Ohita navigaatio

Viranomaiset ovat antaneet suosituksia varhaiskasvatuksen järjestäjille koronavirusepidemian aikana

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja opetus- ja kulttuuriministeriö ovat yhdessä laatineet suositukset opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjille koronavirusepidemian aikana. Suositus korvaa 4.8.2020 annetun suosituksen. Ohje löytyy kokonaisuudessaan TÄÄLTÄ

Suositukset sisältävät tartuntatautilain velvoitteet koronavirusepidemian
leviämisen estämiseksi sekä viranomaisten yleiset suositukset.

Tartuntalain pykälän mukaisia velvoitteita ovat:

• päiväkodissa ja koulussa toimivilla on mahdollisuus käsien puhdistamiseen;
• päiväkodissa ja koulussa toimiville annetaan riittävän etäisyyden ylläpitämistä,
käsien puhdistamista ja muita vastaavia tartuntojen leviämistä estäviä käytänteitä koskevat toimintaohjeet;
•tilojen ja pintojen puhdistamista tehostetaan sen lisäksi, mitä muualla kyseisen
toiminnan osalta puhdistamisesta säädetään sekä
• päiväkodissa ja koulussa toimivilla oleskelu järjestetään sillä tavoin väljästi, kuin
se kyseisen toiminnan erityispiirteet huomioon ottaen on mahdollista ja mahdolliset asiakaspaikat sijoitetaan riittävän etäälle toisistaan.

Suositukset turvalliseen varhaiskasvatukseen sisältävät seuraavia ohjeita:

1. Varhaiskasvatukseen ei tulla oireisena

Koronavirus aiheuttaa hengitystieinfektion, jonka oireita voivat olla mm. yskä,
kurkkukipu, kuume, hengenahdistus, lihaskivut, vatsaoireet ja päänsärky
(https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/oireet-ja-hoito-koronavirus). Varhaiskasvatukseen ei pitäisi tulla, jos on sairastumiseen viittaavia oireita.

Jos lapsi sairastuu päivän aikana, oireinen lapsi siirretään välittömästi erilliseen tilaan odottamaan huoltajaa aikuisen valvonnassa. Aikuinen välttää lähikontaktia sairastuneeseen säilyttäen riittävän etäisyyden.

Kun huoltaja toteaa, että lapsella on infektio-oireita, lapsen ei tulisi mennä kouluun tai varhaiskasvatukseen. Tällaisissa tilanteissa toimitaan THL:n ohjeiden
mukaan; ajantasainen ohjeistus löytyy THL:n Lapset ja koronavirus –sivulta.

2. Riskiryhmään kuuluvat

Vaikea koronavirustauti on harvinainen lapsilla, eikä sen riski ole lisääntynyt
terveillä, eikä valtaosalla niistä lapsista ja nuorista, joilla on jokin pitkäaikaissairaus. Vaikean koronavirustaudin riskiryhmään kuuluvat ne lapset, joiden perussairaus muutenkin aiheuttaa suurentuneen riskin vakaville infektioille. Hoitava lääkäri arvioi, voiko lapsi, jolla tai jonka perheenjäsenellä on vaikea perussairaus tai joka tarvitsee säännöllistä puolustuskykyä lamaavaa lääkitystä,
osallistua lähiopetukseen tai varhaiskasvatukseen. Riskiryhmään kuuluvien on
erityisen tärkeää huolehtia rokotussuojastaan kansallisen ohjeistuksen mukaisesti.

Varhaiskasvatuksen tapauskohtaisia järjestelyjä koskevassa
päätöksenteossa voidaan hyödyntää lääkärin arviota. Varhaiskasvatuksessa työskentelevien osalta toimenpiteet perustuvat työnantajan tekemään riskinarvioon. Työterveyshuolto tukee työnantajaa riskinarviossa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos: Vakavan koronavirustaudin riskiryhmät
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos: Rokotteet ja koronavirus

3. Tarpeettomia fyysisiä kontakteja tulisi välttää

Koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana (https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid19/tarttuminen-ja-suojautuminen-koronavirus). Mikäli mahdollista, vältetään lapsen ikä ja kehitystaso huomioiden tilanteita, joissa ollaan suorassa kosketuksessa muiden kanssa. Kunnan sivistystoimi ja kunnan tartuntataudeista vastaava yksikkö ohjeistavat tarvittaessa tarkemmin käytännön toimenpiteissä. Kunta määrittelee tilanteeseensa sopivat käytännöt ja ohjeistaa perheitä toimimaan niiden mukaisesti.

