Ohita navigaatio

VOL:n kysely: Poikkeuksellinen kevät ennakoi poikkeuksellista kesää

VOL toteutti kyselyn poikkeusolojen jälkeisestä kesäajasta VOL:n aktiivien kautta. Kyselyyn saatiin vastauksia 93 eri kunnasta. Kyselyssä kartoitettiin lasten kesäajan osallistumista, varhaiskasvatuslain toteutumisesta ja tartuntalain huomioimista varhaiskasvatuksen järjestämisessä. Tulokset ovat suuntaa antavia.

Miltei kaikissa kunnissa oli kyselyn aikaan tiedusteltu vanhemmilta lasten varhaiskasvatukseen osallistumisesta. Vastaajista 73 prosenttia ilmoitti, että lapsia on paikalla kesäkuussa yhteensä 70 prosenttia ja heinäkuussa lapsia on vajaa puolet. Tämä on enemmän, kuin perinteisesti kesäaikana. Osa vastaajista ilmoitti, että kesätoiminta-aikana on normaalia useampi päiväkotiyksikkö avoinna.

Vastauksissa ilmeni, että henkilökuntaa tarvitaan normaalikesää enemmän lasten määrän kasvaessa. Tässä tilanteessa haasteita tuottaa samanaikaisesti henkilöstön lomien suunnittelu. Kesäaikana henkilöstön mitoitus on minimissä. Osassa kuntia henkilöstöä on lomautettu. Vastaajista neljännes ilmoitti, että kunnissa on lomautettu varhaiskasvatuksen henkilöstöä. Lisäksi määräaikaisten työntekijöiden työsuhteet ovat päättyneet toukokuussa ja työsuhteita ei ole poikkeuksellisesti jatkettu kesän ajaksi.  Vastaajat totesivat, että on haastavaa suunnitella toimintaa, kun lasten määrä on normaali isompi ja henkilöstöä normaalia niukemmin.

Tämä on osaltaan johtanut siihen, että henkilöstö ei ole voinut viettää kesälomaa yhtäjaksoisesti. Jopa 23 prosenttia ilmoitti pitävänsä kesäloman kahdessa osassa. Avovastauksissa todettiin, että kesälomalla ei ehdi palautua, jos ei saa yhtäjaksoisesti tarpeeksi pitkää lomaa. Vastauksissa todettiin, että erityisesti päiväkodin johtajat ovat kovilla. Varhaiskasvatuksen Opettajien Liiton puheenjohtaja Anitta Pakanen totesi, että poikkeuksellisen ja rankan kevään jälkeen on tärkeää, että opettajat ja koko henkilöstö saa riittävän ja yhtäjaksoisen loman rankasta keväästä palautumiseen. Sijaisia tulee rekrytoida, jotta henkilöstö voi viettää lomansa yhtäjaksoisesti. On syytä tarkastella kriittisesti lomautuksia ja niiden seurauksia henkilöstön hyvinvoinnille, Pakanen korostaa.

– Riittävä, yhtäjaksoinen lepo eturintamassa työskentelyn jälkeen antaa hyvät lähtökohdat jaksamiseen tulevana syksynä.

Varhaiskasvatussuunnitelman toteutuminen kesällä

Vastaajissa aiheutti paljon huolta varhaiskasvatuksen opettajien riittävyys ja varhaiskasvatussuunnitelmien toteutuminen kesäaikana. Vastaajista 64 prosenttia ilmoitti, että kunnissa oli opettajien riittävyys ennakoitu kesäaikana. Huolestuttavaa oli kuitenkin se, että 25 prosenttia vastasi, ettei omassa kunnassa asiaa ole edes käsitelty. Tiedusteluun, onko kesäajan toiminnan suunnittelussa huomioitu varhaiskasvatuslain tavoitteet ja varhaiskasvatussuunnitelman sisällöt, vastaajista 76 prosenttia vastasi myöntävästi. Huolestuttavaa on se, että jopa neljännes vastasi, että asia ei ole ollut edes esillä.

Kyselyn avovastausten perusteella päiväkodin johtajat pyrkivät varmistamaan opettajien riittävyyden kesäaikana. Huolimatta siitä, että joitain lomautuksia peruttiin, kielto palkata sijaisia ja henkilökunnan niukkuus aiheuttaa haasteen varhaiskasvatussuunnitelmien toteutumiselle. Avovastauksissa jopa ihmeteltiin, mihin kesäaikana erityistä tukea tarvitsevien lasten tarve oppimisen tukeen häviää: Kesäaikana näillä lapsilla ei ole rakenteellisia tukitoimia eli heitä ei enää lasketa kahden paikalle. Heillä ei ole avustajaa kesäaikana, vastauksissa todettiin.

Kesätoiminnan suunnittelu ja tartuntatautilain mukaiset turvallisuus- ja terveysohjeet

Miltei kaikki vastaajista ilmoittivat, että kesäajan varhaiskasvatustoimintaa järjestetään terveyden ja lasten ehdoilla. Toisaalta vajaa 10 prosenttia vastasi, että turvallisuus- ja terveysohjeita ei noudateta. Vastauksissa todettiin, että henkilökuntaa siirrellään ryhmästä ja päiväkodista toiseen lyhyellä varoitusajalla, jopa saman päivän aikana joutuu siirtymään toiseen päiväkotiin. Niukat henkilöstö- ja tilaresurssit haastavat ohjeiden noudattamisen. Selvää on, että päiväkodin jo valmiiksi niukat resurssit eivät jousta ja haastavat tarkastelemaan resurssointia vastaisuuden varalle.

Avovastauksissa ilmeni, että poikkeusoloista huolimatta varhaiskasvatuksen opettajat kuitenkin iloitsevat, että lapset palaavat päiväkotiin ja arki normalisoituu. Haaste tulee olemaan kuitenkin henkilöstön riittävässä resurssoinnissa. Poikkeuksellista kevättä seuraa poikkeuksellinen kesä.