Ohita navigaatio

Dagen för småbarnspedagogik firas den 12 mars 2020 med temat Ett barn har rätt att uttrycka sig

Det här året inleds ett stycke historia i Småbarnspedagogikens Lärarförbund. Namnbytet från Barnträdgårdslärarförbundet till Småbarnspedagogikens Lärarförbund slogs fast i fullmäktige i oktober 2019.

Dagen för småbarnspedagogik började firas år 1988, då som dagvårdsdagen. Målsättningen var att synliggöra det värdefulla jobb som lärarna och speciallärarna inom småbarnspedagogiken utför samt dess betydelse. Nu över trettio år senare är Dagen för småbarnspedagogik en etablerad festdag i daghemmen. Dagen för småbarnspedagogik firas den 12 mars 2020 med temat Ett barn har rätt att uttrycka sig.

Det nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) har utvärderat hur planerna för småbarnspedagogik genomförs inom småbarnspedagogiken. Utvärderingen publicerades hösten 2019. I den konstaterades att innehållet i konstfostran, såsom uttrycksförmåga, musik, fysisk aktivitet, läsfärdighet och en verksamhet som stärker multilitteracitet, på många håll har svagheter inom småbarnspedagogiken. Detta framkom i synnerhet för barn som är under 3 år gamla. I NCU:s utvärdering konstaterades också att utläggning av konstfostran på entreprenad, såsom konstpedagoger och ledare för musiklekskola, medförde en verksamhet som utarmade grundverksamheten och gjorde den olikvärdig. Mångsidiga konstupplevelser och en verksamhet som lockar till olika uttrycksmedel hör till småbarnspedagogikens grunduppgifter och bör erbjudas kostnadsfritt till alla barn inom småbarnspedagogiken.

Småbarnspedagogiken kvalitet varierar

Under årets Dag för småbarnspedagogik är det viktigt att betona den konstfostran som sker i daghemmen. En välplanerad, ledd och regelbunden konstfostran tryggas av det pedagogiska kunnandet hos en lärare inom småbarnspedagogiken. Konstfostran är ett specialkunnande hos en lärare inom småbarnspedagogik och en del av det inflytande som småbarnspedagogiken har, och är en daglig del av grundverksamheten. Vi utmanar därför daghemmen att ägna sig åt konstfostran under dagen för småbarnspedagogik.

Läraren inom småbarnspedagogik är barnets första konstfostrare

Materialet för årets Dag för småbarnspedagogik är den brett upplagda artikeln Konstfostran inom småbarnspedagogiken – lek, hänförelse, lärande och ett gott liv av professorn i småbarnspedagogik vid Turun yliopisto, Inkeri Ruokonen, som skrivit artikeln för Småbarnspedagogikens Lärarförbund. Artikeln vill förmedla information om konstfostrans betydelse för barnets utveckling under tidig uppväxt samt stärka konstfostrans ställning inom den småbarnspedagogiska vardagen. En mångsidig och regelbunden konstfostran borde höra till alla barns grundrättigheter.

Förutom detta används också affischen Dags att uttrycka sig, som illustrerats av Maija Hurme, och som utkommer som bilaga till Lastentarha 1/20. Temat för tidningen är Ett barn har rätt att uttrycka sig.

Mera information om Dagen för småbarnspedagogik får du under EDUCA 24.-25.1.2020 vid montern för Småbarnspedagogikens lärarförbund.

Illustration Maija Hurme