatuksen koulutusten kehittämisfoorumin työskentelystä.

Opetus- ja kulttuuriministeriön VKF:n verkkosivu

Varhaiskasvatuksen koulutusten kehittämisohjelma

Varhaiskasvatuksen koulutuksen kehittämisfoorumin suositukset