Ohita navigaatio

Dagen för småbarnspedagogik firas den 12 mars 2020 med temat Ett barn har rätt att uttrycka sig - materialet har publicerats

Dagen för småbarnspedagogik började firas år 1988, då som dagvårdsdagen. Målsättningen var att synliggöra det värdefulla jobb som lärarna och speciallärarna inom småbarnspedagogiken utför samt dess betydelse. Nu över trettio år senare är Dagen för småbarnspedagogik en etablerad festdag i daghemmen. Dagen för småbarnspedagogik firas den 12 mars 2020 med temat Ett barn har rätt att uttrycka sig.

Det nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) har utvärderat hur planerna för småbarnspedagogik genomförs inom småbarnspedagogiken. Utvärderingen publicerades hösten 2019. I den konstaterades att innehållet i konstfostran, såsom uttrycksförmåga, musik, fysisk aktivitet, läsfärdighet och en verksamhet som stärker multilitteracitet, på många håll har svagheter inom småbarnspedagogiken. Detta framkom i synnerhet för barn som är under 3 år gamla. I NCU:s utvärdering konstaterades också att utläggning av konstfostran på entreprenad, såsom konstpedagoger och ledare för musiklekskola, medförde en verksamhet som utarmade grundverksamheten och gjorde den olikvärdig. Mångsidiga konstupplevelser och en verksamhet som lockar till olika uttrycksmedel hör till småbarnspedagogikens grunduppgifter och bör erbjudas kostnadsfritt till alla barn inom småbarnspedagogiken.

Lastentarha: Småbarnspedagogikens kvalitet varierar

På Dag för småbarnspedagogik är det viktigt att betona den konstfostran som sker i daghemmen. En välplanerad, ledd och regelbunden konstfostran tryggas av det pedagogiska kunnandet hos en lärare inom småbarnspedagogiken. Konstfostran är ett specialkunnande hos en lärare inom småbarnspedagogik och en del av det inflytande som småbarnspedagogiken har, och är en daglig del av grundverksamheten. Vi utmanar därför daghemmen att ägna sig åt konstfostran under dagen för småbarnspedagogik.

Läraren inom småbarnspedagogik är barnets första konstfostrare

Materialet för Dag för småbarnspedagogik är den brett upplagda artikeln Konstfostran inom småbarnspedagogiken – lek, hänförelse, lärande och ett gott liv av professorn i småbarnspedagogik vid Turun yliopisto, Inkeri Ruokonen, som skrivit artikeln för Småbarnspedagogikens Lärarförbund. Artikeln vill förmedla information om konstfostrans betydelse för barnets utveckling under tidig uppväxt samt stärka konstfostrans ställning inom den småbarnspedagogiska vardagen. En mångsidig och regelbunden konstfostran borde höra till alla barns grundrättigheter.

Ruokonen lyfter fram lärarens roll inom konstpedagogiken. Denna betonas ju mindre barn det är frågan om. Konstpedagogiken har en särskilt viktig roll i verksamheten för barn som är under 3 år gamla. Genom konstfostran stärks det helhetsmässiga kunnandet enligt grunderna för planen för småbarnspedagogik, såsom multilitteracitet och förmågan att delta och påverka.

Förutom detta används också affischen Dags att uttrycka sig, som illustrerats av Maija Hurme, och som utkommer som bilaga till Lastentarha 1/20. Temat för tidningen är Ett barn har rätt att uttrycka sig.

Materialet kan hittas  HÄR 

 Dagen för småbarnspedagogik också på sociala medier

Såsom tidigare år utmanar vi er att göra Dagen för småbarnspedagogik synlig också i sociala medier. Du kan själv ladda ner lämpliga some-ramar på Facebook, liksom tidigare år.

Vi uppmanar er också att ta ett foto av er själva eller en kollega där ni håller i en skylt eller ett papper med någon av de nedanstående mellanrubrikerna ur Inkeri Ruokonens artikel och dela bilden på sociala medier.  Dessa mellanrubriker återfinns också på baksidan av affischen Dags att uttrycka sig.

-Läraren inom småbarnspedagogik är barnets första konstfostrare

-Barnet skapar sin egen kultur och konst

-Ur en sjungande famn kommer ett sjungande barn

-Konsten inom småbarnspedagogiken är en grund för kulturell bildning

Du kan också utmana din kollega, någon representant för arbetsgivaren, någon representant för en organisation du är bekant med, en riksdagsledamot eller kommunal beslutsfattare genom att uppmana dem att ta en bild på sig själva med en some-skylt och dela den på sociala medier, tillsammans med en hashtagg.

Vi använder hashtaggarna #småbarnspedagogik #lärare #ledare.

Temaveckan Gör småbarnspedagogiken bekant för beslutsfattarna är den 9–13 mars 2020

På torsdagen under temaveckan firas den nationella dagen för småbarnspedagogik. Om ni vill kan ni inom ert område kombinera temaveckan med en morgonbrunch eller kaffestund på dagen för småbarnspedagogik.

Bild: Maija Hurme