Ohita navigaatio

VOL vaatii - Lapsen oppimisen ja kehityksen tukemiseksi selkeät kirjaukset lainsäädäntöön

Opetus- ja kulttuuriministeriö järjesti asiantuntijakuulemisen oppimisen tuen, lapsen tuen ja inkluusion edistämistoimista. VOL totesi kuulemisessa, että varhaiskasvatuksen lainsäädäntöön tulee saada yhtenäiset oppimisen ja kehityksen tuen muodot varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle. Tuen portaiden välillä on oltava selkeät erot siten, että tuki vahvistuu selkeästi seuraavalle portaalle. Lisäksi tarvitaan lakiin sekä inkluusion määritelmä että erityisopettajamitoitus.

VOL haluaa, että varhaiskasvatuslaissa tulee säätää tuen kolmiportaisuudesta sekä tuen järjestämistä ohjaavat tuen muodot, vastuut ja muut periaatteet, jotka kirjataan varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin. Tuen vahvistuminen seuraavaan portaaseen tulee liittää erityisopettajan antaman erityisopetuksen määrään ja kestoon.

Tehostetussa tuessa lapsella tulee olla lainsäädännön turvaama oikeus erityisopettajan osa-aikaiseen erityisopetukseen ja erityisessä tuessa kokoaikaista erityisopetusta joko tavallisessa lapsiryhmässä, inkluusion periaattein tai erityisryhmässä.

Lisäksi VOL esitti, että inkluusion käsite tulee täsmentää lainsäädäntöön, samoin riittävä erityisopettajamitoitus. Toimivaan inkluusioon pyrkiminen edellyttää sen tunnustamista, että kaikki lapset eivät pärjää ryhmässä, jossa tuen resursseja ei ole vahvistettu, eikä esimerkiksi ryhmäkokoa ole pienennetty.

VOL:n puheenjohtaja Anitta Pakanen toteaakin, että opettajamitoitus ja ryhmäkokoa pienentävät kertoimet ovat aivan keskeisiä tekijöitä varmistamaan tuen saatavuus ja vaikuttavuus ja inkluusion onnistuminen. Tämän rinnalla on tärkeää edelleen säilyttää perinteisiä erityisryhmiä, joiden henkilöstö- ja lapsimitoitus on tavallista lapsiryhmää selkeästi pienempi.

Opettajamitoitus ja ryhmäkokoa pienentävät toimenpiteet

VOL vaati, että varhaiskasvatuksen erityisopettajien opetuksessa olevien lasten enimmäismäärä tulee olla myös sitovasti laissa säädetty. Sopiva määrä varhaiskasvatuksen erityisopettajia olisi varhaiskasvatuksessa 1:100 ja esiopetuksessa 1:50. Tähän mitoitukseen ei tule laskea pysyvästi erityisryhmissä toimivia varhaiskasvatuksen erityisopettajia. Lisäksi erityisryhmien koko tulisi lisäksi määritellä lainsäädännössä.

Anitta Pakanen toteaa, että tuen voimakkuus, kesto ja yksilöllisyys sekä tuen muodot on järjestettävä heti lapsen tarpeiden edellyttämällä tavalla ja riittävin resurssein.

-Lapsille yhteinen ja yhdenvertaiset mahdollisuudet tarjoava päiväkoti on todellisuutta vasta, kun siihen satsataan riittävästi rahaa. Nykyisillä resursseilla ei saada toivottua lopputulosta, Pakanen sanoo.

Turha byrokratia pois ja tuen arviointiin vain yksi asiakirja

VOL esitti lopuksi kuulemistilaisuudessa, että turhan byrokratian poistamiseksi tuen arviointiin tulee käyttää vain yhtä asiakirjaa kaikilla koulutusasteilla ja se voidaan liittää esim. lapsen varhaiskasvatus- tai esiopetuksen oppimissuunnitelmaan. Apuvälineitä, tulkitsemis- ja avustuspalveluita tulee olla mahdollisuus käyttää kaikilla tuen portailla. Vaativa erityisen tuki on tunnustettava kaikilla koulutusasteilla ja lapsella on tarvittaessa oltava oikeus sairaalassa annettavaan varhaiskasvatukseen.

Pakanen korostaa, että varhaiskasvatussuunnitelman perusteet koskevat myös niitä lapsia, jotka tarvitsevat erityistä tukea oppimiseensa. Tämän vuoksi lapsen tuen toteutumiseksi pedagogiset ratkaisut ja henkilöstön pedagogisen osaamisen vahvistaminen henkilöstömitoituksessa ovat aivan keskeisiä keinoja. Tämän varmistamiseksi pedagogisen opettajakoulutuksen saaneita varhaiskasvatuksen opettajia ja erityisopettajia on koulutettava lisää, myös ruotsinkieliseen varhaiskasvatukseen.

OAJ on esittänyt Tuki toimivaksi-mallin, jonka valmistelussa VOL:n työryhmät ovat olleet mukana varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen osalta.

Sanna Marinin hallitusohjelman mukaisesti kolmiportaisen tuen vahvistaminen on aloitettu ja erityisopetusta on tarkoitus vahvistaa myös varhaiskasvatuksessa. Tätä varten on varhaiskasvatuksen valmistelutyöryhmä asetettu opetusministeriössä ja se on aloittanut toimintansa.