Ohita navigaatio

Vastaa OAJ:n kyselyyn: mitä suomalaisten tulisi ymmärtää varhaiskasvatuksen opettajan asiantuntijuudesta

OAJ käynnistää ensi vuonna hankkeen, jonka tavoitteena on vahvistaa opettajuuden arvostusta. Järjestö haluaa herättää suomalaisia siihen, miten tärkeää OAJ:n jäsenten tekemä työ on koko yhteiskunnalle. Koko OAJ-yhteisön toivotaan innostuvan mukaan jo hankkeen suunnitteluvaiheessa. VOL:n puheenjohtaja Anitta Pakanen kannustaakin varhaiskasvatuksen opettajia, erityisopettajia ja päiväkodin johtajia osallistumaan jo suunnitteluvaiheessa tähän tärkeään kampanjaan. 

-Turhaudun edelleen joka kerta, kun kuulen puhuttavan ”tarhan tädeistä” tai ”päiväkodin aikuisista”. On tärkeää ymmärtää, että päiväkodeissa työskentelee koulutettuja ihmisiä, joilla on lisäksi erilaisia koulutuksia ja tehtäviä. Lastenhoitajat ja varhaiskasvatuksen opettajat tuovat erilaista ja tärkeää osaamista päiväkoteihin. He ovat enemmän kuin ”tätejä” tai ”aikuisia”. He ovat koulutettuja ihmisiä. Toisekseen, on tärkeää tunnistaa ja tunnustaa, että kaikki päiväkodeissa työskentelevät eivät ole ”hoitajia” tai ”kasvattajia”. Meidän tulisi ymmärtää laajasti yhteiskunnallisella tasolla, miten merkityksellistä ja vaikuttavaa työtä varhaiskasvatuksen opettajat tekevät! Ei ole samantekevää, millaiseksi varhaiskasvatuksen opettajan asiantuntijuus ymmärretään.

Tutkimukset antavat meille jatkuvasti lisätietoa siitä, miten merkittävää varhaiskasvatuksen opettajan johdolla tapahtuva, laadukas varhaiskasvatus on. Tutkimustulokset vahvistavat sitä, että päiväkodin tehtävä ei ole toimia lasten säilytyspaikkoina vanhempien työssäoloajan, vaan että laadukas varhaiskasvatus antaa lapsille eväitä, jotka kantavat läpi elämän.

Tädeistä ja aikuisista puhuminen osoittaa sen, että meidän on täytyy lisätä tietoa ja ymmärrystä siitä, mitä koulutetun opettajan työ päiväkodeissa oikein on ja miksi heitä tarvitaan siellä. On hienoa, että OAJ lähtee tätä ymmärrystä vahvistamaan ensi vuonna käynnistyvässä hankkeessa, Pakanen summaa.

– Varhaiskasvatuksen opettajat eivät ole mitään tarhantätejä, vaan korkeasti koulutettuja pedagogiikan asiantuntijoita, Pakanen jatkaa.

Anitta Pakanen listaa alla kolme asiaa, jotka hän toivoo jokaisen ymmärtävän varhaiskasvatuksen opettajien työstä.

Varhaiskasvatuksen opettaja on…

Pedagogiikan asiantuntija ja tiiminsä pedagoginen johtaja. Varhaiskasvatuksen opettaja on korkeasti koulutettu pedagogiikan asiantuntija. Hän suunnittelee ja toteuttaa sekä vastaa korkeatasoisesta, tutkittuun tietoon pohjautuvasta pedagogisesta toiminnasta lapsiryhmässä. Hän osaa myös ohjata ja johtaa lapsiryhmässä toimivan tiimin työskentelyä ja perustella tiimin jäsenille, miten valitut toimintatavat edistävät varhaiskasvatussuunnitelman toteutumista. Varhaiskasvatuksen opettajalla on keskeinen rooli sekä oman lapsiryhmänsä että koko päiväkodin pedagogiikan kehittämisessä.

Oppimisen edistäjä. Varhaiskasvatuksen opettaja osaa viedä varhaiskasvatussuunnitelmien sisällöt käytännön toimintaan, jotta lapsiryhmässä tapahtuva opetus, kasvatus ja hoito edistävät jokaisen lapsen kehitystä. Koulutuksen tuoman osaamisensa turvin varhaiskasvatuksen opettaja osaa sytyttää oppimisen iloa lapsissa. Varhaiskasvatuksessa opetus ja oppiminen on erilaista kuin isompien lasten kanssa. Se ei tapahdu luennoimalla, vaan lapsen iän ja kehitysvaiheen huomioivien leikin ja pedagogisen toiminnan lomassa. Tämän lisäksi puhutaan myös kokopäiväpedagogiikasta – siitä, että varhaiskasvatuksen opettaja huomaa lapselle merkityksellisiä hetkiä ja osaa myös hyödyntää näitä hetkiä jokapäiväisessä varhaiskasvatuksessa. Varhaiskasvatuksen opettaja osaa yhdistää sekä kehitys- että kasvatuspsykologian työssään. Lisäksi opettajan sisältötietämys (muilla opettajilla oppiainetietämys) nivoutuu kiinteästi opettajan didaktiseen tietämykseen.

Yhteistyön vahvistaja. Huolimatta siitä, että varhaiskasvatuksen opettajan asiantuntijuuteen liittyy vahvasti opettaminen ja kasvattaminen, opettajan työ hahmottuu myös päiväkotiympäristöä laajemmin. Tämä näkyy päivittäin esimerkiksi  kohtaamisissa pienten lasten huoltajien kanssa. Yhteistyö kodin kanssa onkin tärkeä osa varhaiskasvatuksen opettajan työtä. Erityisesti tämä yhteistyö tiivistyy  lapsen varhaiskasvatussuunnitelman laadinnassa, josta varhaiskasvatuksen opettaja vastaa. Toimivalla yhteistyöllä, voidaan yhdessä löytää erilaisia tapoja edistää lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista.

Lisätietoa OAJ:n kampanjasta löydät täältä. Osallistu jo hankkeen suunnitteluun vastaamalla kyselyyn viimeistään 13.12.2020. Kyselyyn pääset tästä.