Ohita navigaatio

Varhaiskasvatuspäivänä nostetaan tutkittua tietoa

Varhaiskasvatus on ollut historiallisen kehittämisen kohteena ja tätä työtä tulee edelleen jatkaa. Keskeinen kysymys on kuitenkin mitä varsinaisessa varhaiskasvatustoiminnassa tulee kehittää. Tähän vastaa tutkittu tieto.

Varhaiskasvatuspäivän teemaksi olemme jo kaksi edellistä vuotta nostaneet esiin Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) julkaisemaa Varhaiskasvatuksen laatu arjessa-arviointiraportin (2019) tuloksia. Sen tulokset varhaiskasvatussuunnitelmien toteutumisesta osoittavat, että taidekasvatuksen, lukemisen, monilukutaidon ja tutkivan oppimisen toteutumisen suhteen on varhaiskasvatuksessa monin paikoin puutteita.

Aivotutkimus tuo koko ajan lisää tietoa säännöllisen musiikki-, liikunta- ja kuvataidekasvatuksen myönteisestä vaikutuksesta lasten oppimiselle ja kehitykselle. Varhaiskasvatuksen vaikuttavuus rakentuu nimenomaan taidekasvatuksessa. Ihmisen kaikki keskeiset kehitykselliset askeleet tapahtuvat ensimmäisen kolmen vuoden aikana, ja oppimispotentiaali alle kouluikäisenä on valtava. Tässä valossa Karvin tulokset olivat huolestuttavia ja erityisen huolestuttavaa oli puutteet alle kolmevuotiaiden pedagogiikan toteutuksessa.

Viime vuoden Varhaiskasvatuspäivänä korostimme päiväkodeissa toteutettavaa taidekasvatusta ja tänä vuonna haastamme viettämään varhaiskasvatuspäivää monilukutaidon parissa.

Ilokseni voin kertoa, että Varhaiskasvatuspäivä on hyväksytty mukaan Suomen Akatemian ja opetus- ja kulttuuriministeriön ja Tieteellisten seurain valtuuskunnan Tutkitun tiedon teemavuoteen 2021, jolla tehdään tutkitusta tiedosta entistä näkyvämpää ja saavutettavampaa.

Suomen yliopistoissa tehdään hyvää ja korkeatasoista varhaiskasvatustutkimusta, jota varhaiskasvatuksen opettajat soveltavat käytäntöön. Yliopistojen varhaiskasvatustutkimusta täydentää Karvin varhaiskasvatusta koskeva arviointitieto. Karvin arviointitulos tarkensikin varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden toteutumista arvioidessaan, mihin varhaiskasvatuksen sisällön kehittämisessä tulee kiinnittää huomio. Vähemmälle huomiolle on jäänyt varhaiskasvatuksen opettajien pieni osuus vastaajajoukossa. On selvää, että pedagoginen toiminta jää ohueksi opettajien edustaessa noin neljäsosaa vastaajista.

Huolimatta siitä, että opetusministeriössä on käynnistetty historiallinen varhaiskasvatuksen laatu- ja tasa-arvo-ohjelma varhaiskasvatuksen kehittämiseksi, tarvitsemme lisää tutkimusta siitä, mitä päiväkodeissa tapahtuu, jotta päiväkotien varsinaista toimintaa voidaan kehittää. Ratkaisut sisällön kehittämiseksi tulee olla kuitenkin kestäviä. Esimerkkinä mainittakoon se, että taidekasvatuksen varmistamiseksi, ei suinkaan tule tukeutua taidekasvatuksen ostamiseen päiväkodin ulkopuolelta. Kestävä ratkaisu on varhaiskasvatuksen opettajien määrän nostaminen päiväkotiryhmissä. Karvin arviointitulokset osoittivat, että asialla on kiire.

Varhaiskasvatuksen kehittäminen tulee nojautua vahvasti tutkittuun tietoon ja varhaiskasvatuksen opettajien osaamiseen. Vuoden 2018 varhaiskasvatuslain tarkoitus oli vahvistaa varhaiskasvatuksen laatua nostamalla henkilöstön koulutustasoa ja selkiyttämällä tehtävänimikkeitä. Varhaiskasvatuksen henkilöstörakennetta haluttiin nostaa ja opettajaksi valmistuu tulevaisuudessa yliopistosta. Nimikkeiden selkeytykselle ja henkilöstön koulutustason nostolle oli syynsä. Karvin arviointi varhaiskasvatussuunnitelmien toteutuksesta osoittaa, että varhaiskasvatuslaki vuodelta 2018 oli tarpeellinen uudistus ja tämän viitoittamalla tiellä tulee edetä entistä määrätietoisemmin.

Jotta varhaiskasvatussuunnitelman perusteet toteutuisivat yhdenmukaisesti kaikkialla Suomessa, on aivan keskeistä nostaa yliopistollisen varhaiskasvatuksen opettajakoulutuksen aloituspaikkoja koordinoidusti ja pysyvästi. Lopuksi haluan esittää, että suomalaisen varhaiskasvatuksen sisällön kehittämiseen suhtauduttaisiin entistä kunnianhimoisemmin nostamalla varhaiskasvatuksen opettajakelpoisuus maisteritasoiseksi yhdenvertaiseksi muun opettajankoulutuksen rinnalle.

Tutkitun tiedon viitoittamana, toivotan teille huomiselle hyvää Valtakunnallista varhaiskasvatuspäivää!

Anitta Pakanen

puheenjohtaja