Ohita navigaatio

VOL lausui koulutuspoliittisesta selonteosta: varhaiskasvatuksen opettajakelpoisuus maisteritasoiseksi

Koulutuspoliittinen selonteko sisältää varhaiskasvatuksen kehittämisen kannalta välttämättömiä ja tärkeitä linjauksia. VOL kannattaa selonteon linjauksia varhaiskasvatuksen osalta, joita ovat muun muassa osallistumisasteen nostaminen, maksuton osapäiväinen varhaiskasvatus, pyrkimys perusrahoituksen vahvistamiseen sekä varhaiskasvatuksen ja perusopetuslainsäädännön sekä rahoituslainsäädännön uudistaminen.

VOL vaatii, että selonteossa on näiden lisäksi linjattava varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuuden nostaminen kasvatustieteen maisteritasoiseksi, selkeytettävä pedagogisen varhaiskasvatuksen määritelmä, uudistettava päiväkotien ryhmäkokojen ja ryhmien kokoonpanon muodostamisen sääntelyä ja linjattava yliopistojen varhaiskasvatuksen opettajakoulutuksen aloituspaikkojen lisääminen ja vakiinnuttaminen, myös ruotsinkieliseen ja saamenkieliseen opettajakoulutuksiin.

VOL:n puheenjohtaja Anitta Pakanen nostaa yhdeksi merkittävimmäksi selonteon kehittämiskohteeksi varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuusvaatimuksen nostaminen maisteritasoiseksi.

-Selonteon yhtenä tavoitteena tulee linjata varhaiskasvatuksen opettajien ja erityisopettajien kelpoisuusvaatimuukseksi maisteritasoinen tutkinto. Kysymys on 20 vuoden päähän sijoittuvista varhaiskasvatuksen kehittämislinjauksista. On aivan yksiselitteistä, että opettajien maisteritasoinen tutkinto vahvistaa tutkimustietoon perustuvaa asiantuntijuutta ja on yhteydessä suomalaisen varhaiskasvatuksen jäntevään kehittämiseen. Maisteritasoinen tutkinto kasvattaa lisäksi koulutuksen vetovoimaa, Pakanen painottaa.

VOL kannattaa selonteon esitystä rahoituksen painopisteen siirtämisestä perusrahoituksen ja pitkäjänteisen kehittämisen tukemiseen avustushakujen sijaan ja aloitetaan rahoituslainsäädännön uudistus osana Oikeus oppia- ohjelmaa. Pohjoismaiden koulutusrahoituksista Suomi eroaa juuri varhaiskasvatukseen tehtyjen vähäisten rahoituspanostusten suhteen. Puutteellisen rahoituksen vuoksi on jo viitteitä vaikeudesta saavuttaa varhaiskasvatustoiminnalle asetettuja tavoitteita, johon muun muassa Karvi on kiinnittänyt huomiota.

VOL pitää hyvänä luonnoksessa esitettyä varhaiskasvatus-, esi- ja perusopetuslainsäädännön kokonaisuudistamista. Tämä antaa mahdollisuuden rakentaa yhtenäinen vahva opinpolun kokonaisuus, jossa yli 3-vuotiaat osallistuvat osapäiväiseen maksuttomaan varhaiskasvatukseen ja siirtyvät velvoittavaan ja maksuttomaan esiopetukseen sinä vuonna, kun täyttävät viisi vuotta sekä sitä kautta joustavasti perusopetuksen ensimmäiselle luokalle, oppivelvollisuuden piiriin, kun lapsella on siihen riittävät valmiudet.

VOL esitti lisäksi lausunnossaan, että selontekoon tulee kirjata varhaiskasvatuksen johtamisen kehittäminen. Osana päiväkodin johtajan kelpoisuusvaatimuksia tulee edellyttää linjattuja koulutusjohtamisen opintoja. Lainsäädäntöön tulee jatkossa määritellä alaisten määrä suhteessa johtajaan ja jokaisessa yksikössä tulee olla läsnä oleva johtaja.

Yleensä ottaen varhaiskasvatusjärjestelmää kehitettäessä tulee tarkastella lapsiryhmien kokoonpanojen moninaisuutta ja lapsien vaihtuvuutta ryhmissä. Lapsiryhmien kokoonpanoja tulee kehittää sellaiseksi, että ne ovat rakenteeltaan kiinteitä ja pysyviä, eivätkä ole suurempia, kuin lainsäädäntö on todellisuudessa ne tarkoittanut.

VOL esitti, että selonteossa tulee linjata päiväkotien ryhmäkokojen ja ryhmien kokoonpanon muodostamisen sääntelyn selkeyttäminen. Säännösten tulee estää kahden tai kolmen työparin toiminen samassa tilassa siten, että todellisuudessa he toimivat päivän ajan yhdelle lapsiryhmälle suunnitellussa lapsiryhmätilassa. Lapsiryhmien rakenteen moninaisuuteen vaikuttaa myös varhaiskasvatuksen tuntiperusteinen maksujärjestelmä.

Erityisen tärkeänä VOL pitää kirjausta siitä, että varhaiskasvatus ja esiopetus säilyvät jatkossakin julkisesti tuotettuina palveluina koko maassa, erityisesti voittoa tavoittelemattomina palveluina. Selonteossa tulisi lisäksi linjata, että yksityisen varhaiskasvatuksen tulisi olla luvanvaraista toimintaa. VOL esitti myös, että vuorohoidon kehittäminen tulee sisällyttää selontekoon. Vuorohoidossa olevien lasten oikeus pedagogiseen varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen edellyttää vuorohoidon kehittämistä.