Ohita navigaatio

Yhdessä – osallisuutta ja yhteisöllisyyttä varhaiskasvatukseen toiminnallisin menetelmin (5 op)

Oletko kiinnostunut draaman, kuvataiteen ja musiikin käytöstä varhaiskasvatuksessa, mutta kaipaat siihen vielä perehdytystä? Tervetuloa Teatteri Pensaan ammattilaisten toteuttamaan Yhdessä – osallisuutta ja yhteisöllisyyttä varhaiskasvatukseen toiminnallisin menetelmin (5 op) -koulutukseen 22.1.-5.3. Koulutuksessa on 6 opetuspäivää.

 

Koulutus toteutetaan kokonaan etänä Zoom-yhteyden kautta, jotta siihen olisi mahdollista osallistua eri puolilta Suomea. Kokonaisuuden rahoittaa Opetushallitus, joten se on osallistujille maksuton. Tavoitteena on antaa käytännön työkaluja monitaiteisen taidekasvatuksen toteuttamiseen ja oppia myös ohjatusti itse tekemällä. Osallistuminen ei edellytä aikaisempaa kokemusta taidelähtöisestä työskentelystä, eikä myöskään Zoomin käytöstä. 

Aika ja paikka

22.1.-5.3.2024. Zoom-etäyhteys.

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu varhaiskasvatuksen henkilöstölle päiväkodeissa sekä perhepäivähoitajille. (OPH edellyttää voimassa olevaa työsuhdetta.) Osallistujiksi ovat tervetulleita kaikki omien opetusmenetelmiensä kehittämisestä kiinnostuneet. Koulutukseen osallistuminen ei edellytä aiempaa kokemusta taidelähtöisten menetelmien käytöstä.

Koulutuksen tavoite

Tavoitteena on tarjota varhaiskasvatuksen henkilöstölle tietoa ja kokemuksia siitä, miten hyödyntää kehollista, toiminnallista ja taidelähtöistä työskentelyä niin lasten kuin aikuistenkin osallisuuden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin tukemisessa. Koulutuksessa annetaan konkreettisia pedagogisia työvälineitä sekä tutkitaan draaman, kuvataiteen ja musiikin sekä erityisesti näiden yhdistelmien käyttömahdollisuuksia varhaiskasvatuksessa. Lisäksi tutkitaan, miten kehollinen ja taiteellinen työskentely auttaa mm. tunne- ja vuorovaikutustaitojen harjoittelussa sekä itsetunnon ja sosiaalisten taitojen vahvistamisessa. Koulutuksessa painotetaan erityisesti lasten oman äänen ja ajatusten esiin tuomista ja vuorovaikutustaitojen kehittymistä.

Tärkeä osa koulutusta on osallistujien oman ammatillisuuden kehittyminen, taidepedagogisen ajattelun syventäminen sekä uusien mahdollisuuksien ja voimavarojen löytäminen. Tavoitteena on kannustaa varhaiskasvatuksen parissa työskenteleviä löytämään oma tapansa tehdä taidetta lasten kanssa, havaitsemaan lapsen luontaisia tapoja tehdä taidetta ja toimia sekä oivaltamaan sen, ettei taiteen tekemisessä aina tärkeintä ole tietynlainen lopputulos vaan työskentelyprosessi ja taiteen tekemisestä nauttiminen.

Osallistujiksi ovat tervetulleita kaikki omien opetusmenetelmiensä kehittämisestä kiinnostuneet. Koulutukseen osallistuminen ei edellytä aiempaa kokemusta taidelähtöisten menetelmien käytöstä.

 Toteutus

1. Lähikoulutusjakso ma  22.1. klo 12.30–16.30 ja ti 23.1. klo 9.30–15.30 

2. Lähikoulutusjakso to 1.2. klo 12.30–16.30 ja pe 2.2. klo 9.30–15.30 

3. Etätyöskentelyjakso 2.2.-4.3.

4. Lähikoulutusjakso ma 4.3. klo 12.30–16.30 ja ti 5.3. klo 9.30–15.30

1. ja 2. Lähikoulutusjakso: Monitaiteisen taidekasvatuksen mahdollisuuksia

Ensimmäisten lähijaksojen aikana käydään läpi teoreettista taustaa osallisuudesta, yhteisöllisyydestä ja tunnetaidoista sekä niiden vahvistamisesta erilaisilla menetelmillä. Pääpaino on toiminnallisessa työskentelyssä, jossa osallistujat saavat elämyksiä ja ideoita toiminnallisten ja taidepedagogisten menetelmien käytöstä eri ikäisten lasten kanssa. Olennaista on oman ammatillisuuden kehittyminen ja lapsikeskeisen pedagogisen ajattelun syventäminen. Osallistujat alkavat suunnitella omaa taidekasvatuskokeiluaan.

3. Etätyöskentelyjakso: Käytännön kokeiluja

Etäjaksolla osallistujat toteuttavat taidekasvatuskokeilunsa omilla työpaikoillaan.

4. Lähikoulutusjakso: Uusia tuulia, kiemuraisia polkuja

Koulutusjakson viimeisessä osiossa käydään läpi etätyöskentelyjakson aikana tehdyt opetuskokeilut, mietitään kuinka ne ovat sujuneet ja mitä niistä on opittu ja kuinka osallistujat voisivat hyödyntää kokemuksiaan omassa työssään.

Kouluttajat

Jenni Bergius, teatteri-ilmaisun ohjaaja (amk)
Sari Kallioranta, varhaisiän musiikinopetuksen lehtori
Hanna Pulkkinen, kuvataideopettaja sekä draamakasvattaja (FM, TaM)

Kouluttajat ovat taidekasvatuksen ammattilaisia, joilla on kattava kokemus niin erilaisista nuorille ja aikuisille suunnatuista taidekasvatushankkeista kuin myöskin lapsille suunnatusta taiteellisesta toiminnasta. Lisäksi he kaikki ovat myös kouluttaneet mm. opettajia, varhaiskasvattajia ja taideopettajia. Vuosina 2015-2021 he toteuttivat 18 TAIKA-koulutusta Helsingissä, Oulussa, Turussa, Jyväskylässä, Lahdessa ja etäversioina. Yhdessä-koulutuksia on toteutettu 4 kpl Helsingissä, Turussa, Oulussa ja etänä Zoomin kautta 2022-2023.

Hinta

Koulutus on osallistujille maksutonta Opetushallituksen rahoittamaa henkilöstökoulutusta. Mahdollisista matka- ja majoituskustannuksista opiskelijat vastaavat itse. Jos osallistuminen perutaan viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tai osallistuja jää saapumatta koulutukseen ilman pätevää syytä, peritään toimistokuluina 80 euroa.

 Ilmoittautumisaika

15.1.2024 mennessä

Lisätiedot ja ilmoittautumiset

Jenni Bergius/Hanna Pulkkinen Teatteriyhdistys Pensas ry teatteripensas@gmail.com www.pensas.org