Ohita navigaatio

Varhaiskasvatuksen Opettajien Liitto iloitsee: nyt luodaan edellytyksiä korkeatasoisen varhaiskasvatuksen laadun toteutumiselle koko maassa

Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnistää varhaiskasvatukselle ja perusopetukselle Oikeus oppia – tasa-arvoinen alku opinpolulle -kehittämisohjelman. Vuosille 2020–2022 ajoittuva ohjelma on hallituskauden merkittävin varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen kohdistuva kehittämisen kokonaisuus.

Opetusministeriön tiedotteen mukaan Oikeus oppia -ohjelma koostuu perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen laadun ja tasa-arvon kehittämiseksi toteutettavista hankkeista. Hallitusohjelmaan kirjattuun varhaiskasvatuksen laatu- ja tasa-arvo-ohjelmaan 125 miljoonaa euroa.

Varhaiskasvatuksen laadun ja tasa-arvon kehittämishankkeessa edistetään muun muassa varhaiskasvatukseen osallistumisasteen nostamista, yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa tukevia toimia. Lapsen oppimista ja hyvinvointia edistetään, ja kiusaamisen ehkäisyyn panostetaan. Samalla vahvistetaan lapsen kielenoppimisen tukea.

Lapsen oppimiselle luodaan joustavampi alku ja luodaan tasa-arvoisia edellytyksiä oppimispolulle

Osana toimenepideohjelmaa laajennetaan viisivuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeiluja sekä hyödynnetään kokeilusta saatavaa kuntatietoa kaksivuotisen esiopetuksen valmistelun tukena.  Lisäksi varhaiskasvatuksen laadun ja tasa-arvon kehittämishankeessa toteutetaan kaksivuotisen esiopetuksen pilotointi. Varhaista perustaitojen oppimista parannetaan luomalla esiopetuksesta ja perusopetuksen kahdesta ensimmäisestä vuosiluokasta nykyistä yhtenäisempi kokonaisuus. Lisäksi varhaiskasvatuksen johtamiseen valmistellaan valtakunnallinen täydennyskoulutusohjelma. Toimenpiteinä ovat valtionavustushaku vuonna 2020 koskien varhaiskasvatuksen alan positiivista erityiskohtelua, lasten kielen oppimisen tuen sekä varhaiskasvatuksen lähipalveluperiaatteen kehittämistä, varhaiskasvatuksen ryhmäkokojen pienentämistä valtionavustusta kohdennetaan myös digitaitojen yhdenvertaisten mahdollisuuksien tukemiseen varhaiskasvatuksessa. Oppimisen joustavamman alun toimenpideohjelmaan suunnataan yhteensä 30 miljoonaa euroa vuosille 2020-2022 ja tasa-arvoisen oppimispolun edellytysten luomisen toteuttamiseen suunnataan yhteensä 70 miljoonaa euroa vuosina 2020-2022.

Lapsen oppimisen tuen malli laadinta nytkähtää eteenpäin

Varhaiskasvatuksen osalta tehdään selvitys lapsen oppimisen tuesta ja inklusiivisen varhaiskasvatuksen käytännöistä ja kehittämisen tarpeista. Tämän pohjalta laaditaan varhaiskasvatukseen sopiva tuen rakenne ja malli. Avuksi asetetaan työryhmä, jonka tehtävänä on arvioida nykytilanteen muutostarpeet ja laatia malli tuen toteuttamiseksi varhaiskasvatuksessa sekä tarvittavat lainsäädänölliset ja valtiontaloudelliset muutosehdotukset. Toimenpiteeseen suunnataan yhteensä 15 miljoonaa euroa vuosille 2020-2022.

Varhaiskasvatuksen laatua parannetaan

Tavoitteen toimenpiteissä toteutetaan pitkäjänteisiä ja monipuolisia kehittämistoimia varhaiskasvatuksen kehittämiseksi. Varhaiskasvatuksen pedagogiikkaa kehitetään, jotta varmistetaan, että lasten etu ja oikeus laadukkaaseen varhaiskasvatukseen toteutuu koko maassa. Varhaiskasvatusalan johtamista kehitetään. Toimenpiteinä laaditaan varhaiskasvatuksen laatukriteerit ja asetetaan selvityshenkilö 5-vuotiaiden pedagogiikan tilannekuvan luomiseksi. Pedagogiikan tilannekuvaan sisältyy myös selvitys taide- ja taitoaineiden vahvistamiseksi varhaiskasvatuksessa. Varhaiskasvatuksen johtamisesta tehdään selvitys ja laaditaan kattava valtakunnallinen  täydennyskoulutusohjelma, jonka toiminta aloitetaan pilotilla. Toimenpiteeseen suunnataan yhteensä 10 miljoonaa euroa vuosille 2020-2022.

– Varhaiskasvatuksessa luodaan pohja lapsen myöhemmälle oppimiselle. Laadukas varhaiskasvatus on tehokas tapa tasata lasten perhetaustasta johtuvia oppimiseroja. Oikeus oppia -ohjelman myötä haluamme varmistaa, että jokaisella lapsella on oikeus laadukkaaseen varhaiskasvatukseen yhdenvertaisesti koko maassa, ministeri Li Andersson sanoo ministeriön tiedotteessa.

Varhaiskasvatuksen Opettajien Liiton puheenjohtaja Anitta Pakanen kiittelee kaikkia laadun ja tasa-arvon kehittämisohjelman panostuksia varhaiskasvatuksen kehittämiseen. – Olen samaa mieltä ministerin kanssa korkeatasoisen varhaiskasvatuksen merkityksestä. On hienoa, että saadaan vihdoin myös valtiovallan tukea yhtenäisen esi- ja alkuopetuksen kokonaisuuden muodostamiseksi. Hyvä johtaminen on edellytys varhaiskasvatuksen kehittämisen onnistumiselle. Onkin erityisen tärkeää, että myös johtamisen kehittämiseen nyt panostetaan, Pakanen korostaa.