Ohita navigaatio

Varhaiskasvatuksen pedagogiikka ja leikki tulee olla vahvasti läsnä esiopetuskokeilussa

Eduskunta on hyväksynyt kaksivuotisen esiopetuksen kokeilulainsäädännön. VOL suhtautuu toiveikkaasti siihen, että kokeilu vakiintuu ja antaa suuntaa kohti joustavaa esi- ja alkuopetusta.

Tämä olisi tärkeä kehitys sekä varhaiskasvatusjärjestelmän että kaikkien lasten oppimisedellytysten kannalta, VOL:n puheenjohtaja Anitta Pakanen toteaa.

VOL on korostanut esiopetuskokeilua koskevassa asiantuntijalausunnossaan marraskuussa, että jatkossakin varhaiskasvatuksen pedagogiikka ja leikki eri muodoissaan tulee olla vahvasti läsnä kaikessa esiopetuksen toiminnassa. On tärkeää, että esiopetus ei ole oppiainekeskeistä, vaan jatkossakin esiopetus toteutetaan eheytettynä varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen hengen mukaisesti.

– Tämä mahdollistaa lapsilähtöisen toiminnan, joka on pienten lasten oppimismotivaation kannalta aivan keskeistä, Pakanen korostaa.

Esiopetuskokeilua koskevassa hallituksen esityksessä, pidettiin tärkeänä, että kokeilu rajattaisiin sellaisiin esiopetusta tarjoaviin toimipaikkoihin, joissa lapsella on mahdollisuus osallistua täydentävään varhaiskasvatukseen. Näin pyritään takaamaan lapsen päivän eheys myös silloin, kun hän osallistuu esiopetuksen lisäksi varhaiskasvatukseen.

– Kannatamme tätä lämpimästi, Pakanen toteaa. Päiväkodit ovat luontevia paikkoja järjestää esiopetusta, sillä suurin osa lapsista tarvitsee esiopetuksen lisäksi annettavaa varhaiskasvatusta. Lisäksi päiväkotien oppimisympäristöt luontuvat pienille lapsille kouluympäristöä paremmin ja vuorohoidon esiopetus on helpompi järjestää päiväkodissa. Vahvuus on myös se, että päiväkodeissa noudatetaan henkilöstömitoitusten ja ryhmäkoon osalta varhaiskasvatuslain säädöksiä, Pakanen summaa.

Henkilöstömitoitus ja -kelpoisuus tulee säilyä varhaiskasvatuksen kaltaisena

VOL vaati lausunnossaan myös, että järjestämispaikasta riippumatta tulee esiopetuksen oppimisympäristön ja varhaiskasvatuksen henkilöstömitoitus ja -kelpoisuus säilyä nykyisen päiväkodin esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen kaltaisena. Nuorimmat esiopetukseen osallistuvat ovat jopa 4-vuotiaita, jolloin opetuksen ja oppimisen kysymykset ovat aivan erityislaatuisia. Esiopetuksessa tuleekin siksi hyödyntää varhaiskasvatuksen pedagogiikkaa ja esiopetuksessa tulee työskennellä kelpoiset varhaiskasvatuksen opettajat.

-Varhaiskasvatuksen opettajilla tulee olla jatkossakin päävastuu esiopetuksen toteuttamisesta. On myös erittäin tärkeää, että esiopetuksen johtamisesta vastaa päiväkodin johtaja, jonka osaaminen on nimenomaan varhaiskasvatuksen pedagogiikan johtamisessa, Pakanen toteaa.

Kunnissa on käytössä suuri määrä erilaisia esiopetuksen opetuksen ja hoidon kokonaisuuksia. Ryhmän koko on kuitenkin tärkeä osa lasten kokemaa laatua. Opettajan saamaa huomiota ja ohjausta on vaikea saada ja tuen tarpeiden havainnointi ja tukea tarvitsevien lasten integrointi on vaikeaa suurissa ryhmissä.

Henkilömitoituksen osalta onkin tarpeen kiinnittää huomiota kolme vuotta täyttäneiden osapäiväisen varhaiskasvatuksen henkilöstömitoitukseen, joka on 1/13. Perusteita tähän mitoitukseen ei ole. Osapäiväisen varhaiskasvatuksen henkilöstömitoitus tulee olla sama, kuin kokopäiväisessä varhaiskasvatuksessa.

VOL korosti lausunnossaan, että lasten oppimiseen liittyviä mittauksia varhaiskasvatuksessa tulee tehdä edelleen harkitusti, eikä esiopetuksen varhentaminen saa johtaa oppivelvollisuusiän alentamiseen.

Kokeilua koskeva lainsäädäntö tulee voimaan mahdollisimman pian ja kokeilu alkaa elokuussa 2021.