Ohita navigaatio

Förtroendemannen ­bevakar dina intressen

En förtroendeman har tre viktiga uppgifter. Hen övervakar att arbets- och kollektivavtalen följs, löser tvister och deltar i arbetslivets utvecklingsarbete.

Huvudförtroendeman Minna Paavolas telefon ringer på morgonen för intervjun redan klockan halv sju. Vanligtvis är hennes arbetstelefon avstängd fram till klockan åtta. När folk har akuta ärenden kommer de inte ihåg att titta på klockan. Det händer att någon försöker nå Paavola redan på morgonnatten.

Minna Paavola har fungerat som huvudförtroendeman för lärarna inom småbarnspedagogik i Kotka redan i sexton år. Hon är tjänstledig från sitt jobb som daghemsföreståndare. En ny treårsperiod som huvudförtroendeman inleddes i början av augusti.

Paavola övervakar att både lärarna och cheferna följer arbets- och kollektivavtalet. Hon åker tilldaghemmen och deltar i arbetsplatsmöten för att nosa på stämningar och för att se hur exempelvis puu-tiden följs och för att se till att extra lediga dagar tas ut. Övervakningen sker i god anda.

Kontakten till arbetsplatserna och personalen är kärnan i huvudförtroendemannens jobb. Paavola fungerar som en länk mellan arbetstagare och arbetsgivare. Förtroendemannaverksamheten är faktiskt i allt högre grad utveckling och samarbete.

Huvudförtroendemännen och förtroendemännen representerar på arbetsplatsen de arbetstagare som hör till deras fackorganisation. Men det är endast huvudförtroendemannen som förhandlar och avtalar om lönefrågor samt håller kontakt till de politiska beslutsfattarna tillsammans med OAJ:s lokalförening i Kotka.

Paavola fungerar som huvudförtroendeman för de personer som hör till Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU r.f. och ansvarar för 550 lärare och chefer inom utbildningsväsendet och småbarnspedagogiken. Till sin hjälp har Paavola tre lärare som fungerar som förtroendemän.

Målet är arbetsfred

Huvudförtroendemannen uppgift är att snabbt reda ut eventuella meningsskiljaktigheter mellan arbetsgivare och arbetstagare och upprätthålla arbetsfreden. En arbetstagare har rätt att under arbetstid ta kontakt med förtroendemannen i ärenden som berör arbete och arbetsförhållande. Minna Paavola telefon ringer flitigt.

”Jag lyssnar, samtalar och lugnar. Jag försöker reda ut problemen fort eller åtminstone meddela att ärendet behandlas.”

”Man tar kontakt med mig exempelvis då arbetstiderna inte fungerar, då det råder vikariebrist eller då det förekommer fel i löneutbetalningen. När min telefon ringer tar jag reda på om ärendet berör huvudförtroendemannen eller om det handlar om en sak för arbetarskyddet, som är arbetarskyddsfullmäktiges ansvar, då rör det sig om saker som berör arbetsförhållanden och människorelationer.”

Text Tiina Komi Foto Tapani Romppainen