Ohita navigaatio

Vårt arbete har en stor samhällelig betydelse

Om daghemmens stängs, stannar samhället. Daghemmet hjälper också till att förebygga våld bland ungdomar. En lärare inom småbarnspedagogik har många skäl att anse sig vara en samhällelig påverkare.

Ett arbete som har en betydelse. Ett arbete genom vilket man kan rädda världen. Ett sådant arbete ville Ruusu Nirkko ha som ung då hon funderade på vilken bransch hon skulle välja. Hon började studera till lärare inom småbarnspedagogik vid Helsingfors universitet. Under studietiden var hon engagerad i ämnesföreningens verksamhet.

– Vi skrev ett utlåtande till riksdagsledamöterna och jag skrev några insändare. Jag har alltid varit intresserad av vårt arbetes samhälleliga påverkan. Också under studierna betonade man hur viktigt vårt arbete är.

Ett gott liv och en god framtid för barnen

Ruusu Nirkko fortsätter nu studera till magister och undersöker i sin pro gradu-avhandling hur man kunde genomföra klimatpedagogik genom att använda sig av drama.

I de yrkesetiska reglerna för lärare inom småbarnspedagogik uppmanas lärare att verka på ett sätt som tryggar och främjar barnets rätt till en värdig barndom, ett gott liv och en god framtid.

-Jag upplever att det är viktigt att vi som yrkeskår agerar för att stävja klimatförändringen. Den är en väsentlig del av barnets goda liv och framtid. Jag menar inte att alla skall bli aktivister, men det vore bra att fundera på detta eftersom klimatförändringen kommer att påverka barnens liv i framtiden.

Ruusu Nirkko tycker att orden ”samhällelig påverkare” låter pompösa.

-Få av oss tänker varje dag på sig själv som en ”samhällelig påverkare”, också om det ju stämmer att vi är det. Jag förstår att vårt arbete spelar en roll framför allt i barnens liv. Det arbete vi gör med barnen är enligt mig den viktigaste biten av samhällspåverkan i jobbet som lärare inom småbarnspedagogik. Vår pedagogik inverkar på hurdana vuxna som lever i vårt samhälle i framtiden.

De värderingar vi förmedlar

Enligt Ruusu Nirkko består det samhälleliga påverkandet hos en lärare inom småbarnspedagogik framför allt av hur barnen fostras: vilka värderingar vi förmedlar och vilka färdigheter vi lär ut.

Grunderna för läroplanen för småbarnspedagogik definierar den värdegrund enligt vilken man skall verka.

-Enligt den fostrar vi barnen till att respektera livet, en hållbar livsstil och de mänskliga rättigheterna samt att människovärdet inte får kränkas. Att förmedla dessa värden är samhällspåverkan. Det arbete vi utför med barnen påverkar samhället redan nu, i denna stund, och inte först då barnen är vuxna. Det som händer i daghemmet är de facto en stor del av samhället.

Speciellt under coronatiden har det talats mycket om hur viktigt daghemmet är för föräldrarnas arbete.

-Samhället skulle inte rulla om daghemmen stängdes. Jag tycker att det småbarnspedagogiska innehållet, det dagliga arbetet med barnen, har en ännu viktigare samhällelig effekt: Förmedlandet av värderingar och samarbetsförmåga.

Den senaste tiden nyheter har mycket handlat om de ungas illamående, mobbning och våld. Ruusu Nirkko ser daghemmets roll som förebyggare av dessa fenomen som betydelsefull.

-Då man inom småbarnspedagogiken betonar samarbetsförmåga och emotionell intelligens är det en stor samhällsgärning som kan förebygga exempelvis våld bland ungdomar.

Barnets röst i besluten

Yrkesetiken för en lärare inom småbarnspedagogik styr betydelsen av att barnets bästa prioriteras. Det här märks enligt Ruusu Nirkko i hur verksamhetskulturen i daghemmet byggs upp.

-Barnets bästa är viktigare än det vi som jobbar där tycker är kul.

De yrkesetiska reglerna stipulerar att läraren betonar betydelsen av egenvärdet hos barn och barndom och skyddar barnen från instrumentalitet och utnyttjande.

-Barnen är värdefulla för att de är barn, inte bara för att de växer upp och blir vuxna. Leken, barnens tankar och känslor är viktiga. Vår uppgift är att stöda barnens välbefinnande så att de har det bra. De skall ha ett gott liv också som barn.

Hur kan en lärare inom småbarnspedagogik föra fram barnets röst och småbarnspedagogikens expertis i det samhälleliga beslutsfattandet?

-Lärarna inom småbarnspedagogik kan föra fram sin egen expertis och betona barnets bästa var som helst: i bekantskapskretsen, inom hobbyverksamhet och i organisationer. Diskussionerna kan indirekt påverka det samhälleliga beslutsfattandet men det går också att påverka direkt till exempel genom att skriva insändare.

Ruusu Nirkko uppmanar till att modigt ta kontakt med beslutsfattare och berätta om småbarnspedagogikens vardag och betydelse.

-Alla politiker kan inte känna till det som lärarna inom småbarnspedagogik vet. På det sättet kan man försöka främja beslut som stöder en småbarnspedagogik av hög kvalitet och tar hänsyn till barnens bästa.

Arbetets gemensamma påverkan

En lärare inom småbarnspedagogik bör i sitt arbete också ta hänsyn till förändringar i samhället står det i de yrkesetiska reglerna. Enligt Ruusu Nirkko kan samhällsförändringar diskuteras med barnen på ett åldersrelaterat sätt. Exempelvis coronapandemin och klimatförändringen förekommer så mycket i vuxnas samtal att det inte går att undvika de ämnena.

-Det är viktigt att barnen får uttrycka vad de tänker. Det är bra att ge dem utrymme att berätta hur de aktuella sakerna känns. De ser och hör ju ändå allt som händer.

Läraren främjar alla barns och familjers tillhörighet till den omgivande gemenskapen och samhället. Ruusu Nirkko tycker att det är samhällelig påverkan att stöda föräldrarna eftersom det främjar välbefinnandet hos barnen, inte bara i daghemmen utan också hemma.

-Vi stöder familjer och kan hjälpa föräldrarna att vid behov finna annan service. Att vi lärare inom småbarnspedagogiken påverkar barnen i vår grupp är redan det en stor sak, men då det finns tusentals lärare blir den gemensamma påverkan jättestor!

De kursiverade meningarna är tagna ur de yrkesetiska reglerna för lärare inom småbarnspedagogik (2020).

Text Tuija Siljamäki, foto Nina Kaverinen

Artikeln har publicerats i Lastentarha 2/2021