• Hygienian tehostamisesta ja fyysisten kontaktien välttämisestä huolimatta
on tärkeää huolehtia, että lapsi saa tarvitsemansa läheisyyden, turvan ja
vuorovaikutuksen.
• Ryhmäkokoja ja henkilöstömitoitusta koskeva sääntely on voimassa varhaiskasvatusta ja perusopetusta koskevan lainsäädännön mukaisesti.
• Varhaiskasvatus järjestetään mahdollisuuksien mukaan niin, että ryhmiä ei
sekoiteta tai yhdistetä keskenään. Myös varhaiskasvatuksen henkilöstön
tulisi toimia saman lapsiryhmän kanssa.
• Alakouluissa opetusryhmät tulisi pitää erillään koko koulupäivän ajan. Valinnaisissa aineissa opetusryhmä voi vaihtua, mikäli opetusta ei voitaisi muutoin toteuttaa. Mikäli opetusryhmien erillään pitäminen esim. yläkouluissa
on mahdotonta, panostetaan väljyyteen ja hygieniaan sekä pyritään porrastamaan opetusta mahdollisuuksien mukaan.
• Toimintaa rytmittämällä ja porrastamalla sekä ulkotiloja hyödyntämällä pyritään siihen, että samassa tilassa on mahdollisimman vähän henkilöitä.
• Tyhjillään olevia opetukseen soveltuvia tiloja voidaan tarvittaessa ottaa
opetuskäyttöön.
• Ruokailu järjestetään mahdollisuuksien mukaan oman luokan tai ryhmän
kanssa, ei yhteisruokailuna ruokasalissa. Ruokasalia voi kuitenkin käyttää
porrastetusti. Hygieniasta huolehditaan tartuntatautilain 58 c §:n edellyttämällä tavalla ruuanvalmistuksen ja -jakelun sekä syömisen aikana.
• Isoja yhteistilaisuuksia ei tulisi järjestää, jos väljyys- ja hygieniatekijöitä ei
voida huomioida.
• Kasvomaskien käytössä suositellaan noudatettavaksi THL:n ja paikallisten
viranomaisten suosituksia.
• Muiden kuin lasten sekä koulun ja varhaiskasvatuksen henkilökunnan oleskelua koulun tai varhaiskasvatuksen alueella tulisi välttää. Lapsen ja perheen mahdollisuus tutustua koulun tai varhaiskasvatuksen toimintaan järjestetään väljyys- ja hygieniatekijät huomioiden.
• Henkilökunnan kokoontumisia tulisi välttää, esimerkiksi opettajien kokoukset järjestetään ensisijaisesti etäyhteyden avulla.
• Henkilöstö ei pääsääntöisesti siirtyisi toimipaikasta toiseen tartuntojen leviämisen ehkäisemiseksi

Työterveyslaitoksen ohje työntekijälle
THL:n suositus kasvomaskien käytöstä kansalaisille

4. Hyvä käsi- ja yskimishygienia estää tartuntoja

Oikein toteutettu yskimis- ja käsihygienia estää tartuntoja.

• Sekä lapset että aikuiset pesevät kätensä aina tullessaan kouluun tai varhaiskasvatukseen, sekä ennen kotiinlähtöä. Lisäksi kädet pestään vedellä
ja saippualla aina ennen ruokailua, aina ulkoa sisälle tullessa, sekä aina
aivastamisen tai yskimisen jälkeen, tai kun kädet ovat näkyvästi likaiset.
Kädet kuivataan huolellisesti puhtaaseen, kuivaan pyyhkeeseen. Tämä voi
olla joko kertakäyttöinen paperipyyhe tai ns. rullakäsipyyhe, jossa puhdas
ja likainen osa eivät ole kosketuksissa toisiinsa.
• Jos käsienpesu ei ole mahdollista, käytetään käsihuuhdetta. Käsihuuhdetta tulee olla helposti saatavilla. Lasten käsihuuhteen käyttö tapahtuu aikuisen valvonnassa.
• Aivastamisen tai yskimisen yhteydessä suun eteen laitetaan kertakäyttönenäliina, joka heitetään roskiin heti käytön jälkeen. Jos nenäliinaa ei ole
saatavilla, suojataan suu kyynärtaipeella. Kädet pestään tämän jälkeen.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos: Käsienpesu ja yskiminen

5. Siivous, ilmanvaihto ja omat tavarat

Koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana, kun sairastunut yskii tai aivastaa. On mahdollista, että virus tarttuu myös kosketuksen kautta. Koronavirukset eivät säily pitkiä aikoja ilmassa tai pinnoilla vaihtelevissa lämpötiloissa. Tavaroiden välityksellä tapahtuvia tartuntoja ei ole todettu. Siivouksessa käytetään heikosti emäksistä yleispuhdistusainetta. Tartuntatautilain 58 c §:n mukaisesti tilojen ja pintojen puhdistamista tehostetaan sen lisäksi, mitä muualla kyseisen toiminnan osalta puhdistamisesta säädetään.  Saniteettitiloissa voi siivousta tehostaa käyttämällä desinfiointiainetta. Noudatetaan Työterveyslaitoksen siivousohjeita.
• Pyyhitään kosketuspinnat, kuten ovenkahvat, käsinojat, pulpetit ja pöydät,
valokatkaisijat ja hanat vähintään päivittäin, mielellään kahdesti päivässä.
• Yhteiskäytössä olevien työvälineiden, kuten näppäimistöjen, tablettien tai
askartelutarvikkeiden (sakset ym.) käyttöä vältetään tai ne puhdistetaan
säännöllisesti, mieluiten aina käyttäjien välillä. Myös lelujen säännöllisestä
puhdistamisesta huolehditaan.
• Lapselle tärkeän lelun saa tuoda varhaiskasvatukseen ja viedä kotiin päivän päätteeksi.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos: Ilmanvaihdosta on annettu erillinen ohjeistus
Työterveyslaitos: Ohje siivoukseen

6. Jos koulussa tai varhaiskasvatuksessa todetaan
koronavirustartunta

Tartuntaketjujen selvitystyö kuuluu tartuntatautilain mukaan kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaavalle lääkärille. Jos koulussa tai varhaiskasvatuksessa todetaan jollakulla koronavirustartunta, selvitetään, onko
tapahtunut altistumista, ja altistuneet pitää jäljittää ja asettaa tartuntatautilain
nojalla karanteeniin.
Koronavirustartunnan saaneen on siten oltava pois koulusta tai varhaiskasvatuksesta tartuntatautilääkärin antamien ohjeiden mukaisesti.