Ohita navigaatio

Varhaiskasvatussuunnitelmien toimeenpanon arviointitulokset julkaistiin

Karvi on arvioinut varhaiskasvatuksen laatua tarkastelemalla varhaiskasvatussuunnitelmien toteutumista päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa. Varhaiskasvatukselle asetetut sisällölliset tavoitteet toteutuvat suuressa osassa päiväkoteja pääosin hyvin. Varhaiskasvatuksen laatu vaihtelee kuitenkin runsaasti, ja osassa päiväkoteja ja perhepäivähoitoryhmiä sisällölliset tavoitteet toteutuvat heikosti. Lisäksi Karvi on arvioinut viisivuotiaiden maksutonta varhaiskasvatuskokeilua. Maksuton varhaiskasvatuskokeilu nosti lasten osallistumisastetta varhaiskasvatukseen. Vanhempien asenne vaikuttaa kuitenkin keskeisesti siihen, osallistuuko viisivuotias varhaiskasvatukseen vai ei.

Suuressa osassa päiväkoteja varhaiskasvatukselle asetetut sisällölliset tavoitteet toteutuvat suhteellisen hyvin, mutta osassa päiväkoteja ja perhepäivähoitoryhmiä ne toteutuvat heikosti. Suomalaisen varhaiskasvatuksen sisällöllisiä vahvuuksia ovat muun muassa leikin asema ja päiväkotien myönteinen ja turvallinen ilmapiiri. Varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan sisältöjen toteutuksessa oli sen sijaan monin paikoin puutteita.

Raportin mukaan varhaiskasvatuksen pedagogiikassa havaittiin puutteita erityisesti alle kolmevuotiaiden pedagogiikassa. Lisäksi taidekasvatuksen, ilmaisun, musiikin, liikunnan, lukutaidon valmiuksia ja monilukutaitoa vahvistavan toiminnan sisällöissä on monin paikoin heikkouksia.

Varhaiskasvatuksen Opettajien Liiton puheenjohtaja Anitta Pakanen toteaa Karvin arviointuloksista, että nyt viimeistään järjestäjien tulee kiinnittää huomiota hyvään pedagogisen johtamisen mahdollistamiseen. Päiväkodin johtajilla tulee olla sellaisia johtamiskokonaisuuksia, että heillä on aikaa ja mahdollisuus henkilöstön hyvään pedagogiseen johtamiseen. Varhaiskasvatussuunnitelmat ovat normipohjaisia ja jokaisella lapselle tulee tarjota niiden mukaista toimintaa. Johtajille tulee myös tarjota täydennyskoulutusta.

Pakanen pohtii myös sitä, näkyykö nykyinen valtava varhaiskasvatuksen opettajapula alle 3-vuotiaiden pedagogiikan heikossa asemassa ja siinä, että opettajat siirretään isompien lasten ryhmiin. Keskeisimmät kehitysvaiheet tapahtuvat alle 3-vuotiailla ja nimenomaan pienimmillä lapsilla tulee olla varhaiskasvatuksen opettaja. Nykyinen aivotutkimus on osoittanut musiikkikasvatuksen, kirjallisuuden ja liikunnan merkityksen lasten kehitykseen. Näiden vaihteleva tarjonta päiväkodeissa saa huolestumaan. Taidekasvatus on lapsille ominaisin tapa toimia ja oppia. Näiden tulisi olla päivittäistä ihan päivittäistä perustoimintaa päiväkodeissa. Nyt viimeistään tulee yliopistojen opettajakoulutusmääriä nostaa pysyvästi, Pakanen korostaa.

Karvin varhaiskasvatussuunnitelman toimeenpanon arviointi on kaksiosaisen varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden toimeenpanoa koskevan arvioinnin toinen osa. Ensimmäinen osa koski varhaiskasvatussuunnitelmien käyttöönottoa ja sisältöjä, ja se julkaistiin syksyllä 2018.

Arviointiraportit ovat ladattavissa TÄÄLTÄ