Ohita navigaatio

Yksityinen päiväkotitoiminta luvanvaraiseksi

Hallitus esittää yksityisen varhaiskasvatuksen palvelutuottajien toiminnan muuttamista luvanvaraiseksi nykyisen ilmoitusmenettelyn sijaan. Yksityisellä palveluntuottajalla olisi jo ennen toiminnan aloittamista oltava lupa päiväkotitoiminnan harjoittamiseksi. Esityksen mukaan luvan myöntäisi aluehallintoviranomainen.

VOL kannattaa esitystä, joka varmistaisi yksityisen päiväkotitoiminnan laadun voimassa olevaa ilmoitusmenettelyä paremmin. Toimintaa ei saisi aloittaa eikä toiminnan olennaista muutosta toteuttaa ennen lupaviranomaisen hyväksyntää.

Erityisen tärkeänä VOL pitää esityksessä todettua laadun turvaamista koko toiminnan elinkaaren ajan. Tämä edellyttää kuitenkin varhaiskasvatuksen järjestäjän ja tuottajan välistä tiivistä ja säännöllistä yhteyttä koko toiminnan ajan. Kuntien rooli tulisikin korostua yksityisen päiväkotitoiminnan valvonnassa.

On myös kannatettavaa, että luvassa päätettäisiin niistä kunnista, joiden alueella päiväkotitoimintaa harjoitetaan; lasten enimmäismäärästä, jolle varhaiskasvatusta voidaan kussakin toimipaikassa antaa sekä vuorohoidon järjestämisestä. VOL esittää, että luvan myöntämiseksi tulee varmistaa, että päiväkodeissa on riittävä määrä varhaiskasvatuksen opettajia.

VOL toteaa, että jokaiseen yksittäiseen kuntaan, johon suunnitellaan päiväkotitoimintaa, tulee hakea lupapäätöstä. Edelleen on tarpeen varmistaa jokaisen päiväkodin kohdalla, että edellytykset lupaan täyttyvät.

Varhaiskasvatus on oleellinen osa kasvatus- ja koulutusjärjestelmää, ja sen järjestämistä ja palveluja koskevien säädösten tulee edistää sivistyksellisten oikeuksien ja koulutuksellisen tasa-arvon toteutumista sekä koulutuksellista jatkumoa. Valtioneuvoston koulutuspoliittisessa selonteossa (2021)  linjataan, että varhaiskasvatus ja esiopetus säilyvät jatkossakin pääosin julkisesti tuotettuina koko maassa, ja että tarvitaan nykyistä selkeämpi mahdollisuus seurata, ohjata ja koordinoida lasten oikeuksien ja palveluiden yhdenvertaista ja laadukasta toteutumista. Luvanvaraisuus sekä tarveharkintaisuus luvan edellytyksenä tukee tätä, mutta on riittämätön.

Luvan myöntämisen edellytyksenä tulee olla alueellinen tarve. VOL esittää esitykseen samaa kirjausta kuin perusopetuksen osalta (HE 86/1997). Lupa yksityisen päiväkotitoiminnan harjoittamiseksi myönnettäisiin erityisen koulutus- ja sivistystarpeen perusteella. Koulutuksen tarpeellisuutta tarkastellaan esimerkiksi suhteessa asianomaisen paikkakunnan tai alueen varhaiskasvatuskysyntään ja -tarjontaan.

Säännöksessä tarkoitetun yksityisen perusopetusta antavan koulun perustaminen edellyttäisi erityisen koulutus- tai sivistystarpeen lisäksi, että opetuksen järjestäjä ja kunta, jossa opetusta järjestetään, ovat asiasta sopineet. Samaa tulisi soveltaa myös varhaiskasvatukseen.

Näin korostetaan kunnan kokonaisvastuuta varhaiskasvatuksen järjestämisessä. Tarkoituksena on säilyttää kunnallinen varhaiskasvatusjärjestelmä pääasiallisena toimintana. Tarkoituksena ei ole tavoitella valtion tai yksityisten varhaiskasvatusta järjestävien antavien toimijoiden lukumäärän merkittävää lisäämistä.

Varhaiskasvatuksen järjestäminen kunnan omana toimintana on kunnan perustehtävä, kuten perusopetus. Varhaiskasvatustoimintaa voivat pieneltä osaltaan yksityiset järjestäjät kuitenkin täydentää.